James 2:3
New International Version
If you show special attention to the man wearing fine clothes and say, "Here's a good seat for you," but say to the poor man, "You stand there" or "Sit on the floor by my feet,"

New Living Translation
If you give special attention and a good seat to the rich person, but you say to the poor one, "You can stand over there, or else sit on the floor"--well,

English Standard Version
and if you pay attention to the one who wears the fine clothing and say, “You sit here in a good place,” while you say to the poor man, “You stand over there,” or, “Sit down at my feet,”

Berean Study Bible
If you lavish attention on the man in fine clothes and say, “Here is a seat of honor,” but say to the poor man, “You must stand” or “Sit at my feet,”

New American Standard Bible
and you pay special attention to the one who is wearing the fine clothes, and say, "You sit here in a good place," and you say to the poor man, "You stand over there, or sit down by my footstool,"

King James Bible
And ye have respect to him that weareth the gay clothing, and say unto him, Sit thou here in a good place; and say to the poor, Stand thou there, or sit here under my footstool:

Holman Christian Standard Bible
If you look with favor on the man wearing the fine clothes and say, "Sit here in a good place," and yet you say to the poor man, "Stand over there," or, "Sit here on the floor by my footstool,"

International Standard Version
If you give special attention to the man wearing fine clothes and say, "Please take this seat," but you say to the poor man, "Stand over there" or "Sit on the floor at my feet,"

NET Bible
do you pay attention to the one who is finely dressed and say, "You sit here in a good place," and to the poor person, "You stand over there," or "Sit on the floor"?

Aramaic Bible in Plain English
And you have regard for him wearing fine clothing, and you say to him, “Sit well here”, and you say to the poor man, “Stand over there or sit here before our footstool.”,

GOD'S WORD® Translation
Suppose you give special attention to the man wearing fine clothes and say to him, "Please have a seat." But you say to the poor man, "Stand over there," or "Sit on the floor at my feet."

Jubilee Bible 2000
and ye have respect to him that wears the precious clothing and say unto him, Sit thou here in a good place; and say to the poor, Stand thou there or sit here under my footstool:

King James 2000 Bible
And you have respect to him that wears the fine clothing, and say unto him, Sit here in a good place; and say to the poor, Stand there, or sit here under my footstool:

American King James Version
And you have respect to him that wears the gay clothing, and say to him, Sit you here in a good place; and say to the poor, Stand you there, or sit here under my footstool:

American Standard Version
and ye have regard to him that weareth the fine clothing, and say, Sit thou here in a good place; and ye say to the poor man, Stand thou there, or sit under my footstool;

Douay-Rheims Bible
And you have respect to him that is clothed with the fine apparel, and shall say to him: Sit thou here well; but say to the poor man: Stand thou there, or sit under my footstool:

Darby Bible Translation
and ye look upon him who wears the splendid apparel, and say, Do thou sit here well, and say to the poor, Do thou stand there, or sit here under my footstool:

English Revised Version
and ye have regard to him that weareth the fine clothing, and say, Sit thou here in a good place; and ye say to the poor man, Stand thou there, or sit under my footstool;

Webster's Bible Translation
And ye have respect to him that weareth the gay clothing, and say to him, Sit thou here in a good place; and say to the poor, Stand thou there, or sit here under my footstool:

Weymouth New Testament
and you pay court to the one who wears the fine clothes, and say, "Sit here; this is a good place;" while to the poor man you say, "Stand there, or sit on the floor at my feet;"

World English Bible
and you pay special attention to him who wears the fine clothing, and say, "Sit here in a good place;" and you tell the poor man, "Stand there," or "Sit by my footstool;"

Young's Literal Translation
and ye may look upon him bearing the gay raiment, and may say to him, 'Thou -- sit thou here well,' and to the poor man may say, 'Thou -- stand thou there, or, Sit thou here under my footstool,' --

