1 John 5:10
New International Version
Whoever believes in the Son of God accepts this testimony. Whoever does not believe God has made him out to be a liar, because they have not believed the testimony God has given about his Son.

New Living Translation
All who believe in the Son of God know in their hearts that this testimony is true. Those who don't believe this are actually calling God a liar because they don't believe what God has testified about his Son.

English Standard Version
Whoever believes in the Son of God has the testimony in himself. Whoever does not believe God has made him a liar, because he has not believed in the testimony that God has borne concerning his Son.

Berean Study Bible
Whoever believes in the Son of God has this testimony within him; whoever does not believe God has made Him out to be a liar, because he has not believed in the testimony that God has given about His Son.

New American Standard Bible
The one who believes in the Son of God has the testimony in himself; the one who does not believe God has made Him a liar, because he has not believed in the testimony that God has given concerning His Son.

King James Bible
He that believeth on the Son of God hath the witness in himself: he that believeth not God hath made him a liar; because he believeth not the record that God gave of his Son.

Holman Christian Standard Bible
(The one who believes in the Son of God has this testimony within him. The one who does not believe God has made Him a liar, because he has not believed in the testimony God has given about His Son.)

International Standard Version
The person who believes in the Son of God believes this testimony personally. The person who does not believe God has made him a liar by not believing the testimony that he has given about his Son.

NET Bible
(The one who believes in the Son of God has the testimony in himself; the one who does not believe God has made him a liar, because he has not believed in the testimony that God has testified concerning his Son.)

Aramaic Bible in Plain English
Everyone who believes in The Son of God has this witness in his soul. Everyone who does not believe God makes him a liar because he does not believe the testimony that God testifies concerning his Son.

GOD'S WORD® Translation
Those who believe in the Son of God have the testimony of God in them. Those who don't believe God have made God a liar. They haven't believed the testimony that God has given about his Son.

Jubilee Bible 2000
He that believes in the Son of God has the witness of God in himself; he that does not believe God has made God a liar; because he does not believe the witness that God has testified of his Son.

King James 2000 Bible
He that believes on the Son of God has the witness in himself: he that believes not God has made him a liar; because he believes not the witness that God gave of his Son.

American King James Version
He that believes on the Son of God has the witness in himself: he that believes not God has made him a liar; because he believes not the record that God gave of his Son.

American Standard Version
He that believeth on the Son of God hath the witness in him: he that believeth not God hath made him a liar; because he hath not believed in the witness that God hath borne concerning his Son.

Douay-Rheims Bible
He that believeth in the Son of God, hath the testimony of God in himself. He that believeth not the Son, maketh him a liar: because he believeth not in the testimony which God hath testified of his Son.

Darby Bible Translation
He that believes on the Son of God has the witness in himself; he that does not believe God has made him a liar, because he has not believed in the witness which God has witnessed concerning his Son.

English Revised Version
He that believeth on the Son of God hath the witness in him: he that believeth not God hath made him a liar; because he hath not believed in the witness that God hath borne concerning his Son.

Webster's Bible Translation
He that believeth on the Son of God hath the witness in himself: he that believeth not God, hath made him a liar, because he hath not believed the testimony that God gave of his Son.

Weymouth New Testament
He who believes in the Son of God has the testimony in his own heart: he who does not believe God has made Him a liar, in that he has refused to accept the testimony which God has given about His Son.

World English Bible
He who believes in the Son of God has the testimony in himself. He who doesn't believe God has made him a liar, because he has not believed in the testimony that God has given concerning his Son.

Young's Literal Translation
He who is believing in the Son of God, hath the testimony in himself; he who is not believing God, a liar hath made Him, because he hath not believed in the testimony that God hath testified concerning His Son;

1 Johannes 5:10 Afrikaans PWL
Elkeen wat aanhou vertrou in die Seun van God, het hierdie getuienis in homself. Elkeen wat God nie aanhou vertrou nie, maak Hom tot leuenaar omdat hy die getuienis nie vertrou wat God aangaande Sy Seun getuig nie.

1 Gjonit 5:10 Albanian
Ai që beson në Birin e Perëndisë ka këtë dëshmi në vetvete; ai që nuk beson te Perëndia, e ka bërë atë gënjeshtar, sepse nuk i besoi dëshmisë që Perëndia dha për Birin e tij.

ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺍﻻﻭﻝ 5:10 Arabic: Smith & Van Dyke
من يؤمن بابن الله فعنده الشهادة في نفسه. من لا يصدق الله فقد جعله كاذبا لانه لم يؤمن بالشهادة التي قد شهد بها الله عن ابنه.

