John 6:27
New International Version
Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. For on him God the Father has placed his seal of approval."

New Living Translation
But don't be so concerned about perishable things like food. Spend your energy seeking the eternal life that the Son of Man can give you. For God the Father has given me the seal of his approval."

English Standard Version
Do not work for the food that perishes, but for the food that endures to eternal life, which the Son of Man will give to you. For on him God the Father has set his seal.”

Berean Study Bible
Do not work for food that perishes, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. For on Him God the Father has placed His seal of approval.”

New American Standard Bible
"Do not work for the food which perishes, but for the food which endures to eternal life, which the Son of Man will give to you, for on Him the Father, God, has set His seal."

King James Bible
Labour not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of man shall give unto you: for him hath God the Father sealed.

Holman Christian Standard Bible
Don't work for the food that perishes but for the food that lasts for eternal life, which the Son of Man will give you, because God the Father has set His seal of approval on Him.""

International Standard Version
Do not work for food that perishes but for food that lasts for eternal life, which the Son of Man will give you, because God the Father has set his seal on him."

NET Bible
Do not work for the food that disappears, but for the food that remains to eternal life--the food which the Son of Man will give to you. For God the Father has put his seal of approval on him."

Aramaic Bible in Plain English
“Do not work for food that perishes, but for food that endures for the eternal life that The Son of Man will give you, for This One has The Father sealed as God with his seal of approval.”

GOD'S WORD® Translation
Don't work for food that spoils. Instead, work for the food that lasts into eternal life. This is the food the Son of Man will give you. After all, the Father has placed his seal of approval on him."

Jubilee Bible 2000
Labour not for the food which perishes, but for the food which abides unto eternal life, which the Son of man shall give unto you, for him has God the Father sealed.

King James 2000 Bible
Labor not for the food which perishes, but for that food which endures unto everlasting life, which the Son of man shall give unto you: for on him has God the Father set his seal.

American King James Version
Labor not for the meat which perishes, but for that meat which endures to everlasting life, which the Son of man shall give to you: for him has God the Father sealed.

American Standard Version
Work not for the food which perisheth, but for the food which abideth unto eternal life, which the Son of man shall give unto you: for him the Father, even God, hath sealed.

Douay-Rheims Bible
Labour not for the meat which perisheth, but for that which endureth unto life everlasting, which the Son of man will give you. For him hath God, the Father, sealed.

Darby Bible Translation
Work not [for] the food which perishes, but [for] the food which abides unto life eternal, which the Son of man shall give to you; for him has the Father sealed, [even] God.

English Revised Version
Work not for the meat which perisheth, but for the meat which abideth unto eternal life, which the Son of man shall give unto you: for him the Father, even God, hath sealed.

Webster's Bible Translation
Labor not for the food which perisheth, but for that food which endureth to everlasting life, which the Son of man will give to you: for him hath God the Father sealed.

Weymouth New Testament
Bestow your pains not on the food which perishes, but on the food that remains unto the Life of the Ages--that food which will be the Son of Man's gift to you; for on Him the Father, God, has set His seal."

World English Bible
Don't work for the food which perishes, but for the food which remains to eternal life, which the Son of Man will give to you. For God the Father has sealed him."

Young's Literal Translation
work not for the food that is perishing, but for the food that is remaining to life age-during, which the Son of Man will give to you, for him did the Father seal -- even God.'

Johannes 6:27 Afrikaans PWL
Moenie werk vir die kos wat tot niet gaan nie, maar vir die kos wat aanhou tot in die ewige lewe, wat die Seun van die mens vir julle sal gee, want dit is op Hom wat die Vader, as God, Sy seël geplaas het.”

Gjoni 6:27 Albanian
Mos punoni për ushqimin që prishet, por për ushqimin që mbetet për jetë të përjetshme, të cilin do t'jua japë Biri i njëriut, sepse mbi të Ati, domethënë Perëndia, vuri vulën e tij.''

ﻳﻮﺣﻨﺎ 6:27 Arabic: Smith & Van Dyke
اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الابدية الذي يعطيكم ابن الانسان لان هذا الله الآب قد ختمه.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 6:27 Armenian (Western): NT
Գացէ՛ք, գործեցէ՛ք ո՛չ թէ կորստական կերակուրին համար, հապա այն կերակուրին համար՝ որ կը մնայ յաւիտենական կեանքին մէջ, եւ մարդու Որդի՛ն պիտի տայ ձեզի, որովհետեւ Հայրը՝ Աստուած զի՛նք կնքեց»:

Euangelioa S. Ioannen araura.  6:27 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Trabailla çaitezte ez vianda galtzen denagatic, baina vicitze eternalecotzat irauten duenagatic, cein guiçonaren Semeac emanen baitrauçue: ecen Seme haur Iainco Aitac ciguilatu vkan du.

