Acts 23:21
New International Version
Don't give in to them, because more than forty of them are waiting in ambush for him. They have taken an oath not to eat or drink until they have killed him. They are ready now, waiting for your consent to their request."

New Living Translation
But don't do it! There are more than forty men hiding along the way ready to ambush him. They have vowed not to eat or drink anything until they have killed him. They are ready now, just waiting for your consent."

English Standard Version
But do not be persuaded by them, for more than forty of their men are lying in ambush for him, who have bound themselves by an oath neither to eat nor drink till they have killed him. And now they are ready, waiting for your consent.”

Berean Study Bible
Do not let them persuade you, because more than forty men are waiting to ambush him. They have bound themselves with an oath not to eat or drink until they have killed him; they are ready now, awaiting your consent.”

New American Standard Bible
"So do not listen to them, for more than forty of them are lying in wait for him who have bound themselves under a curse not to eat or drink until they slay him; and now they are ready and waiting for the promise from you."

King James Bible
But do not thou yield unto them: for there lie in wait for him of them more than forty men, which have bound themselves with an oath, that they will neither eat nor drink till they have killed him: and now are they ready, looking for a promise from thee.

Holman Christian Standard Bible
Don't let them persuade you, because there are more than 40 of them arranging to ambush him, men who have bound themselves under a curse not to eat or drink until they kill him. Now they are ready, waiting for a commitment from you."

International Standard Version
Don't believe them, because more than 40 of them are planning to ambush him. They've taken an oath not to eat or drink before they've killed him. They are ready now, just waiting for your consent."

NET Bible
So do not let them persuade you to do this, because more than forty of them are lying in ambush for him. They have bound themselves with an oath not to eat or drink anything until they have killed him, and now they are ready, waiting for you to agree to their request."

Aramaic Bible in Plain English
“Therefore you should not believe them, for behold, there are more than forty men of them who are watching for him in ambush and they have put a curse upon themselves that they will not eat or drink until they kill him. And behold, they are ready and waiting for your promise.”

GOD'S WORD® Translation
Don't let them persuade you to do this. More than forty of them are planning to ambush him. They have asked God to curse them if they eat or drink anything before they have murdered him. They are ready now and are expecting you to promise [that you will bring Paul]."

Jubilee Bible 2000
But do not believe them, for more than forty of them lie in wait to ambush him, who have vowed under a curse that they will neither eat nor drink until they have killed him, and now they are ready, looking for a promise from thee.

King James 2000 Bible
But do not yield unto them: for there lie in wait for him of them more than forty men, who have bound themselves with an oath, that they will neither eat nor drink till they have killed him: and now are they ready, looking for a promise from you.

American King James Version
But do not you yield to them: for there lie in wait for him of them more than forty men, which have bound themselves with an oath, that they will neither eat nor drink till they have killed him: and now are they ready, looking for a promise from you.

American Standard Version
Do not thou therefore yield unto them: for there lie in wait for him of them more than forty men, who have bound themselves under a curse, neither to eat nor to drink till they have slain him: and now are they ready, looking for the promise from thee.

Douay-Rheims Bible
But do not thou give credit to them; for there lie in wait for him more than forty men of them, who have bound themselves by oath neither to eat, nor to drink, till they have killed him: and they are now ready, looking for a promise from thee.

Darby Bible Translation
Do not thou then be persuaded by them, for there lie in wait for him of them more than forty men, who have put themselves under a curse neither to eat nor drink till they kill him; and now they are ready waiting the promise from thee.

English Revised Version
Do not thou therefore yield unto them: for there lie in wait for him of them more than forty men, which have bound themselves under a curse, neither to eat nor to drink till they have slain him: and now are they ready, looking for the promise from thee.

Webster's Bible Translation
But do not thou yield to them: for there are of them who lie in wait for him more than forty men, who have bound themselves with an oath, that they will neither eat nor drink till they have killed him: and now they are ready, looking for a promise from thee.

Weymouth New Testament
I beg you not to comply; for more than forty men among them are lying in wait for him, who have solemnly vowed that they will neither eat nor drink till they have assassinated him; and even now they are ready, in anticipation of receiving that promise of you."