Jakobus 2:3 Afrikaans PWL
en julle opkyk na hom wat die glanskleed dra en vir hom sê: “Kom, sit u hier op die goeie plek” en vir die arme sê julle: “Gaan, staan jy daar of sit hier voor ons voetbank,”

Jakobit 2:3 Albanian
dhe ju i drejtoni sytë nga ai që vesh rroben e shkëlqyer dhe i thoni: ''Ti ulu këtu, në vendin e mirë'', dhe të varfërit i thoni: ''Ti rri atje, në këmbë'', ose: ''Ulu këtu, afër stolit të këmbëve të mia'',

ﻳﻌﻘﻮﺏ 2:3 Arabic: Smith & Van Dyke
فنظرتم الى اللابس اللباس البهي وقلتم له اجلس انت هنا حسنا وقلتم للفقير قف انت هناك او اجلس هنا تحت موطئ قدميّ

ՅԱԿՈԲՈՍ 2:3 Armenian (Western): NT
ու նայիք անոր՝ որ փայլուն տարազ կը կրէ, եւ ըսէք. «Հո՛ս նստէ՝ պատիւով», իսկ աղքատին ըսէք. «Հո՛ն ոտքի կայնէ, կամ հո՛ս նստէ՝ պատուանդանիս քով»,

S. Iacquesec. 2:3 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta ikartze duçuen preciosqui veztitua denagana, eta erran dieçoçuen hari, Hi iar adi hemen honestqui: eta paubreari derroçuen, Hi ago çutic han, edo iar adi hemen ene scabella azpian:

Dyr Jaaggen 2:3 Bavarian
und ös springtß glei wögn dönn Reichn: "Ja, ja, ja, sitz di non daa her; der Plaz ist aignst für di!", zo n Armen aber sagtß: "Stee di daa hinterhin!" older "Huck di daa eyn n Bodm hin!",

Деяния 2:3 Bulgarian
и погледнете с почит към оня, който е с хубавите дрехи, та речете: Ти седни тука на добро място; а на сиромаха речете: Ти стой там, или: Седни до подножието ми,

中文標準譯本 (CSB Traditional)
你們卻看重那穿華麗衣服的人,對他說「請你坐在這好位子上」,而對那窮人說「你站在那裡」,或說「坐在我的腳凳下邊」;

中文标准译本 (CSB Simplified)
你们却看重那穿华丽衣服的人,对他说“请你坐在这好位子上”,而对那穷人说“你站在那里”,或说“坐在我的脚凳下边”;

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
你們就看重那穿華美衣服的人,說「請坐在這好位上」,又對那窮人說「你站在那裡」或「坐在我腳凳下邊」,

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
你们就看重那穿华美衣服的人,说“请坐在这好位上”,又对那穷人说“你站在那里”或“坐在我脚凳下边”,

雅 各 書 2:3 Chinese Bible: Union (Traditional)
你 們 就 重 看 那 穿 華 美 衣 服 的 人 , 說 「 請 坐 在 這 好 位 上 」 ; 又 對 那 窮 人 說 : 「 你 站 在 那 裡 」 , 或 「 坐 在 我 腳 凳 下 邊 。 」

雅 各 書 2:3 Chinese Bible: Union (Simplified)
你 们 就 重 看 那 穿 华 美 衣 服 的 人 , 说 「 请 坐 在 这 好 位 上 」 ; 又 对 那 穷 人 说 : 「 你 站 在 那 里 」 , 或 「 坐 在 我 脚 凳 下 边 。 」

Jakovljeva poslanica 2:3 Croatian Bible
i vi se zagledate u onoga što nosi sjajnu odjeću te reknete: Ti lijepo ovdje sjedni!, a siromahu reknete: Ti stani - ili sjedni - ondje, podno podnožja moga!,

List Jakubův 2:3 Czech BKR
A popatřili byste k tomu, jenž drahé roucho má, a řekli byste jemu: Ty sedni tuto pěkně; chudému pak řekli byste: Ty stůj tamto, aneb sedni tuto, pod podnoží noh mých;