Dyr Johanns 6:27 Bavarian
Müetß enk nit ab für dö Speis, wo verdirbt, sundern für dö Speis, wo nit vergeet und dös eebig Löbn gibt. Dö gaat enk dyr Menschnsun göbn, denn dyr Got Vater haat iem d Macht dyrzue verlihen."

Йоан 6:27 Bulgarian
Работете, не за храна, която се разваля, а за храна, която трае за вечен живот, която Човешкият Син ще ви даде; защото Отец, Бог, Него е потвърдил с печата Си.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
不要為那會腐敗的食物做工,而要為那存留到永生的食物做工。這食物就是人子要給你們的,因為人子是父神所印證的。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
不要为那会腐败的食物做工,而要为那存留到永生的食物做工。这食物就是人子要给你们的,因为人子是父神所印证的。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
不要為那必壞的食物勞力,要為那存到永生的食物勞力,就是人子要賜給你們的,因為人子是父神所印證的。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
不要为那必坏的食物劳力,要为那存到永生的食物劳力,就是人子要赐给你们的,因为人子是父神所印证的。”

約 翰 福 音 6:27 Chinese Bible: Union (Traditional)
不 要 為 那 必 壞 的 食 物 勞 力 , 要 為 那 存 到 永 生 的 食 物 勞 力 , 就 是 人 子 要 賜 給 你 們 的 , 因 為 人 子 是 父 神 所 印 證 的 。

約 翰 福 音 6:27 Chinese Bible: Union (Simplified)
不 要 为 那 必 坏 的 食 物 劳 力 , 要 为 那 存 到 永 生 的 食 物 劳 力 , 就 是 人 子 要 赐 给 你 们 的 , 因 为 人 子 是 父 神 所 印 证 的 。

Evanðelje po Ivanu 6:27 Croatian Bible
Radite, ali ne za hranu propadljivu, nego za hranu koja ostaje za život vječni: nju će vam dati Sin Čovječji jer njega Otac - Bog - opečati.

Jan 6:27 Czech BKR
Pracujte ne o pokrm, kterýž hyne, ale o ten pokrm, kterýž zůstává k životu věčnému, kterýž Syn člověka dá vám. Nebo tohoť jest potvrdil Bůh Otec.

Johannes 6:27 Danish
Arbejder ikke for den Mad, som er forgængelig, men for den Mad, som varer til et evigt Liv, hvilken Menneskesønnen vil give eder; thi ham har Faderen, Gud selv, beseglet.«

Johannes 6:27 Dutch Staten Vertaling
Werkt niet om de spijs, die vergaat, maar om de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen ulieden geven zal; want Dezen heeft God de Vader verzegeld.

Nestle Greek New Testament 1904
ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην, ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει· τοῦτον γὰρ ὁ Πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ Θεός.

Westcott and Hort 1881
ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει, τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ θεός.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει, τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ θεός.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην, ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει· τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν, ὁ θεός.

Greek Orthodox Church 1904
ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην, ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει· τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ Θεός.

Tischendorf 8th Edition
ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην, ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου δίδωσιν ὑμῖν· τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν, ὁ θεός.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην, ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει· τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν, ὁ Θεός.

Stephanus Textus Receptus 1550
ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει· τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ θεός

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
εργαζεσθε μη την βρωσιν την απολλυμενην αλλα την βρωσιν την μενουσαν εις ζωην αιωνιον ην ο υιος του ανθρωπου υμιν δωσει τουτον γαρ ο πατηρ εσφραγισεν ο θεος

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
εργαζεσθε μη την βρωσιν την απολλυμενην αλλα την βρωσιν την μενουσαν εις ζωην αιωνιον ην ο υιος του ανθρωπου διδωσιν υμιν τουτον γαρ ο πατηρ εσφραγισεν ο θεος

Stephanus Textus Receptus 1550
εργαζεσθε μη την βρωσιν την απολλυμενην αλλα την βρωσιν την μενουσαν εις ζωην αιωνιον ην ο υιος του ανθρωπου υμιν δωσει τουτον γαρ ο πατηρ εσφραγισεν ο θεος

