John 6:22
New International Version
The next day the crowd that had stayed on the opposite shore of the lake realized that only one boat had been there, and that Jesus had not entered it with his disciples, but that they had gone away alone.

New Living Translation
The next day the crowd that had stayed on the far shore saw that the disciples had taken the only boat, and they realized Jesus had not gone with them.

English Standard Version
On the next day the crowd that remained on the other side of the sea saw that there had been only one boat there, and that Jesus had not entered the boat with his disciples, but that his disciples had gone away alone.

Berean Study Bible
The next day, the crowd that had remained on the other side of the sea realized that only one boat had been there, and that Jesus had not boarded it with His disciples, but they had gone away alone.

New American Standard Bible
The next day the crowd that stood on the other side of the sea saw that there was no other small boat there, except one, and that Jesus had not entered with His disciples into the boat, but that His disciples had gone away alone.

King James Bible
The day following, when the people which stood on the other side of the sea saw that there was none other boat there, save that one whereinto his disciples were entered, and that Jesus went not with his disciples into the boat, but that his disciples were gone away alone;

Holman Christian Standard Bible
The next day, the crowd that had stayed on the other side of the sea knew there had been only one boat. They also knew that Jesus had not boarded the boat with His disciples, but that His disciples had gone off alone.

International Standard Version
The next day, the crowd that had remained on the other side of the sea noticed that only one boat had been there, and no other, and that Jesus had not gotten into that boat with his disciples. Instead, his disciples had gone away by themselves.

NET Bible
The next day the crowd that remained on the other side of the lake realized that only one small boat had been there, and that Jesus had not boarded it with his disciples, but that his disciples had gone away alone.

Aramaic Bible in Plain English
And the day after, the crowd that had stood at the shore of the sea saw that no other boat was there except that one on which the disciples had embarked, and that Yeshua had not entered with his disciples into the boat.

GOD'S WORD® Translation
On the next day the people were still on the other side of the sea. They noticed that only one boat was there and that Jesus had not stepped into that boat with his disciples. The disciples had gone away without him.

Jubilee Bible 2000
The day following when the multitude which was on the other side of the sea saw that there was no other boat there except the one in which his disciples had entered and that Jesus had not gone with his disciples into the boat, but that his disciples had gone away alone

King James 2000 Bible
The day following, when the people who stood on the other side of the sea saw that there was no other boat there, except that one into which his disciples were entered, and that Jesus went not with his disciples into the boat, but that his disciples were gone away alone;

American King James Version
The day following, when the people which stood on the other side of the sea saw that there was none other boat there, save that one into where his disciples were entered, and that Jesus went not with his disciples into the boat, but that his disciples were gone away alone;

American Standard Version
On the morrow the multitude that stood on the other side of the sea saw that there was no other boat there, save one, and that Jesus entered not with his disciples into the boat, but that his disciples went away alone

Douay-Rheims Bible
The next day, the multitude that stood on the other side of the sea, saw that there was no other ship there but one, and that Jesus had not entered into the ship with his disciples, but that his disciples were gone away alone.

Darby Bible Translation
On the morrow the crowd which stood on the other side of the sea, having seen that there was no other little ship there except that into which his disciples had got, and that Jesus had not gone with his disciples into the ship, but [that] his disciples had gone away alone;

English Revised Version
On the morrow the multitude which stood on the other side of the sea saw that there was none other boat there, save one, and that Jesus entered not with his disciples into the boat, but that his disciples went away alone

Webster's Bible Translation
The day following, when the people who stood on the other side of the sea saw that there was no other boat there, save that one into which his disciples had entered, and that Jesus went not with his disciples into the boat, but that his disciples had gone away alone;

Weymouth New Testament
Next morning the crowd who were still standing about on the other side of the Lake found that there had been but one small boat there, and they had seen that Jesus did not go on board with His disciples, but that His disciples went away without Him.

World English Bible
On the next day, the multitude that stood on the other side of the sea saw that there was no other boat there, except the one in which his disciples had embarked, and that Jesus hadn't entered with his disciples into the boat, but his disciples had gone away alone.