World English Bible
Therefore don't yield to them, for more than forty men lie in wait for him, who have bound themselves under a curse neither to eat nor to drink until they have killed him. Now they are ready, looking for the promise from you."

Young's Literal Translation
thou, therefore, mayest thou not yield to them, for there lie in wait for him of them more than forty men, who did anathematize themselves -- not to eat nor to drink till they kill him, and now they are ready, waiting for the promise from thee.'

Handelinge 23:21 Afrikaans PWL
U moet hulle nie vertrou nie, want let op, meer as veertig man onder hulle, wat hulleself met ’n eed verbind het om nie te eet of te drink totdat hulle hom dood gemaak het nie, lê hom voor en let op, hulle is nou gereed en wag op u belofte.”

Veprat e Apostujve 23:21 Albanian
Prandaj ti mos ua vër veshin, sepse më shumë se dyzet burra nga ata kanë ngritur kurth kundër tij, sepse janë zotuar duke u lidhur me betim, të mos hanë e të mos pinë, derisa ta kenë vrarë; dhe tani janë gati dhe presin që ti t'ua lejosh atyre''.

ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻞ 23:21 Arabic: Smith & Van Dyke
‎فلا تنقد اليهم لان اكثر من اربعين رجلا منهم كامنون له قد حرموا انفسهم ان لا يأكلوا ولا يشربوا حتى يقتلوه. وهم الآن مستعدون منتظرون الوعد منك

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 23:21 Armenian (Western): NT
Բայց դուն մտիկ մի՛ ըներ անոնց, որովհետեւ անոնցմէ քառասունէ աւելի մարդիկ դարան մտած են անոր համար, եւ իրենք զիրենք նզոված՝ որ ո՛չ ուտեն, ո՛չ ալ խմեն, մինչեւ որ սպաննեն զայն. ու հիմա պատրաստ են, եւ կը սպասեն քու խոստումիդ»:

Apostoluén Acteac. 23:21 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Baina hic eztieceala accorda: ecen hayén artecoric berroguey guiçon baino guehiago haren celata diaudec: vot eguinic maledictionezco penán, eztutela ianen ez edanen hura hil duqueiteno: eta orain prest diaudec, hic cer promettaturen drauèan beguira.

De Zwölfbotngetaat 23:21 Bavarian
Kaauf ien dös nit ab! In Wirklichkeit lauernd iem über vierzg Mannen von ien auf. Sö habnd syr gschworn, wöder z össn non zo n Trinken, hinst däß s n umbrungen habnd. Die pässnd grad non drauf, däßst du mitmachst."

Деяния 23:21 Bulgarian
Но ти недей ги слуша, защото го причакват повече от четиридесет души от тях, които влязоха под проклетия, [задължавайки се] да не ядат нито да пият до гдето не го убият. Те още сега са готови, и чакат [само] да им се обещаеш.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
所以請你不要被他們說服,因為他們中的四十多人正埋伏等著他。他們已經賭咒起誓說,殺掉保羅以前,就不吃不喝。現在他們預備好了,正期望你答應。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
所以请你不要被他们说服,因为他们中的四十多人正埋伏等着他。他们已经赌咒起誓说,杀掉保罗以前,就不吃不喝。现在他们预备好了,正期望你答应。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
你切不要隨從他們,因為他們有四十多人埋伏,已經起誓說,若不先殺保羅就不吃不喝。現在預備好了,只等你應允。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
你切不要随从他们,因为他们有四十多人埋伏,已经起誓说,若不先杀保罗就不吃不喝。现在预备好了,只等你应允。”

使 徒 行 傳 23:21 Chinese Bible: Union (Traditional)
你 切 不 要 隨 從 他 們 ; 因 為 他 們 有 四 十 多 人 埋 伏 , 已 經 起 誓 說 : 若 不 先 殺 保 羅 就 不 吃 不 喝 。 現 在 預 備 好 了 , 只 等 你 應 允 。

使 徒 行 傳 23:21 Chinese Bible: Union (Simplified)
你 切 不 要 随 从 他 们 ; 因 为 他 们 有 四 十 多 人 埋 伏 , 已 经 起 誓 说 : 若 不 先 杀 保 罗 就 不 吃 不 喝 。 现 在 预 备 好 了 , 只 等 你 应 允 。

Djela apostolska 23:21 Croatian Bible
Ne vjeruj im! U zasjedi ga čeka više od četrdeset onih koji se zakleše da neće jesti ni piti dok ga ne smaknu. Već su spremni, samo čekaju tvoju privolu.