1 ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 5:10 Armenian (Western): NT
Ա՛ն որ կը հաւատայ Աստուծոյ Որդիին՝ իր մէջ ունի այս վկայութիւնը: Ա՛ն որ չի հաւատար Աստուծոյ՝ ստախօս կը նկատէ՝՝ զայն, որովհետեւ չի հաւատար այն վկայութեան՝ որ Աստուած տուաւ իր Որդիին մասին:

1 S. Ioannec. 5:10 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Iaincoaren Semea baithan sinhesten duenac, badu Iaincoaren testificationea bere baithan: Iaincoa sinhesten eztuenac, gueçurti eguiten du hura: ecen eztu sinhetsi vkan. Iaincoac bere Semeaz testificatu vkan duen testificationea.

Dyr Johanns A 5:10 Bavarian
Wer an n Sun Gottes glaaubt, tragt s Zeugniss in seinn Hertzn. Wer yn n Herrgot dös nit glaaubt, stöllt n als Lieger hin, öbn weil yr nit an dös glaaubt, was dyr Herrgot zeugt haat für seinn Sun.

1 Йоаново 5:10 Bulgarian
Който вярва в Божия Син, има [това] свидетелство в себе си; който не вярва Бога, направил Го е лъжец, защото не е повярвал свидетелството, което Бог е свидетелствувал за Сина Си.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
那信神兒子的,就有這見證在他裡面;那不信神的,就把神當做說謊者,因為他不相信神為自己的兒子所做的見證。

中文标准译本 (CSB Simplified)
那信神儿子的,就有这见证在他里面;那不信神的,就把神当做说谎者,因为他不相信神为自己的儿子所做的见证。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
信神兒子的,就有這見證在他心裡;不信神的,就是將神當做說謊的,因不信神為他兒子作的見證。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
信神儿子的,就有这见证在他心里;不信神的,就是将神当做说谎的,因不信神为他儿子作的见证。

約 翰 一 書 5:10 Chinese Bible: Union (Traditional)
信 神 兒 子 的 , 就 有 這 見 證 在 他 心 裡 ; 不 信 神 的 , 就 是 將 神 當 作 說 謊 的 , 因 不 信 神 為 他 兒 子 作 的 見 證 。

約 翰 一 書 5:10 Chinese Bible: Union (Simplified)
信 神 儿 子 的 , 就 有 这 见 证 在 他 心 里 ; 不 信 神 的 , 就 是 将 神 当 作 说 谎 的 , 因 不 信 神 为 他 儿 子 作 的 见 证 。

Prva Ivanova poslanica 5:10 Croatian Bible
Tko vjeruje u Sina Božjega, ima to svjedočanstvo Božje u sebi. Tko ne vjeruje Bogu, učinio ga je lašcem jer nije vjerovao u svjedočanstvo kojim je svjedočio Bog za Sina svoga.

První Janův 5:10 Czech BKR
Kdož věří v Syna Božího, máť svědectví sám v sobě. Kdož pak nevěří Bohu, lhářem jej učinil; nebo neuvěřil tomu svědectví, kteréž vysvědčil Bůh o Synu svém.

1 Johannes 5:10 Danish
Den, som tror paa Guds Søn, har Vidnesbyrdet i sig selv; den, som ikke tror Gud, har gjort ham til en Løgner, fordi han ikke har troet paa det Vidnesbyrd, som Gud har vidnet om sin Søn.

1 Johannes 5:10 Dutch Staten Vertaling
Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven; die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd heeft de getuigenis, die God getuigd heeft van Zijn Zoon.

Nestle Greek New Testament 1904
ὁ πιστεύων εἰς τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ ἔχει τὴν μαρτυρίαν ἐν αὑτῷ. ὁ μὴ πιστεύων τῷ Θεῷ ψεύστην πεποίηκεν αὐτόν, ὅτι οὐ πεπίστευκεν εἰς τὴν μαρτυρίαν ἣν μεμαρτύρηκεν ὁ Θεὸς περὶ τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ.

Westcott and Hort 1881
ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ ἔχει τὴν μαρτυρίαν ἐν αὑτῷ· ὁ μὴ πιστεύων τῷ θεῷ ψεύστην πεποίηκεν αὐτόν, ὅτι οὐ πεπίστευκεν εἰς τὴν μαρτυρίαν ἣν μεμαρτύρηκεν ὁ θεὸς περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ ἔχει τὴν μαρτυρίαν ἐν αὑτῷ / ἑαυτῷ· ὁ μὴ πιστεύων τῷ θεῷ ψεύστην πεποίηκεν αὐτόν, ὅτι οὐ πεπίστευκεν εἰς τὴν μαρτυρίαν ἣν μεμαρτύρηκεν ὁ θεὸς περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ ἔχει τὴν μαρτυρίαν ἐν αὐτῷ· ὁ μὴ πιστεύων τῷ θεῷ ψεύστην πεποίηκεν αὐτόν, ὅτι οὐ πεπίστευκεν εἰς τὴν μαρτυρίαν, ἣν μεμαρτύρηκεν ὁ θεὸς περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ.