Young's Literal Translation
On the morrow, the multitude that was standing on the other side of the sea, having seen that there was no other little boat there except one -- that into which his disciples entered -- and that Jesus went not in with his disciples into the little boat, but his disciples went away alone,

Johannes 6:22 Afrikaans PWL
Die volgende dag sien die mense, wat oorkant die see gestaan het, dat daar geen ander boot was nie, behalwe daardie een waarin Sy studentevolgelinge vertrek het en dat Yeshua nie saam met Sy studentevolgelinge in die boot geklim het nie,

Gjoni 6:22 Albanian
Të nesërmen turma, që kishte mbetur në bregun tjetër të detit, pa se atje nuk kishte tjetër përveç një barke të vogël, në të cilën kishin hipur dishepujt e Jezusit, dhe që ai nuk kishte hipur me ta, dhe që dishepujt e tij ishin nisur vetëm;

ﻳﻮﺣﻨﺎ 6:22 Arabic: Smith & Van Dyke
وفي الغد لما رأى الجمع الذين كانوا واقفين في عبر البحر انه لم تكن هناك سفينة اخرى سوى واحدة وهي تلك التي دخلها تلاميذه وان يسوع لم يدخل السفينة مع تلاميذه بل مضى تلاميذه وحدهم.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 6:22 Armenian (Western): NT
Հետեւեալ օրը՝ բազմութիւնը, որ ծովուն միւս եզերքն էր, տեսաւ թէ ուրիշ նաւակ չկար այն մէկէն զատ՝ որուն մէջ անոր աշակերտները մտած էին, եւ թէ Յիսուս իր աշակերտներուն հետ մտած չէր նաւակը, այլ անոր աշակերտները առանձին գացեր էին

Euangelioa S. Ioannen araura.  6:22 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Biharamunean itsassoaren berce aldetic gueldituric cegoen gendetzeac ikussi duenean ecen berce vncitchoric etzela han bat baicen, ceinetara haren discipuluac sarthu içan baitziraden, eta etzela sarthu bere discipuluequin Iesus vncitchora, baina haren discipuluac berac ioan içan ciradela:

Dyr Johanns 6:22 Bavarian
Eyn n naehstn Tag saahend die Leut, wo enter n See blibn warnd, däß grad non ain Zilln daadl war, und erfuernd, däß dyr Iesen nit mit seine Jünger eingstign war, sundern däß die aane iem loosgfarn warnd.

Йоан 6:22 Bulgarian
На другия ден, народът, който стоеше отвъд езерото, като бе видял, че там няма друга ладийка, освен едната, и че Исус не беше влязъл с учениците Си в ладийката, но че учениците Му бяха тръгнали сами,

中文標準譯本 (CSB Traditional)
第二天,留在湖對岸的眾人,知道在那裡除了一條小船之外,沒有別的船;而且知道耶穌沒有和他的門徒們一起上船,是門徒們自己去的。

中文标准译本 (CSB Simplified)
第二天,留在湖对岸的众人,知道在那里除了一条小船之外,没有别的船;而且知道耶稣没有和他的门徒们一起上船,是门徒们自己去的。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
第二日,站在海那邊的眾人知道那裡沒有別的船,只有一隻小船,又知道耶穌沒有同他的門徒上船,乃是門徒自己去的。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
第二日,站在海那边的众人知道那里没有别的船,只有一只小船,又知道耶稣没有同他的门徒上船,乃是门徒自己去的。

約 翰 福 音 6:22 Chinese Bible: Union (Traditional)
第 二 日 , 站 在 海 那 邊 的 眾 人 知 道 那 裡 沒 有 別 的 船 , 只 有 一 隻 小 船 , 又 知 道 耶 穌 沒 有 同 他 的 門 徒 上 船 , 乃 是 門 徒 自 己 去 的 。

約 翰 福 音 6:22 Chinese Bible: Union (Simplified)
第 二 日 , 站 在 海 那 边 的 众 人 知 道 那 里 没 有 别 的 船 , 只 有 一 只 小 船 , 又 知 道 耶 稣 没 有 同 他 的 门 徒 上 船 , 乃 是 门 徒 自 己 去 的 。

Evanðelje po Ivanu 6:22 Croatian Bible
Sutradan mnoštvo, koje osta s onu stranu mora, zapazi da ondje bijaše samo jedna lađica i da Isus nije bio ušao zajedno sa svojim učenicima u lađicu, nego da oni odoše sami.