Jakob 2:3 Danish
og I fæste Øjet paa den, som bærer den prægtige Klædning og sige: Sæt du dig her paa den gode Plads, og I sige til den fattige: Staa du der eller sæt dig nede ved min Fodskammel:

Jakobus 2:3 Dutch Staten Vertaling
En gij zoudt aanzien dengene, die de sierlijke kleding draagt, en tot hem zeggen: Zit gij hier op een eerlijke plaats; en zoudt zeggen tot den arme: Sta gij daar; of: Zit hier onder mijn voetbank;

Nestle Greek New Testament 1904
ἐπιβλέψητε δὲ ἐπὶ τὸν φοροῦντα τὴν ἐσθῆτα τὴν λαμπρὰν καὶ εἴπητε Σὺ κάθου ὧδε καλῶς, καὶ τῷ πτωχῷ εἴπητε Σὺ στῆθι ἐκεῖ ἢ κάθου ὑπὸ τὸ ὑποπόδιόν μου,

Westcott and Hort 1881
ἐπιβλέψητε δὲ ἐπὶ τὸν φοροῦντα τὴν ἐσθῆτα τὴν λαμπρὰν καὶ εἴπητε Σὺ κάθου ὧδε καλῶς, καὶ τῷ πτωχῷ εἴπητε Σὺ στῆθι ἢ κάθου ἐκεῖ ὑπὸ τὸ ὑποπόδιόν μου,

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἐπιβλέψητε δὲ ἐπὶ τὸν φοροῦντα τὴν ἐσθῆτα τὴν λαμπρὰν καὶ εἴπητε Σὺ κάθου ὧδε καλῶς, καὶ τῷ πτωχῷ εἴπητε Σὺ στῆθι «ἢ κάθου» ⇔ ἐκεῖ ὑπὸ τὸ ὑποπόδιόν μου,

RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ ἐπιβλέψητε ἐπὶ τὸν φοροῦντα τὴν ἐσθῆτα τὴν λαμπράν, καὶ εἴπητε αὐτῷ, Σὺ κάθου ὧδε καλῶς, καὶ τῷ πτωχῷ εἴπητε, Σὺ στῆθι ἐκεῖ, ἢ κάθου ὧδε ὑπὸ τὸ ὑποπόδιόν μου·

Greek Orthodox Church 1904
καὶ ἐπιβλέψητε ἐπὶ τὸν φοροῦντα τὴν ἐσθῆτα τὴν λαμπρὰν καὶ εἴπητε αὐτῷ, σὺ κάθου ὧδε καλῶς, καὶ τῷ πτωχῷ εἴπητε, σὺ στῆθι ἐκεῖ ἢ κάθου ὧδε ὑπὸ τὸ ὑποπόδιόν μου,

Tischendorf 8th Edition
καί ἐπιβλέπω ἐπί ὁ φορέω ὁ ἐσθής ὁ λαμπρός καί λέγω σύ κάθημαι ὧδε καλῶς καί ὁ πτωχός λέγω σύ ἵστημι ἐκεῖ ἤ κάθημαι ὑπό ὁ ὑποπόδιον ἐγώ

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἐπιβλέψητε ἐπὶ τὸν φοροῦντα τὴν ἐσθῆτα τὴν λαμπρὰν καὶ εἴπητε αὐτῷ, Σὺ κάθου ὧδε καλῶς, καὶ τῷ πτωχῷ εἴπητε, Σὺ στῆθι ἐκεῖ, ἢ κάθου ὧδε ὑπὸ τὸ ὑποπόδιόν μου·

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἐπιβλέψητε ἐπὶ τὸν φοροῦντα τὴν ἐσθῆτα τὴν λαμπρὰν καὶ εἴπητε αὐτῷ, Σὺ κάθου ὧδε καλῶς καὶ τῷ πτωχῷ εἴπητε Σὺ στῆθι ἐκεῖ ἢ κάθου ὧδε ὑπὸ τὸ ὑποπόδιόν μου