Skutky apoštolské 23:21 Czech BKR
Ale ty nepovoluj jim; neboť úklady činí jemu více než čtyřidceti mužů z nich, kteříž se zapřisáhli s klatbou, že nebudou ani jísti, ani píti, až jej zabijí. A jižť jsou hotovi, čekajíce na odpověd od tebe.

Apostelenes gerninger 23:21 Danish
Lad du dig nu ikke overtale af dem; thi mere end fyrretyve Mænd af dem lure paa ham, og de have under Forbandelser forpligtet sig til hverken at spise eller at drikke, førend de have slaaet ham ihjel; og nu ere de rede og vente paa dit Tilsagn.«

Handelingen 23:21 Dutch Staten Vertaling
Doch geloof hen niet; want meer dan veertig mannen uit hen leggen hem lagen, welke zichzelven met een vervloeking verbonden hebben noch te eten noch te drinken, totdat zij hem zullen omgebracht hebben; en zij zijn nu gereed, verwachtende de toezegging van u.

Nestle Greek New Testament 1904
σὺ οὖν μὴ πεισθῇς αὐτοῖς· ἐνεδρεύουσιν γὰρ αὐτὸν ἐξ αὐτῶν ἄνδρες πλείους τεσσεράκοντα, οἵτινες ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς μήτε φαγεῖν μήτε πιεῖν ἕως οὗ ἀνέλωσιν αὐτόν, καὶ νῦν εἰσιν ἕτοιμοι προσδεχόμενοι τὴν ἀπὸ σοῦ ἐπαγγελίαν.

Westcott and Hort 1881
σὺ οὖν μὴ πεισθῇς αὐτοῖς, ἐνεδρεύουσιν γὰρ αὐτὸν ἐξ αὐτῶν ἄνδρες πλείους τεσσεράκοντα, οἵτινες ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς μήτε φαγεῖν μήτε πεῖν ἕως οὗ ἀνέλωσιν αὐτόν, καὶ νῦν εἰσὶν ἕτοιμοι προσδεχόμενοι τὴν ἀπὸ σοῦ ἐπαγγελίαν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
σὺ οὖν μὴ πεισθῇς αὐτοῖς, ἐνεδρεύουσιν γὰρ αὐτὸν ἐξ αὐτῶν ἄνδρες πλείους τεσσεράκοντα, οἵτινες ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς μήτε φαγεῖν μήτε πεῖν / πιεῖν ἕως οὗ ἀνέλωσιν αὐτόν, καὶ νῦν εἰσὶν ἕτοιμοι προσδεχόμενοι τὴν ἀπὸ σοῦ ἐπαγγελίαν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Σὺ οὖν μὴ πεισθῇς αὐτοῖς· ἐνεδρεύουσιν γὰρ αὐτὸν ἐξ αὐτῶν ἄνδρες πλείους τεσσαράκοντα, οἵτινες ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς μήτε φαγεῖν μήτε πιεῖν ἕως οὗ ἀνέλωσιν αὐτόν· καὶ νῦν ἕτοιμοί εἰσιν προσδεχόμενοι τὴν ἀπὸ σοῦ ἐπαγγελίαν.

Greek Orthodox Church 1904
σὺ οὖν μὴ πεισθῇς αὐτοῖς· ἐνεδρεύουσι γὰρ αὐτὸν ἐξ αὐτῶν ἄνδρες πλείους τεσσαράκοντα, οἵτινες ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς μήτε φαγεῖν μήτε πιεῖν ἕως οὗ ἀνέλωσιν αὐτόν, καὶ νῦν ἕτοιμοί εἰσι προσδεχόμενοι τὴν ἀπὸ σοῦ ἐπαγγελίαν.