Jan 6:22 Czech BKR
Nazejtří pak zástup, kterýž byl za mořem, viděv, že jiné lodičky nebylo, než ta jedna, na kterouž byli vstoupili učedlníci jeho, a že Ježíš nebyl všel s učedlníky svými na lodí, ale sami učedlníci jeho byli se plavili,

Johannes 6:22 Danish
Den næste Dag saa Skaren, som stod paa hin Side af Søen, at der ikke havde været mere end eet Skib der, og at Jesus ikke var gaaet om Bord med sine Disciple, men at hans Disciple vare dragne bort alene,

Johannes 6:22 Dutch Staten Vertaling
Des anderen daags de schare, die aan de andere zijde der zee stond, ziende, dat aldaar geen ander scheepje was dan dat ene, daar Zijn discipelen ingegaan waren, en dat Jezus met Zijn discipelen in dat scheepje niet was gegaan, maar dat Zijn discipelen alleen weggevaren waren;

Nestle Greek New Testament 1904
Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης εἶδον ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἕν, καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοῖον ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον·

Westcott and Hort 1881
Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης εἶδον ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἕν, καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοῖον ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης εἶδον ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἕν, καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοῖον ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον·

RP Byzantine Majority Text 2005
Tῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης, ἰδὼν ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἓν ἐκεῖνο εἰς ὃ ἐνέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοιάριον, ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον―

Greek Orthodox Church 1904
Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης εἶδον ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἓν ἐκεῖνο εἰς ὃς ἐνέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοιάριον, ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον·

Tischendorf 8th Edition
Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης εἶδον ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἕν, καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοῖον ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον·

Scrivener's Textus Receptus 1894
Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης, ἰδὼν ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἕν ἐκεῖνο εἰς ὃ ἐνέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοιάριον, ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον,

Stephanus Textus Receptus 1550
Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης ἰδὼν ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἕν ἐκεῖνο εἰς ὁ ἐνέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοιάριον ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ἀπῆλθον·

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
τη επαυριον ο οχλος ο εστηκως περαν της θαλασσης ειδον οτι πλοιαριον αλλο ουκ ην εκει ει μη εν και οτι ου συνεισηλθεν τοις μαθηταις αυτου ο ιησους εις το πλοιον αλλα μονοι οι μαθηται αυτου απηλθον

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
τη επαυριον ο οχλος ο εστηκως περαν της θαλασσης ειδον οτι πλοιαριον αλλο ουκ ην εκει ει μη εν και οτι ου συνεισηλθεν τοις μαθηταις αυτου ο ιησους εις το πλοιον αλλα μονοι οι μαθηται αυτου απηλθον

Stephanus Textus Receptus 1550
τη επαυριον ο οχλος ο εστηκως περαν της θαλασσης ιδων οτι πλοιαριον αλλο ουκ ην εκει ει μη εν εκεινο εις ο ενεβησαν οι μαθηται αυτου και οτι ου συνεισηλθεν τοις μαθηταις αυτου ο ιησους εις το πλοιαριον αλλα μονοι οι μαθηται αυτου απηλθον

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Τη επαυριον ο οχλος ο εστηκως περαν της θαλασσης, ιδων οτι πλοιαριον αλλο ουκ ην εκει ει μη εν εκεινο εις ο ενεβησαν οι μαθηται αυτου, και οτι ου συνεισηλθε τοις μαθηταις αυτου ο Ιησους εις το πλοιαριον, αλλα μονοι οι μαθηται αυτου απηλθον,