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
επιβλεψητε δε επι τον φορουντα την εσθητα την λαμπραν και ειπητε συ καθου ωδε καλως και τω πτωχω ειπητε συ στηθι η καθου εκει υπο το υποποδιον μου

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και επιβλεψητε επι τον φορουντα την εσθητα την λαμπραν και ειπητε συ καθου ωδε καλως και τω πτωχω ειπητε συ στηθι εκει η καθου υπο το υποποδιον μου

Stephanus Textus Receptus 1550
και επιβλεψητε επι τον φορουντα την εσθητα την λαμπραν και ειπητε αυτω συ καθου ωδε καλως και τω πτωχω ειπητε συ στηθι εκει η καθου ωδε υπο το υποποδιον μου

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και επιβλεψητε επι τον φορουντα την εσθητα την λαμπραν και ειπητε αυτω, Συ καθου ωδε καλως, και τω πτωχω ειπητε, Συ στηθι εκει, η καθου ωδε υπο το υποποδιον μου·

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και επιβλεψητε επι τον φορουντα την εσθητα την λαμπραν και ειπητε αυτω συ καθου ωδε καλως και τω πτωχω ειπητε συ στηθι εκει η καθου ωδε υπο το υποποδιον μου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
επιβλεψητε δε επι τον φορουντα την εσθητα την λαμπραν και ειπητε συ καθου ωδε καλως και τω πτωχω ειπητε συ στηθι {VAR1: η καθου εκει } {VAR2: εκει η καθου } υπο το υποποδιον μου

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
epiblepsēte de epi ton phorounta tēn esthēta tēn lampran kai eipēte Sy kathou hōde kalōs, kai tō ptōchō eipēte Sy stēthi ekei ē kathou hypo to hypopodion mou,

epiblepsete de epi ton phorounta ten estheta ten lampran kai eipete Sy kathou hode kalos, kai to ptocho eipete Sy stethi ekei e kathou hypo to hypopodion mou,

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
epiblepsēte de epi ton phorounta tēn esthēta tēn lampran kai eipēte Sy kathou hōde kalōs, kai tō ptōchō eipēte Sy stēthi ē kathou ekei hypo to hypopodion mou,

epiblepsete de epi ton phorounta ten estheta ten lampran kai eipete Sy kathou hode kalos, kai to ptocho eipete Sy stethi e kathou ekei hypo to hypopodion mou,

ΙΑΚΩΒΟΥ 2:3 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai epiblepsēte epi ton phorounta tēn esthēta tēn lampran kai eipēte su kathou ōde kalōs kai tō ptōchō eipēte su stēthi ekei ē kathou upo to upopodion mou

kai epiblepsEte epi ton phorounta tEn esthEta tEn lampran kai eipEte su kathou Ode kalOs kai tO ptOchO eipEte su stEthi ekei E kathou upo to upopodion mou

ΙΑΚΩΒΟΥ 2:3 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai epiblepsēte epi ton phorounta tēn esthēta tēn lampran kai eipēte autō su kathou ōde kalōs kai tō ptōchō eipēte su stēthi ekei ē kathou ōde upo to upopodion mou

kai epiblepsEte epi ton phorounta tEn esthEta tEn lampran kai eipEte autO su kathou Ode kalOs kai tO ptOchO eipEte su stEthi ekei E kathou Ode upo to upopodion mou

ΙΑΚΩΒΟΥ 2:3 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai epiblepsēte epi ton phorounta tēn esthēta tēn lampran kai eipēte autō su kathou ōde kalōs kai tō ptōchō eipēte su stēthi ekei ē kathou ōde upo to upopodion mou

kai epiblepsEte epi ton phorounta tEn esthEta tEn lampran kai eipEte autO su kathou Ode kalOs kai tO ptOchO eipEte su stEthi ekei E kathou Ode upo to upopodion mou