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
εργαζεσθε μη την βρωσιν την απολλυμενην, αλλα την βρωσιν την μενουσαν εις ζωην αιωνιον, ην ο υιος του ανθρωπου υμιν δωσει· τουτον γαρ ο πατηρ εσφραγισεν, ο Θεος.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
εργαζεσθε μη την βρωσιν την απολλυμενην αλλα την βρωσιν την μενουσαν εις ζωην αιωνιον ην ο υιος του ανθρωπου υμιν δωσει τουτον γαρ ο πατηρ εσφραγισεν ο θεος

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
εργαζεσθε μη την βρωσιν την απολλυμενην αλλα την βρωσιν την μενουσαν εις ζωην αιωνιον ην ο υιος του ανθρωπου υμιν δωσει τουτον γαρ ο πατηρ εσφραγισεν ο θεος

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ergazesthe mē tēn brōsin tēn apollymenēn, alla tēn brōsin tēn menousan eis zōēn aiōnion, hēn ho Huios tou anthrōpou hymin dōsei; touton gar ho Patēr esphragisen ho Theos.

ergazesthe me ten brosin ten apollymenen, alla ten brosin ten menousan eis zoen aionion, hen ho Huios tou anthropou hymin dosei; touton gar ho Pater esphragisen ho Theos.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ergazesthe mē tēn brōsin tēn apollymenēn alla tēn brōsin tēn menousan eis zōēn aiōnion, hēn ho huios tou anthrōpou hymin dōsei, touton gar ho patēr esphragisen ho theos.

ergazesthe me ten brosin ten apollymenen alla ten brosin ten menousan eis zoen aionion, hen ho huios tou anthropou hymin dosei, touton gar ho pater esphragisen ho theos.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:27 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ergazesthe mē tēn brōsin tēn apollumenēn alla tēn brōsin tēn menousan eis zōēn aiōnion ēn o uios tou anthrōpou didōsin umin touton gar o patēr esphragisen o theos

ergazesthe mE tEn brOsin tEn apollumenEn alla tEn brOsin tEn menousan eis zOEn aiOnion En o uios tou anthrOpou didOsin umin touton gar o patEr esphragisen o theos

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:27 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ergazesthe mē tēn brōsin tēn apollumenēn alla tēn brōsin tēn menousan eis zōēn aiōnion ēn o uios tou anthrōpou umin dōsei touton gar o patēr esphragisen o theos

ergazesthe mE tEn brOsin tEn apollumenEn alla tEn brOsin tEn menousan eis zOEn aiOnion En o uios tou anthrOpou umin dOsei touton gar o patEr esphragisen o theos

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:27 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ergazesthe mē tēn brōsin tēn apollumenēn alla tēn brōsin tēn menousan eis zōēn aiōnion ēn o uios tou anthrōpou umin dōsei touton gar o patēr esphragisen o theos

ergazesthe mE tEn brOsin tEn apollumenEn alla tEn brOsin tEn menousan eis zOEn aiOnion En o uios tou anthrOpou umin dOsei touton gar o patEr esphragisen o theos

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:27 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ergazesthe mē tēn brōsin tēn apollumenēn alla tēn brōsin tēn menousan eis zōēn aiōnion ēn o uios tou anthrōpou umin dōsei touton gar o patēr esphragisen o theos

ergazesthe mE tEn brOsin tEn apollumenEn alla tEn brOsin tEn menousan eis zOEn aiOnion En o uios tou anthrOpou umin dOsei touton gar o patEr esphragisen o theos

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:27 Westcott/Hort - Transliterated
ergazesthe mē tēn brōsin tēn apollumenēn alla tēn brōsin tēn menousan eis zōēn aiōnion ēn o uios tou anthrōpou umin dōsei touton gar o patēr esphragisen o theos

ergazesthe mE tEn brOsin tEn apollumenEn alla tEn brOsin tEn menousan eis zOEn aiOnion En o uios tou anthrOpou umin dOsei touton gar o patEr esphragisen o theos

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:27 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ergazesthe mē tēn brōsin tēn apollumenēn alla tēn brōsin tēn menousan eis zōēn aiōnion ēn o uios tou anthrōpou umin dōsei touton gar o patēr esphragisen o theos

ergazesthe mE tEn brOsin tEn apollumenEn alla tEn brOsin tEn menousan eis zOEn aiOnion En o uios tou anthrOpou umin dOsei touton gar o patEr esphragisen o theos

János 6:27 Hungarian: Karoli
Munkálkodjatok ne az eledelért, a mely elvész, hanem az eledelért, a mely megmarad az örök életre, a melyet az embernek Fia ád majd néktek; mert õt az Atya pecsételte el, az Isten.