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
τη επαυριον ο οχλος ο εστηκως περαν της θαλασσης ιδων οτι πλοιαριον αλλο ουκ ην εκει ει μη εν εκεινο εις ο ενεβησαν οι μαθηται αυτου και οτι ου συνεισηλθεν τοις μαθηταις αυτου ο ιησους εις το πλοιαριον αλλα μονοι οι μαθηται αυτου απηλθον

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
τη επαυριον ο οχλος ο εστηκως περαν της θαλασσης ειδον οτι πλοιαριον αλλο ουκ ην εκει ει μη εν και οτι ου συνεισηλθεν τοις μαθηταις αυτου ο ιησους εις το πλοιον αλλα μονοι οι μαθηται αυτου απηλθον

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Tē epaurion ho ochlos ho hestēkōs peran tēs thalassēs eidon hoti ploiarion allo ouk ēn ekei ei mē hen, kai hoti ou syneisēlthen tois mathētais autou ho Iēsous eis to ploion alla monoi hoi mathētai autou apēlthon;

Te epaurion ho ochlos ho hestekos peran tes thalasses eidon hoti ploiarion allo ouk en ekei ei me hen, kai hoti ou syneiselthen tois mathetais autou ho Iesous eis to ploion alla monoi hoi mathetai autou apelthon;

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Tē epaurion ho ochlos ho hestēkōs peran tēs thalassēs eidon hoti ploiarion allo ouk ēn ekei ei mē hen, kai hoti ou syneisēlthen tois mathētais autou ho Iēsous eis to ploion alla monoi hoi mathētai autou apēlthon;

Te epaurion ho ochlos ho hestekos peran tes thalasses eidon hoti ploiarion allo ouk en ekei ei me hen, kai hoti ou syneiselthen tois mathetais autou ho Iesous eis to ploion alla monoi hoi mathetai autou apelthon;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:22 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
tē epaurion o ochlos o estēkōs peran tēs thalassēs eidon oti ploiarion allo ouk ēn ekei ei mē en kai oti ou suneisēlthen tois mathētais autou o iēsous eis to ploion alla monoi oi mathētai autou apēlthon

tE epaurion o ochlos o estEkOs peran tEs thalassEs eidon oti ploiarion allo ouk En ekei ei mE en kai oti ou suneisElthen tois mathEtais autou o iEsous eis to ploion alla monoi oi mathEtai autou apElthon

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:22 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
tē epaurion o ochlos o estēkōs peran tēs thalassēs idōn oti ploiarion allo ouk ēn ekei ei mē en ekeino eis o enebēsan oi mathētai autou kai oti ou suneisēlthen tois mathētais autou o iēsous eis to ploiarion alla monoi oi mathētai autou apēlthon

tE epaurion o ochlos o estEkOs peran tEs thalassEs idOn oti ploiarion allo ouk En ekei ei mE en ekeino eis o enebEsan oi mathEtai autou kai oti ou suneisElthen tois mathEtais autou o iEsous eis to ploiarion alla monoi oi mathEtai autou apElthon

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:22 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
tē epaurion o ochlos o estēkōs peran tēs thalassēs idōn oti ploiarion allo ouk ēn ekei ei mē en ekeino eis o enebēsan oi mathētai autou kai oti ou suneisēlthen tois mathētais autou o iēsous eis to ploiarion alla monoi oi mathētai autou apēlthon

tE epaurion o ochlos o estEkOs peran tEs thalassEs idOn oti ploiarion allo ouk En ekei ei mE en ekeino eis o enebEsan oi mathEtai autou kai oti ou suneisElthen tois mathEtais autou o iEsous eis to ploiarion alla monoi oi mathEtai autou apElthon

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:22 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
tē epaurion o ochlos o estēkōs peran tēs thalassēs idōn oti ploiarion allo ouk ēn ekei ei mē en ekeino eis o enebēsan oi mathētai autou kai oti ou suneisēlthen tois mathētais autou o iēsous eis to ploiarion alla monoi oi mathētai autou apēlthon

tE epaurion o ochlos o estEkOs peran tEs thalassEs idOn oti ploiarion allo ouk En ekei ei mE en ekeino eis o enebEsan oi mathEtai autou kai oti ou suneisElthen tois mathEtais autou o iEsous eis to ploiarion alla monoi oi mathEtai autou apElthon