ΙΑΚΩΒΟΥ 2:3 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai epiblepsēte epi ton phorounta tēn esthēta tēn lampran kai eipēte autō su kathou ōde kalōs kai tō ptōchō eipēte su stēthi ekei ē kathou ōde upo to upopodion mou

kai epiblepsEte epi ton phorounta tEn esthEta tEn lampran kai eipEte autO su kathou Ode kalOs kai tO ptOchO eipEte su stEthi ekei E kathou Ode upo to upopodion mou

ΙΑΚΩΒΟΥ 2:3 Westcott/Hort - Transliterated
epiblepsēte de epi ton phorounta tēn esthēta tēn lampran kai eipēte su kathou ōde kalōs kai tō ptōchō eipēte su stēthi ē kathou ekei upo to upopodion mou

epiblepsEte de epi ton phorounta tEn esthEta tEn lampran kai eipEte su kathou Ode kalOs kai tO ptOchO eipEte su stEthi E kathou ekei upo to upopodion mou

ΙΑΚΩΒΟΥ 2:3 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
epiblepsēte de epi ton phorounta tēn esthēta tēn lampran kai eipēte su kathou ōde kalōs kai tō ptōchō eipēte su stēthi {WH: ē kathou ekei } {UBS4: ekei ē kathou } upo to upopodion mou

epiblepsEte de epi ton phorounta tEn esthEta tEn lampran kai eipEte su kathou Ode kalOs kai tO ptOchO eipEte su stEthi {WH: E kathou ekei} {UBS4: ekei E kathou} upo to upopodion mou

Jakab 2:3 Hungarian: Karoli
És rátekinttek arra, a kin a fényes ruha van, és azt mondjátok néki: Te ülj ide szépen; és a szegénynek ezt mondjátok: Te állj ott, vagy ülj ide az én zsámolyom mellé:

De Jakobo 2:3 Esperanto
kaj vi respektas la bele vestitan homon, kaj diras:Sidigxu cxi tie en bona loko; kaj diras al la malricxulo:Staru tie, aux sidigxu sube apud mia piedbenketo;

Ensimmäinen Pietarin kirje 2:3 Finnish: Bible (1776)
Ja te katsoisitte sitä, joka kiiltävissä vaatteissa on, ja sanoisitte hänelle: istu tässä hyvästi; ja sille köyhälle sanoisitte: seiso sinä siellä, taikka istu tässä minun jaloissani:

Jacques 2:3 French: Darby
et que vous regardiez vers celui qui porte les vetements eclatants, et que vous disiez: Toi, assieds-toi ici à ton aise; et que vous disiez au pauvre: Toi, tiens-toi là debout; ou: Assieds-toi ici au bas de mon marchepied;

Jacques 2:3 French: Louis Segond (1910)
si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites: Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur! et si vous dites au pauvre: Toi, tiens-toi là debout! ou bien: Assieds-toi au-dessous de mon marchepied!

Jacques 2:3 French: Martin (1744)
Et que vous ayez égard à celui qui porte l’habit précieux, et lui disiez : toi, assieds-toi ici honorablement; et que vous disiez au pauvre : toi, tiens-toi là debout; ou assieds-toi sur mon marche-pied;

Jakobus 2:3 German: Modernized
und ihr sähet auf den, der das herrliche Kleid träget, und sprächet zu ihm: Setze du dich her aufs beste, und sprächet zu dem Armen: Stehe du dort oder setze dich her zu meinen Füßen,

Jakobus 2:3 German: Luther (1912)
und ihr sähet auf den, der das herrliche Kleid trägt, und sprächet zu ihm: Setze du dich her aufs beste! und sprächet zu dem Armen: Stehe du dort! oder setze dich her zu meinen Füßen!