Tischendorf 8th Edition
σὺ οὖν μὴ πεισθῇς αὐτοῖς· ἐνεδρεύουσιν γὰρ αὐτὸν ἐξ αὐτῶν ἄνδρες πλείους τεσσεράκοντα, οἵτινες ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς μήτε φαγεῖν μήτε πιεῖν ἕως οὗ ἀνέλωσιν αὐτόν, καὶ νῦν εἰσιν ἕτοιμοι προσδεχόμενοι τὴν ἀπὸ σοῦ ἐπαγγελίαν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
σὺ οὖν μὴ πεισθῇς αὐτοῖς· ἐνεδρεύουσι γὰρ αὐτὸν ἐξ αὐτῶν ἄνδρες πλείους τεσσαράκοντα, οἵτινες ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς μήτε φαγεῖν μήτε πιεῖν ἕως οὗ ἀνέλωσιν αὐτόν· καὶ νῦν ἕτοιμοί εἰσι προσδεχόμενοι τὴν ἀπὸ σοῦ ἐπαγγελίαν.

Stephanus Textus Receptus 1550
σὺ οὖν μὴ πεισθῇς αὐτοῖς· ἐνεδρεύουσιν γὰρ αὐτὸν ἐξ αὐτῶν ἄνδρες πλείους τεσσαράκοντα οἵτινες ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς μήτε φαγεῖν μήτε πιεῖν ἕως οὗ ἀνέλωσιν αὐτόν καὶ νῦν ἕτοιμοι εἰσιν προσδεχόμενοι τὴν ἀπὸ σοῦ ἐπαγγελίαν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
συ ουν μη πεισθης αυτοις ενεδρευουσιν γαρ αυτον εξ αυτων ανδρες πλειους τεσσερακοντα οιτινες ανεθεματισαν εαυτους μητε φαγειν μητε πιειν εως ου ανελωσιν αυτον και νυν εισιν ετοιμοι προσδεχομενοι την απο σου επαγγελιαν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
συ ουν μη πεισθης αυτοις ενεδρευουσιν γαρ αυτον εξ αυτων ανδρες πλειους τεσσερακοντα οιτινες ανεθεματισαν εαυτους μητε φαγειν μητε πιειν εως ου ανελωσιν αυτον και νυν εισιν ετοιμοι προσδεχομενοι την απο σου επαγγελιαν

Stephanus Textus Receptus 1550
συ ουν μη πεισθης αυτοις ενεδρευουσιν γαρ αυτον εξ αυτων ανδρες πλειους τεσσαρακοντα οιτινες ανεθεματισαν εαυτους μητε φαγειν μητε πιειν εως ου ανελωσιν αυτον και νυν ετοιμοι εισιν προσδεχομενοι την απο σου επαγγελιαν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
συ ουν μη πεισθης αυτοις· ενεδρευουσι γαρ αυτον εξ αυτων ανδρες πλειους τεσσαρακοντα, οιτινες ανεθεματισαν εαυτους μητε φαγειν μητε πιειν εως ου ανελωσιν αυτον· και νυν ετοιμοι εισι προσδεχομενοι την απο σου επαγγελιαν.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
συ ουν μη πεισθης αυτοις ενεδρευουσιν γαρ αυτον εξ αυτων ανδρες πλειους τεσσαρακοντα οιτινες ανεθεματισαν εαυτους μητε φαγειν μητε πιειν εως ου ανελωσιν αυτον και νυν ετοιμοι εισιν προσδεχομενοι την απο σου επαγγελιαν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
συ ουν μη πεισθης αυτοις ενεδρευουσιν γαρ αυτον εξ αυτων ανδρες πλειους τεσσερακοντα οιτινες ανεθεματισαν εαυτους μητε φαγειν μητε πιειν εως ου ανελωσιν αυτον και νυν εισιν ετοιμοι προσδεχομενοι την απο σου επαγγελιαν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
sy oun mē peisthēs autois; enedreuousin gar auton ex autōn andres pleious tesserakonta, hoitines anethematisan heautous mēte phagein mēte piein heōs hou anelōsin auton, kai nyn eisin hetoimoi prosdechomenoi tēn apo sou epangelian.