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:22 Westcott/Hort - Transliterated
tē epaurion o ochlos o estēkōs peran tēs thalassēs eidon oti ploiarion allo ouk ēn ekei ei mē en kai oti ou suneisēlthen tois mathētais autou o iēsous eis to ploion alla monoi oi mathētai autou apēlthon

tE epaurion o ochlos o estEkOs peran tEs thalassEs eidon oti ploiarion allo ouk En ekei ei mE en kai oti ou suneisElthen tois mathEtais autou o iEsous eis to ploion alla monoi oi mathEtai autou apElthon

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:22 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
tē epaurion o ochlos o estēkōs peran tēs thalassēs eidon oti ploiarion allo ouk ēn ekei ei mē en kai oti ou suneisēlthen tois mathētais autou o iēsous eis to ploion alla monoi oi mathētai autou apēlthon

tE epaurion o ochlos o estEkOs peran tEs thalassEs eidon oti ploiarion allo ouk En ekei ei mE en kai oti ou suneisElthen tois mathEtais autou o iEsous eis to ploion alla monoi oi mathEtai autou apElthon

János 6:22 Hungarian: Karoli
Másnap a sokaság, a mely a tengeren túl állott vala, látva, hogy nem vala ott más hajó, csak az az egy, a melybe a Jézus tanítványai szállottak, és hogy Jézus nem ment be az õ tanítványaival a hajóba, hanem csak az õ tanítványai mentek el,

La evangelio laŭ Johano 6:22 Esperanto
La sekvantan tagon, kiam la homamaso, kiu restis trans la maro, vidis, ke nenia sxipeto estas tie krom unu, kaj ke Jesuo ne eniris kun la discxiploj en la sxipon, sed la discxiploj solaj veturis

Evankeliumi Johanneksen mukaan 6:22 Finnish: Bible (1776)
Toisena päivänä, kuin kansa, joka sillä puolella merta oli, näki, ettei siellä muuta venhettä ollut kuin se yksi, johonka hänen opetuslapsensa olivat astuneet, ja ettei Jesus ollut astunut haahteen opetuslastensa kanssa, vaan hänen opetuslapsensa olivat ainoastaan matkaan lähteneet;

Jean 6:22 French: Darby
Le lendemain, la foule qui etait de l'autre cote de la mer, voyant qu'il n'y avait point là d'autre petite nacelle que celle là sur laquelle ses disciples etaient montes, et que Jesus n'etait pas entre avec ses disciples dans la nacelle, mais que ses disciples s'en etaient alles seuls

Jean 6:22 French: Louis Segond (1910)
La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque, et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls.

Jean 6:22 French: Martin (1744)
Le lendemain les troupes qui étaient demeurées de l'autre côté de la mer, voyant qu'il n'y avait point là d'autre nacelle que celle-là seule dans laquelle ses Disciples étaient entrés, et que Jésus n'était point entré avec ses Disciples dans la nacelle, mais que ses Disciples s'en étaient allés seuls;

Johannes 6:22 German: Modernized
Des andern Tages sah das Volk, das diesseits des Meeres stund, daß kein ander Schiff daselbst war denn das einige, darein seine Jünger getreten waren, und daß Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Schiff getreten war, sondern allein seine Jünger waren weggefahren.

Johannes 6:22 German: Luther (1912)
Des anderen Tages sah das Volk, das diesseit des Meeres stand, daß kein anderes Schiff daselbst war denn das eine, darin seine Jünger getreten waren, und daß Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Schiff getreten war, sondern allein seine Jünger waren weggefahren.

Johannes 6:22 German: Textbibel (1899)
Tags darauf erwog die Menge, welche jenseits am See stand, daß kein weiteres Schiff da gewesen außer eines, und daß Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Schiff gestiegen war, sondern seine Jünger allein abgefahren waren.

Giovanni 6:22 Italian: Riveduta Bible (1927)
La folla che era rimasta all’altra riva del mare avea notato che non v’era quivi altro che una barca sola, e che Gesù non v’era entrato co’ suoi discepoli, ma che i discepoli eran partiti soli.