Jakobus 2:3 German: Textbibel (1899)
und ihr sehet auf den, der das prächtige Kleid trägt, und saget: setze du dich bequem hierher, und zu dem Armen saget ihr: du kannst dort sehen, oder dich unter meinen Schemel setzen,

Giacomo 2:3 Italian: Riveduta Bible (1927)
e voi avete riguardo a quello che veste splendidamente e gli dite: Tu, siedi qui in un posto onorevole; e al povero dite: Tu, stattene là in piè, o siedi appiè del mio sgabello,

Giacomo 2:3 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
e voi riguardate a colui che porta il vestimento splendido, e gli dite: Tu, siedi qui onorevolmente; e al povero dite: Tu, stattene quivi in piè, o siedi qui sotto allo scannello de’ miei piedi;

YAKOBUS 2:3 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
lalu kamu indahkan orang yang berpakaian indah itu sambil berkata, "Silakanlah Tuan duduk di sini di tempat yang baik," dan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah engkau di situ, atau duduk pada alas kakiku";

James 2:3 Kabyle: NT
ma yella tuzzlem ɣer umeṛkanti-nni yelsan llebsa ifazen tefkam-as lqima tennam-as : eyya-d aț-țeqqimeḍ dagi, d amkan n lɛali ; ma d igellil-nni tennam-as : kečč bedd kan dagi neɣ qqim-ed dagi ɣer iḍaṛṛen-nneɣ.

야고보서 2:3 Korean
너희가 아름다운 옷을 입은 자를 돌아보아 가로되 여기 좋은 자리에 앉으소서 하고 또 가난한 자에게 이르되 너는 거기 섰든지 내 발등상 아래에 앉으라 하면

Iacobi 2:3 Latin: Vulgata Clementina
et intendatis in eum qui indutus est veste præclara, et dixeritis ei : Tu sede hic bene : pauperi autem dicatis : Tu sta illic ; aut sede sub scabello pedum meorum :

Jēkaba vēstule 2:3 Latvian New Testament
Un jūs uzlūkotu to, kam greznas drēbes, un tam sacītu: Tu nosēdies šeit ērti, bet trūcīgajam sacītu: Tu nostājies tur vai nosēdies pie manu kāju soliņa!

Jokûbo laiðkas 2:3 Lithuanian
Jūs žiūrite į tą, kuris puikiai apsirengęs, ir sakote: “Atsisėsk čia į gerą vietą”, o beturčiui tariate: “Stovėk ten”, arba: “Sėskis prie mano kojų”.

James 2:3 Maori
A ka titiro atu koutou ki te tangata i te kakahu pai, ka mea ki a ia, E noho koe ki konei, ki te wahi pai; a ka mea ki te rawakore, E tu koe ki kona, E noho ranei ki konei, ki raro i toku turanga waewae:

Jakobs 2:3 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
og I ser på ham som bærer den skinnende klædning, og sier: Sett du dig her på en god plass! og sier til den fattige: Stå du der, eller sett dig her nede ved min fotskammel! -

Santiago 2:3 Spanish: La Biblia de las Américas
y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa, y decís: Tú siéntate aquí, en un buen lugar; y al pobre decís: Tú estate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado;

Santiago 2:3 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
y dan atención especial (y miran) al que lleva la ropa lujosa, y dicen: "Siéntese aquí, en un buen lugar;" y al pobre dicen: "Tú estate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado;"

Santiago 2:3 Spanish: Reina Valera Gómez
y miráis con agrado al que trae ropa fina, y le decís: Siéntate tú aquí en buen lugar; y dijeres al pobre: Estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado;

Santiago 2:3 Spanish: Reina Valera 1909
Y tuviereis respeto al que trae la vestidura preciosa, y le dijereis: Siéntate tú aquí en buen lugar: y dijereis al pobre: Estáte tú allí en pie; ó siéntate aquí debajo de mi estrado:

Santiago 2:3 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
y tuviereis respeto al que trae la vestidura preciosa, y le dijereis: Siéntate tú aquí bien; y dijereis al pobre: Estate tú allí en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado;