La evangelio laŭ Johano 6:27 Esperanto
Laboru ne por la pereema nutrajxo, sed por la nutrajxo, kiu restas gxis eterna vivo, kiun la Filo de homo donos al vi; cxar lin Dio, la Patro, sigelis.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 6:27 Finnish: Bible (1776)
Älkäät tehkö sitä ruokaa, joka on katoovainen, vaan sitä ruokaa, joka pysyy ijankaikkiseen elämään, jonka Ihmisen Poika teille antava on; sillä Isä Jumala on sen vahvistanut.

Jean 6:27 French: Darby
Travaillez, non point pour la viande qui perit, mais pour la viande qui demeure jusque dans la vie eternelle, laquelle le fils de l'homme vous donnera; car c'est lui que le Pere, Dieu, a scelle.

Jean 6:27 French: Louis Segond (1910)
Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera; car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau.

Jean 6:27 French: Martin (1744)
Travaillez, non point après la viande qui périt, mais après celle qui est permanente jusque dans la vie éternelle, laquelle le Fils de l'homme vous donnera; car le Père, [savoir] Dieu, l'a approuvé de son cachet.

Johannes 6:27 German: Modernized
Wirket Speise, nicht die vergänglich ist, sondern die da bleibet in das ewige Leben, welche euch des Menschen Sohn geben wird; denn denselbigen hat Gott der Vater versiegelt.

Johannes 6:27 German: Luther (1912)
Wirket Speise, nicht, die vergänglich ist, sondern die da bleibt in das ewige Leben, welche euch des Menschen Sohn geben wird; denn den hat Gott der Vater versiegelt.

Johannes 6:27 German: Textbibel (1899)
Schaffet nicht die Speise die vergehet, sondern die Speise die zu ewigem Leben bleibt, welche der Sohn des Menschen euch geben wird; denn diesen hat der Vater, Gott, versiegelt.

Giovanni 6:27 Italian: Riveduta Bible (1927)
Adopratevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, il quale il Figliuol dell’uomo vi darà; poiché su lui il Padre, cioè Dio, ha apposto il proprio suggello.

Giovanni 6:27 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Adoperatevi, non intorno al cibo che perisce, ma intorno al cibo che dimora in vita eterna, il quale il Figliuol dell’uomo vi darà; perciocchè esso ha il Padre, cioè Iddio, suggellato.

YOHANES 6:27 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Janganlah kamu bekerja karena makanan yang fana, melainkan karena makanan yang baka, yaitu yang akan diberi kepadamu oleh Anak manusia, karena Ialah yang dimeteraikan oleh Bapa itu, yaitu Allah."

John 6:27 Kabyle: NT
Ur țḥebbiṛet ara ɣef yiɛebbaḍ-nwen, ḥebbṛet ɣef tudert yețdumun i dayem. Tudert-agi, d Mmi-s n bunadem ara wen-ț-id-yefken, Baba Ṛebbi yefka-yas tazmert imi i t-iɛellem s ṭṭabeɛ-ines.

요한복음 6:27 Korean
썩는 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라 이 양식은 인자가 너희에게 주리니 인자는 아버지 하나님의 인치신 자니라'

Ioannes 6:27 Latin: Vulgata Clementina
Operamini non cibum, qui perit, sed qui permanet in vitam æternam, quem Filius hominis dabit vobis. Hunc enim Pater signavit Deus.

Sv. Jānis 6:27 Latvian New Testament
Necentieties pēc iznīkstošās barības, bet pēc tādas, kas paliek mūžīgai dzīvei, ko Cilvēka Dēls jums dos, jo Viņu Dievs Tēvs apzīmogojis.

Evangelija pagal Jonà 6:27 Lithuanian
Darbuokitės ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui! Jį duos jums Žmogaus Sūnus, nes Tėvas­Dievas Jį savo antspaudu yra pažymėjęs”.

John 6:27 Maori
Aua e mahia te kai memeha, engari te kai e mau tonu ana a te ora tonu ra ano, ko ta te Tama hoki a te tangata e hoatu ai ki a koutou: kua oti hoki ia te whai tohu e te Atua, e te Matua.

Johannes 6:27 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som Menneskesønnen skal gi eder! for på ham har hans Fader, Gud, satt sitt innsegl.