sy oun me peisthes autois; enedreuousin gar auton ex auton andres pleious tesserakonta, hoitines anethematisan heautous mete phagein mete piein heos hou anelosin auton, kai nyn eisin hetoimoi prosdechomenoi ten apo sou epangelian.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
sy oun mē peisthēs autois, enedreuousin gar auton ex autōn andres pleious tesserakonta, hoitines anethematisan heautous mēte phagein mēte pein heōs hou anelōsin auton, kai nyn eisin hetoimoi prosdechomenoi tēn apo sou epangelian.

sy oun me peisthes autois, enedreuousin gar auton ex auton andres pleious tesserakonta, hoitines anethematisan heautous mete phagein mete pein heos hou anelosin auton, kai nyn eisin hetoimoi prosdechomenoi ten apo sou epangelian.

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:21 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
su oun mē peisthēs autois enedreuousin gar auton ex autōn andres pleious tesserakonta oitines anethematisan eautous mēte phagein mēte piein eōs ou anelōsin auton kai nun eisin etoimoi prosdechomenoi tēn apo sou epangelian

su oun mE peisthEs autois enedreuousin gar auton ex autOn andres pleious tesserakonta oitines anethematisan eautous mEte phagein mEte piein eOs ou anelOsin auton kai nun eisin etoimoi prosdechomenoi tEn apo sou epangelian

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:21 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
su oun mē peisthēs autois enedreuousin gar auton ex autōn andres pleious tessarakonta oitines anethematisan eautous mēte phagein mēte piein eōs ou anelōsin auton kai nun etoimoi eisin prosdechomenoi tēn apo sou epangelian

su oun mE peisthEs autois enedreuousin gar auton ex autOn andres pleious tessarakonta oitines anethematisan eautous mEte phagein mEte piein eOs ou anelOsin auton kai nun etoimoi eisin prosdechomenoi tEn apo sou epangelian

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:21 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
su oun mē peisthēs autois enedreuousin gar auton ex autōn andres pleious tessarakonta oitines anethematisan eautous mēte phagein mēte piein eōs ou anelōsin auton kai nun etoimoi eisin prosdechomenoi tēn apo sou epangelian

su oun mE peisthEs autois enedreuousin gar auton ex autOn andres pleious tessarakonta oitines anethematisan eautous mEte phagein mEte piein eOs ou anelOsin auton kai nun etoimoi eisin prosdechomenoi tEn apo sou epangelian

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:21 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
su oun mē peisthēs autois enedreuousin gar auton ex autōn andres pleious tessarakonta oitines anethematisan eautous mēte phagein mēte piein eōs ou anelōsin auton kai nun etoimoi eisin prosdechomenoi tēn apo sou epangelian

su oun mE peisthEs autois enedreuousin gar auton ex autOn andres pleious tessarakonta oitines anethematisan eautous mEte phagein mEte piein eOs ou anelOsin auton kai nun etoimoi eisin prosdechomenoi tEn apo sou epangelian

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:21 Westcott/Hort - Transliterated
su oun mē peisthēs autois enedreuousin gar auton ex autōn andres pleious tesserakonta oitines anethematisan eautous mēte phagein mēte piein eōs ou anelōsin auton kai nun eisin etoimoi prosdechomenoi tēn apo sou epangelian

su oun mE peisthEs autois enedreuousin gar auton ex autOn andres pleious tesserakonta oitines anethematisan eautous mEte phagein mEte piein eOs ou anelOsin auton kai nun eisin etoimoi prosdechomenoi tEn apo sou epangelian

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:21 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
su oun mē peisthēs autois enedreuousin gar auton ex autōn andres pleious tesserakonta oitines anethematisan eautous mēte phagein mēte piein eōs ou anelōsin auton kai nun eisin etoimoi prosdechomenoi tēn apo sou epangelian

su oun mE peisthEs autois enedreuousin gar auton ex autOn andres pleious tesserakonta oitines anethematisan eautous mEte phagein mEte piein eOs ou anelOsin auton kai nun eisin etoimoi prosdechomenoi tEn apo sou epangelian

Apostolok 23:21 Hungarian: Karoli
Te azért ne engedj nékik: mert közülök negyvennél több férfiú leselkedik õ utána, kik átok alatt kötelezték el magukat, hogy sem nem esznek, sem nem isznak addig, míg meg nem ölik õt. És immár készen vannak, várakozva a te izenetedre.