Giovanni 6:22 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
IL giorno seguente, la moltitudine ch’era restata all’altra riva del mare, avendo veduto che quivi non v’era altra navicella che quell’una nella quale erano montati i discepoli di Gesù, e ch’egli non v’era montato con loro; anzi che i suoi discepoli erano partiti soli

YOHANES 6:22 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Pada keesokan harinya tatkala orang banyak, yang berdiri di seberang tasik itu, nampak tiadalah ada perahu lain di situ, hanya sebuah sahaja, dan lagi Yesus tiada naik ke dalam perahu itu beserta dengan murid-murid-Nya, melainkan murid-murid sendiri sahaja yang menyeberang,

John 6:22 Kabyle: NT
Azekka-nni, lɣaci yeqqimen agummaḍ i lebḥeṛ wwin-d s lexbaṛ belli anagar yiwet n teflukt i gellan dinna, yerna Sidna Ɛisa ur yeddi ara d inelmaden-is mi ṛuḥen di teflukt.

요한복음 6:22 Korean
이튿날 바다 건너편에 섰는 무리가 배 한 척밖에 다른 배가 거기 없는 것과 또 어제 예수께서 제자들과 함께 그 배에 오르지 아니하시고 제자들만 가는 것을 보았더니

Ioannes 6:22 Latin: Vulgata Clementina
Altera die, turba, quæ stabat trans mare, vidit quia navicula alia non erat ibi nisi una, et quia non introisset cum discipulis suis Jesus in navim, sed soli discipuli ejus abiissent :

Sv. Jānis 6:22 Latvian New Testament
Ļaudis, kas stāvēja viņpus jūras, otrā dienā uzzināja, ka tur citas laivas nav bijis, kā tikai viena, un ka Jēzus nav iekāpis laivā kopā ar saviem mācekļiem, bet mācekļi aizbraukuši vieni paši.

Evangelija pagal Jonà 6:22 Lithuanian
Kitą dieną minia, buvusi anoje pusėje, pamatė, kad ten nebuvo kitos valties, tik ta, į kurią įlipo Jo mokiniai. O Jėzus su jais neįlipo, ir šie išplaukė vieni.

John 6:22 Maori
I te aonga ake, ka mahara te mano e tu ana ki tera taha o te moana, kahore he poti ke atu o reira, ko tera anake i eke ai ana akonga, kihai hoki a Ihu i eke tahi ratou ko ana akonga ki te poti, engari ko ana akonga anake i haere;

Johannes 6:22 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Den næste dag så folket som stod på hin side av sjøen, at det ikke var nogen annen båt der, og visste at det bare hadde vært én, og at Jesus ikke var gått i båten sammen med sine disipler, men at hans disipler hadde faret bort alene.

Juan 6:22 Spanish: La Biblia de las Américas
Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos.

Juan 6:22 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca, y que Jesús no había entrado en ella con Sus discípulos, sino que Sus discípulos se habían ido solos.

Juan 6:22 Spanish: Reina Valera Gómez
El día siguiente, cuando la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había otra barca sino aquella en la que habían entrado sus discípulos, y que Jesús no había entrado con sus discípulos en la barca, sino que sus discípulos se habían ido solos.

Juan 6:22 Spanish: Reina Valera 1909
El día siguiente, la gente que estaba de la otra parte de la mar, como vió que no había allí otra navecilla sino una, y que Jesús no había entrado con sus discípulos en ella, sino que sus discípulos se habían ido solos;

Juan 6:22 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
El día siguiente, la multitud que estaba al otro lado del mar, como vio que no había allí otra navecilla sino una, en la cual habían entrado sus discípulos, y que Jesús no había entrado con sus discípulos en el navío, sino que sus discípulos se habían ido solos;

João 6:22 Bíblia King James Atualizada Português
No dia seguinte, as pessoas que ficaram do outro lado do mar viram que ali não havia senão um barco e Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sós.