Juan 6:27 Spanish: La Biblia de las Américas
Trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello.

Juan 6:27 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a El es a quien el Padre, Dios, ha marcado con Su sello."

Juan 6:27 Spanish: Reina Valera Gómez
Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará; porque a Éste señaló Dios el Padre.

Juan 6:27 Spanish: Reina Valera 1909
Trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que á vida eterna permanece, la cual el Hijo del hombre os dará: porque á éste señaló el Padre, que es Dios.

Juan 6:27 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del hombre os dará; porque a éste señaló el Padre, que es Dios.

João 6:27 Bíblia King James Atualizada Português
Trabalhai, não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna, alimento que o Filho do homem vos dará; pois Deus, o Pai, colocou o seu selosobre Ele.”

João 6:27 Portugese Bible
Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará; pois neste, Deus, o Pai, imprimiu o seu selo.   

Ioan 6:27 Romanian: Cornilescu
Lucraţi nu pentru mîncarea peritoare, ci pentru mîncarea, care rămîne pentru viaţa vecinică, şi pe care v'o va da Fiul omului; căci Tatăl, adică, însuş Dumnezeu, pe el L -a însemnat cu pecetea Lui.``

От Иоанна 6:27 Russian: Synodal Translation (1876)
Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец, Бог.

От Иоанна 6:27 Russian koi8r
Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать [Свою] Отец, Бог.

John 6:27 Shuar New Testament
Juyß yurumak amuukatin asamtai ti pachisairap. Antsu amuukashtin yurumak tuke iwiaaku pujustinian amaana nu takarsatniuiti. N· yurumkanka Wi, Aents Ajasu asan, susattajrume. Yus Apa nuna T·ratniun surus "Juka Shußran Yßinkiartiniaiti" T·rutui" Tφmiayi.

Johannes 6:27 Swedish (1917)
Verken icke för att få den mat som förgås, utan för att få den mat som förbliver och har med sig evigt liv, den som Människosonen skall giva eder; ty honom har Fadern, Gud själv, låtit undfå sitt insegel.»

Yohana 6:27 Swahili NT
Msikishughulikie chakula kiharibikacho; kishugulikieni chakula kidumucho kwa ajili ya uzima wa milele. Mwana wa Mtu ambaye Baba amemthibitisha atawapeni chakula hicho."

Juan 6:27 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng Anak ng tao: sapagka't siyang tinatakan ng Ama, sa makatuwid baga'y ang Dios.

Ǝlinjil wa n Yaxya 6:27 Tawallamat Tamajaq NT
Ayyat ǝššǝɣǝl daɣ agamay ǝn mensewan win ɣaššadnen, gammayat imensewan win wǝr nǝɣǝššǝd, hakkin tǝmǝddurt ta tǝɣlalat. Imensewan win nak Ag Aggadǝm a dawan-tan-z-akfin fǝlas nak a issǝwar Mǝššina di n Abba ejwal wa n taɣmar-net.»

ยอห์น 6:27 Thai: from KJV
อย่าขวนขวายหาอาหารที่ย่อมเสื่อมสูญไป แต่จงหาอาหารที่ดำรงอยู่ถึงชีวิตนิรันดร์ซึ่งบุตรมนุษย์จะให้แก่ท่าน เพราะพระเจ้าคือพระบิดาได้ทรงประทับตรามอบอำนาจแก่พระบุตรแล้ว"

Yuhanna 6:27 Turkish
Geçici yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek için çalışın. Bunu size İnsanoğlu verecek. Çünkü Baba Tanrı Ona bu onayı vermiştir.››

Йоан 6:27 Ukrainian: NT
Трудіть ся не для їжи погибаючої, а для їжи, що зостаєть ся в вічне життє, котру Син чоловічий вам дасть; Сього бо Отець ствердив, Бог.

John 6:27 Uma New Testament
Neo' -koi mobago mpali' pongkoni' to sohi' oti pai' waha'. Mobago-koi mpali' pongkoni' to uma ria kawahaa' -na pai' to mpowai' katuwua' to lompe' duu' kahae-hae-na. Aku' Ana' Manusia' to mpowai' -koi pongkoni' tohe'e, apa' Alata'ala to Tuama mpotudo' ka'Aku' -nami to napelihi pai' to napokono."

Giaêng 6:27 Vietnamese (1934)
Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ Con người sẽ ban cho các ngươi; vì ấy là Con, mà Cha, tức là chính Ðức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của mình.

John 6:26
Top of Page
Top of Page