La agoj de la apostoloj 23:21 Esperanto
Sed ne konsentu al ili, cxar embuskas kontraux li pli ol kvardek el ili, kiuj per solena jxuro sin ligis nek mangxi nek trinki, gxis ili lin pereigos; kaj nun ili estas pretaj, kaj atendas de vi la promeson.

Apostolien teot 23:21 Finnish: Bible (1776)
Mutta älä heitä tottele; sillä enempi kuin neljäkymmentä miestä väijyy häntä, jotka ovat heitänsä sadattaneet, ei ennen syövänsä eikä juovansa, kuin he hänen tappaisivat: ja he ovat nyt valmiit odottamassa sinun lupaamistas.

Actes 23:21 French: Darby
Toi donc n'y consens pas, car plus de quarante hommes d'entre eux lui dressent un guet-apens, lesquels se sont obliges par un serment d'execration de ne manger ni ne boire jusqu'à ce qu'ils l'aient tue; et ils sont maintenant prets, attendant de toi la promesse.

Actes 23:21 French: Louis Segond (1910)
Ne les écoute pas, car plus de quarante d'entre eux lui dressent un guet-apens, et se sont engagés, avec des imprécations contre eux-mêmes, à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils l'aient tué; maintenant ils sont prêts, et n'attendent que ton consentement.

Actes 23:21 French: Martin (1744)
Mais n'y consens point : car plus de quarante hommes d'entre eux sont en embûches contre lui, qui ont fait un vœu avec exécration de serment, de ne manger ni boire jusqu'à ce qu'ils l'aient tué; et ils sont maintenant tous prêts, attendant ce que tu leur permettras.

Apostelgeschichte 23:21 German: Modernized
Du aber traue ihnen nicht; denn es halten auf ihn mehr denn vierzig Männer unter ihnen, die haben sich verbannet, weder zu essen noch zu trinken, bis sie Paulus töten; und sind jetzt bereit und warten auf deine Verheißung.

Apostelgeschichte 23:21 German: Luther (1912)
Du aber traue ihnen nicht; denn es lauern auf ihn mehr als vierzig Männer unter ihnen, die haben sich verschworen, weder zu essen noch zu trinken, bis sie Paulus töten; und sind jetzt bereit und warten auf deine Verheißung.

Apostelgeschichte 23:21 German: Textbibel (1899)
Da traue ihnen nicht, denn es stellen ihm mehr als vierzig Männer von ihnen nach, die sich verschworen haben, nicht zu essen noch zu trinken, bis sie ihn getötet; und eben jetzt sind sie bereit, und warten auf deine Zusage.

Atti 23:21 Italian: Riveduta Bible (1927)
ma tu non dar loro retta, perché più di quaranta uomini di loro gli tendono insidie e con imprecazioni contro sé stessi han fatto voto di non mangiare né bere, finché non l’abbiano ucciso; ed ora son pronti, aspettando la tua promessa.

Atti 23:21 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ma tu non prestar loro fede, perciocchè più di quarant’uomini di loro gli hanno poste insidie, essendosi sotto esecrazione votati di non mangiare, nè bere, finchè non l’abbiano ucciso; ed ora son presti, aspettando che tu lo prometta loro.

KISAH PARA RASUL 23:21 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Sebab itu janganlah kiranya Tuan luluskan kehendak mereka itu, karena daripada mereka itu ada lebih empat puluh orang mengendap dia menjunjung sumpah tiada mau makan atau minum sehingga Paulus dibunuhnya. Maka sekarang ini sekaliannya itu sudah sedia menantikan izin Tuan."

Acts 23:21 Kabyle: NT
Ur țțaɣ ara awal-nsen, axaṭer akteṛ n ṛebɛin deg-sen ḥeyylen-as, gullen s limin ameqqran ur tețțen ur tessen alamma nɣan-t. Tura heggan iman-nsen, țṛaǧun anagar lebɣi-k.