João 6:22 Portugese Bible
No dia seguinte, a multidão que ficara no outro lado do mar, sabendo que não houvera ali senão um barquinho, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, mas que estes tinham ido sós   

Ioan 6:22 Romanian: Cornilescu
Norodul, care rămăsese de cealaltă parte a mării, băgase de seamă că acolo nu era decît o corabie, şi că Isus nu Se suise în corabia aceasta cu ucenicii Lui, ci ucenicii plecaseră singuri cu ea.

От Иоанна 6:22 Russian: Synodal Translation (1876)
На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики Его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками Своими, а отплыли одни ученики Его.

От Иоанна 6:22 Russian koi8r
На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики Его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками Своими, а отплыли одни ученики Его.

John 6:22 Shuar New Testament
Kashincha Chφkich shuar amain ayuramunam kanararu nekaawarmai. Jesusa unuiniamuri Jesusjainchu chikichik kanu amia nujai wΘarun nekaawarmai.

Johannes 6:22 Swedish (1917)
Dagen därefter hände sig detta. Folket som stod kvar på andra sidan sjön hade lagt märke till att där icke fanns mer än en enda båt, och att Jesus icke hade stigit i den båten med sina lärjungar, utan att lärjungarna hade farit bort allena.

Yohana 6:22 Swahili NT
Kesho yake umati wa watu wale waliobaki upande wa pili wa ziwa walitambua kwamba kulikuwa na mashua moja tu pale, na Yesu hakuingia katika mashua pamoja na wanafunzi wake, ila wanafunzi hao walikuwa wamekwenda zao peke yao.

Juan 6:22 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Nang kinabukasan ay nakita ng karamihang nakatayo sa kabilang ibayo ng dagat na doo'y walang ibang daong, kundi isa, at hindi lumulan sa daong si Jesus na kasama ng kaniyang mga alagad, kundi ang kaniyang mga alagad lamang ang nagsipaglayag

Ǝlinjil wa n Yaxya 6:22 Tawallamat Tamajaq NT
As ǝzǝl wa hadan tǝgr-in tamattay ta tǝwarat efay n agaraw wen sen as aɣlal iyyanda ɣas a illan den ǝndazǝl, amaran ǝssanan as Ɣaysa wǝr inamaggaz aɣlal wa ǝd nǝttulab-net. Ǝssânan ǝnta da as inǝttulab-net ɣas-nasan as ǝglan.

ยอห์น 6:22 Thai: from KJV
วันรุ่งขึ้น เมื่อคนที่อยู่ฝั่งข้างโน้นเห็นว่าไม่มีเรืออื่นที่นั่น เว้นแต่ลำที่เหล่าสาวกของพระองค์ลงไปเพียงลำเดียว และเห็นว่าพระเยซูมิได้เสด็จลงเรือลำนั้นไปกับเหล่าสาวก แต่เหล่าสาวกของพระองค์ไปตามลำพังเท่านั้น

Yuhanna 6:22 Turkish
Ertesi gün, gölün karşı yakasında kalan halk, önceden orada sadece bir tek tekne bulunduğunu, İsanın kendi öğrencileriyle birlikte bu tekneye binmediğini, öğrencilerinin yalnız gittiklerini anladı.

Йоан 6:22 Ukrainian: NT
Назавтра народ, стоячий по тім боці моря, побачивши, що иншого човна не було там, тільки один той, у котрий ввійшли ученики Його, й що не ввійшов з учениками сво'їми Ісус у човен, а що самі ученики Його відчалили,

John 6:22 Uma New Testament
Kampeneo-na, wori' tauna hi dipo rano mpopali' Yesus, ra'uli': "Hiapa-imidie? Uma-idi mohawi' sakaya dohe ana'guru-nae ngone. Hiaa' uma ria sakaya ntani' -na hi rei ngone, muntu' sakaya to rahawi' ana'guru-na-wadi."

Giaêng 6:22 Vietnamese (1934)
Ðoàn dân ở bờ biển bên kia, đã nhận rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền với môn đồ Ngài, chỉ một mình môn đồ đi mà thôi.

John 6:21
Top of Page
Top of Page