Tiago 2:3 Bíblia King James Atualizada Português
e tratardes com atenção especial ao homem bem trajado e o honrardes dizendo: “Eis aqui um lugar digno da tua pessoa. Assenta, pois”, mas disserdes ao pobre: “Tu, podes ficar ali em pé!” ou “Assenta-te no chão, próximo ao estrado onde ponho os meus pés”,

Tiago 2:3 Portugese Bible
e atentardes para o que vem com traje esplêndido e lhe disserdes: Senta-te aqui num lugar de honra; e disserdes ao pobre: Fica em pé, ou senta-te abaixo do escabelo dos meus pés,   

Iacob 2:3 Romanian: Cornilescu
şi voi puneţi ochii pe celce poartă haina strălucitoare, şi -i ziceţi: ,,Tu şezi în locul acesta bun!`` Şi apoi ziceţi săracului: ,,Tu stai colo în picioare!`` Sau: ,,Şezi jos la picioarele mele!``

Иакова 2:3 Russian: Synodal Translation (1876)
и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете: ты стань там, или садись здесь, у ног моих, –

Иакова 2:3 Russian koi8r
и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете: ты стань там, или садись здесь, у ног моих, --

James 2:3 Shuar New Testament
Tura Kuφtrinniua nu "PΘnkera jui pujusta" Tφchatameash. Tura Kuφtrinchaka "Atu wajauta, T·rachkumsha jui nunkansha pujusta" Tφchatameash.

Jakobsbrevet 2:3 Swedish (1917)
och I då vänden edra blickar till den som bär de präktiga kläderna och sägen till honom: »Sitt du här på denna goda plats», men däremot sägen till den fattige: »Stå du där», eller: »Sätt dig därnere vid min fotapall» --

Yakobo 2:3 Swahili NT
Ikiwa mtamstahi zaidi yule aliyevaa mavazi ya kuvutia na kumwambia: "Keti hapa mahali pazuri," na kumwambia yule maskini: "Wewe, simama huko," au "Keti hapa sakafuni miguuni pangu,"

Santiago 2:3 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At inyong itangi ang may suot na damit na maganda, at inyong sabihin, Maupo ka rito sa dakong mabuti; at sa dukha ay inyong sabihin, Tumayo ka riyan, o maupo ka sa ibaba ng aking tungtungan;

Širawt ta iktab Yaqub 2:3 Tawallamat Tamajaq NT
As din-tǝgram alǝs wa ilsan isǝlsa win hossaynen, tǝnnam-as: «Mandam, edag da wa ofan, qam daɣ-as»; amaran alǝs wa n tǝlǝqqay ǝnta tǝnnam-as: «Xa! Ǝbdǝd den» madeɣ «qam daɣ amaḍal.»

ยากอบ 2:3 Thai: from KJV
และท่านสนใจคนที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอย่างดี และกล่าวแก่เขาว่า "เชิญท่านนั่งที่นี่ในที่อันดีเถิด" และท่านก็พูดกับคนจนนั้นว่า "แกจงยืนอยู่ที่นั่น" หรือ "จงนั่งแทบที่รองเท้าของเราเถิด"

Yakup 2:3 Turkish

Яков 2:3 Ukrainian: NT
і ви споглянете на того, що носить осяйну одежу, і скажете йому: Ти сїдай отут гарно, а вбогому скажете: Ти стань отам, або сідай отут на підніжку моїм,

James 2:3 Uma New Testament
Ane meliu pebila' -ta hi tauna to lompe' pohea-na toe, pai' ta'uli' -ki: "Mai-ta mohura hi pohuraa to lompe' tohe'i," hiaa' hi tauna to kabu ta'uli': "Mokore hi retu-moko mai," ba ta'uli' -ki: "Mohura retu-moko hi ila',"

Gia-cô 2:3 Vietnamese (1934)
nếu anh em ngó kẻ mặc áo đẹp, mà nói rằng: Mời ngồi đây, là chỗ tử tế; lại nói với người nghèo rằng: Hãy đứng đó, hoặc ngồi dưới bệ chơn ta,

James 2:2
Top of Page
Top of Page