사도행전 23:21 Korean
이에 천부장이 청년을 보내며 경계하되 `이 일을 내게 고하였다고 아무에게도 이르지 말라' 하고

Actus Apostolorum 23:21 Latin: Vulgata Clementina
tu vero ne credideris illis, insidiantur enim ei ex eis viri amplius quam quadraginta, qui se devoverunt non manducare, neque bibere donec interficiant eum : et nunc parati sunt, exspectantes promissum tuum.

Apustuļu darbi 23:21 Latvian New Testament
Bet tu netici tiem, jo no tiem vairāk nekā četrdesmit vīru uzglūn viņam. Tie solījušies neēst un nedzert, iekams viņu nenonāvēs, un tagad tie sagatavoti un gaida tavu piekrišanu.

Apaðtalø darbø knyga 23:21 Lithuanian
Netikėk jais! Nes jo tyko daugiau negu keturiasdešimt vyrų, kurie prisiekė nei valgyti, nei gerti, kol jį nužudys. Jie jau dabar pasiruošę ir laukia tavo sutikimo”.

Acts 23:21 Maori
Na aua koe e rongo ki a ratou: e wha hoki tekau ngahoro tangata o ratou e whanga ana ki a ia, kua puaki ta ratou oati, kia kaua e kai, kia kaua e inu, kia mate ra ano ia i a ratou: na kua rite tenei ratou, e tatari ana ki te kupu whakaae i a koe.

Apostlenes-gjerninge 23:21 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
du må da ikke la dig overtale av dem; for mere enn firti menn av dem ligger på lur efter ham, og de har forbannet sig på at de hverken vil ete eller drikke før de har drept ham, og nu holder de sig ferdige og venter på at du skal love det.

Hechos 23:21 Spanish: La Biblia de las Américas
Pero no les prestes atención, porque más de cuarenta hombres de ellos, que se han comprometido bajo juramento a no comer ni beber hasta que lo hayan matado, esperan emboscados; ya están listos esperando promesa de parte tuya.

Hechos 23:21 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Pero no les preste atención, porque más de cuarenta hombres de ellos, que se han comprometido bajo juramento a no comer ni beber hasta que lo hayan matado, esperan emboscados. Ellos ya están listos esperando promesa de parte suya."

Hechos 23:21 Spanish: Reina Valera Gómez
Pero tú no les creas; porque más de cuarenta hombres de ellos le acechan, los cuales han hecho voto bajo maldición, de no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte; y ahora están apercibidos esperando de ti promesa.

Hechos 23:21 Spanish: Reina Valera 1909
Mas tú no los creas; porque más de cuarenta hombres de ellos le acechan, los cuales han hecho voto debajo de maldición, de no comer ni beber hasta que le hayan muerto; y ahora están apercibidos esperando tu promesa.

Hechos 23:21 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Mas tú no los creas; porque más de cuarenta hombres de ellos le acechan, los cuales han hecho voto bajo maldición, de no comer ni beber hasta que le hayan muerto; y ahora están apercibidos esperando tu promesa.

Atos 23:21 Bíblia King James Atualizada Português
Não te deixes persuadir por eles, porquanto há mais de quarenta deles à espreita contra Paulo; eles juraram sob pena de maldição não comer nem beber até que tirem a vida dele. Agora, pois, estão prontos apenas aguardando a tua palavra de consentimento”.

Atos 23:21 Portugese Bible
tu, pois, não te deixes persuadir por eles; porque mais de quarenta homens dentre eles armaram ciladas, os quais juraram sob pena de maldição não comerem nem beberem até que o tenham morto; e agora estão aprestados, esperando a tua promessa.   

Faptele Apostolilor 23:21 Romanian: Cornilescu
Tu să nu -i asculţi, pentrucă mai mulţi de patruzeci dintre ei îl pîndesc, şi s'au legat cu blestem să nu mănînce şi să nu bea nimic pînă nu -l vor omorî; acum stau gata, şi n'aşteaptă decît făgăduiala ta.``

Деяния 23:21 Russian: Synodal Translation (1876)
Но ты не слушай их; ибо его подстерегают более сорока человек из них, которые заклялись не есть и не пить, доколе не убьют его;и они теперь готовы, ожидая твоего распоряжения.

Деяния 23:21 Russian koi8r
Но ты не слушай их; ибо его подстерегают более сорока человек из них, которые заклялись не есть и не пить, доколе не убьют его; и они теперь готовы, ожидая твоего распоряжения.

Acts 23:21 Shuar New Testament
Tura amesha nuna takui anturkaip. Kuarenta (40) nankaamas Jintiß akirtua pujurainiawai. Tura "Papru Mßachkurkia yurumtsuk tura ·mutsuk matsamsattaji" tuiniawai. Tuma asamtai yamaisha ßmin Titφ tusa Nßkarmainiawai" Tφmiayi uchi.

Apostagärningarna 23:21 Swedish (1917)
Gör dem nu icke till viljes häri; ty mer än fyrtio av dem ligga i försåt för honom och hava med dyr ed förpliktat sig att varken äta eller dricka, förrän de hava röjt honom ur vägen. Och nu äro de redo och vänta allenast på att du skall bevilja deras begäran.»

Matendo Ya Mitume 23:21 Swahili NT
Lakini wewe usikubali kwa maana kuna watu zaidi ya arobaini walio tayari kumvamia. Wameapa kutokula wala kunywa mpaka watakapokuwa wamemuua. Sasa wako tayari, wanangojea tu uamuzi wako."

Mga Gawa 23:21 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Huwag ka ngang palamuyot sa kanila: sapagka't binabakayan siya ng mahigit na apat na pung katao sa kanila, na nangagsipagpanata sa ilalim ng sumpa, na hindi kakain ni iinom man hanggang sa siya'y kanilang mapatay: at ngayo'y nangahahanda sila, na nangaghihintay ng pangako mo.

Igitan ǝn Nǝmmuzal 23:21 Tawallamat Tamajaq NT
A dasan-wǝr-tarḍa fǝlas wiyyad daɣ-san ogarnen ǝkkozat tǝmǝrwen n alǝs a das-za-bǝkǝmmǝtnen y ad agin iman-net. Ǝhâdan as wǝr zʼatšin za wǝr zʼašwin iket wǝr ǝgen adi. Simatagan ǝmǝrǝdda, wǝr ǝqqelan ar y a t-id-tayya sǝr-san.»

กิจการ 23:21 Thai: from KJV
แต่ท่านอย่าฟังเขา เพราะว่าในพวกเขานั้นมีกว่าสี่สิบคนคอยปองร้ายต่อเปาโล และได้ปฏิญาณตัวว่าจะไม่กินหรือดื่มอะไรจนกว่าจะได้ฆ่าเปาโลเสีย และเดี๋ยวนี้เขาพร้อมแล้ว กำลังคอยรับคำสัญญาจากท่าน"

Elçilerin İşleri 23:21 Turkish
Ama sen onlara kanma! Aralarından kırktan fazla kişi ona pusu kurmuş bekliyor. ‹Onu ortadan kaldırmadan bir şey yiyip içersek, bize lanet olsun!› diye ant içtiler. Şimdi hazırlar, senden olumlu bir yanıt gelmesini bekliyorlar.››

Деяния 23:21 Ukrainian: NT
Ти ж не слухай їх: засїдаєть ся бо їх на него більш сорока чоловік, що закляли ся не їсти й не пити, доки не вбють його; і тепер готові вони, дожидаючи від тебе обіцянки.

Acts 23:21 Uma New Testament
Neo' ratuku' pomperapia' -ra! Apa' ria-ra labi opo' mpulu' to mengkawuni hi ohea doko' mpo'inawu-i. Mojanci-ra hante mosumpa bona uma-ra ulu ngkoni' ba nginu ane da koo-ko'ia-i rapatehi. Toe lou, rodo-ramo mpopea woli' lolita ngkai Kapala' -damo."

Coâng-vuï caùc Söù-ñoà 23:21 Vietnamese (1934)
Nhưng xin quan chớ tin họ, vì có hơn bốn mươi người trong bọn họ lập kế hại Phao-lô, đã thề nguyện với nhau chẳng ăn uống chi hết trước khi chưa giết được người; hiện bây giờ, họ đã sắm sẵn, chỉ đợi quan trả lời đó thôi.

Acts 23:20
Top of Page
Top of Page