Greek Orthodox Church 1904
ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ ἔχει τὴν μαρτυρίαν ἐν αὑτῷ· ὁ μὴ πιστεύων τῷ Θεῷ ψεύστην πεποίηκεν αὐτόν, ὅτι οὐ πεπίστευκεν εἰς τὴν μαρτυρίαν ἣν μεμαρτύρηκε ὁ Θεὸς περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ.

Tischendorf 8th Edition
ὁ πιστεύω εἰς ὁ υἱός ὁ θεός ἔχω ὁ μαρτυρία ἐν αὐτός ὁ μή πιστεύω ὁ θεός ψεύστης ποιέω αὐτός ὅτι οὐ πιστεύω εἰς ὁ μαρτυρία ὅς μαρτυρέω ὁ θεός περί ὁ υἱός αὐτός

Scrivener's Textus Receptus 1894
ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ ἔχει τὴν μαρτυρίαν ἐν ἑαυτῷ· ὁ μὴ πιστεύων τῷ Θεῷ, ψεύστην πεποίηκεν αὐτόν, ὅτι οὐ πεπίστευκεν εἰς τὴν μαρτυρίαν, ἣν μεμαρτύρηκεν ὁ Θεὸς περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ.

Stephanus Textus Receptus 1550
ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ ἔχει τὴν μαρτυρίαν ἐν ἑαυτῷ ὁ μὴ πιστεύων τῷ θεῷ ψεύστην πεποίηκεν αὐτόν ὅτι οὐ πεπίστευκεν εἰς τὴν μαρτυρίαν ἣν μεμαρτύρηκεν ὁ θεὸς περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ο πιστευων εις τον υιον του θεου εχει την μαρτυριαν εν αυτω ο μη πιστευων τω θεω ψευστην πεποιηκεν αυτον οτι ου πεπιστευκεν εις την μαρτυριαν ην μεμαρτυρηκεν ο θεος περι του υιου αυτου

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ο πιστευων εις τον υιον του θεου εχει την μαρτυριαν εν αυτω ο μη πιστευων τω θεω ψευστην πεποιηκεν αυτον οτι ου πεπιστευκεν εις την μαρτυριαν ην μεμαρτυρηκεν ο θεος περι του υιου αυτου

Stephanus Textus Receptus 1550
ο πιστευων εις τον υιον του θεου εχει την μαρτυριαν εν εαυτω ο μη πιστευων τω θεω ψευστην πεποιηκεν αυτον οτι ου πεπιστευκεν εις την μαρτυριαν ην μεμαρτυρηκεν ο θεος περι του υιου αυτου

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ο πιστευων εις τον υιον του Θεου εχει την μαρτυριαν εν εαυτω· ο μη πιστευων τω Θεω, ψευστην πεποιηκεν αυτον, οτι ου πεπιστευκεν εις την μαρτυριαν, ην μεμαρτυρηκεν ο Θεος περι του υιου αυτου.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ο πιστευων εις τον υιον του θεου εχει την μαρτυριαν εν αυτω ο μη πιστευων τω θεω ψευστην πεποιηκεν αυτον οτι ου πεπιστευκεν εις την μαρτυριαν ην μεμαρτυρηκεν ο θεος περι του υιου αυτου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ο πιστευων εις τον υιον του θεου εχει την μαρτυριαν εν {VAR1: αυτω } {VAR2: εαυτω } ο μη πιστευων τω θεω ψευστην πεποιηκεν αυτον οτι ου πεπιστευκεν εις την μαρτυριαν ην μεμαρτυρηκεν ο θεος περι του υιου αυτου

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ho pisteuōn eis ton Huion tou Theou echei tēn martyrian en hautō. ho mē pisteuōn tō Theō pseustēn pepoiēken auton, hoti ou pepisteuken eis tēn martyrian hēn memartyrēken ho Theos peri tou Huiou autou.

ho pisteuon eis ton Huion tou Theou echei ten martyrian en hauto. ho me pisteuon to Theo pseusten pepoieken auton, hoti ou pepisteuken eis ten martyrian hen memartyreken ho Theos peri tou Huiou autou.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ho pisteuōn eis ton huion tou theou echei tēn martyrian en hautō; ho mē pisteuōn tō theō pseustēn pepoiēken auton, hoti ou pepisteuken eis tēn martyrian hēn memartyrēken ho theos peri tou huiou autou.

ho pisteuon eis ton huion tou theou echei ten martyrian en hauto; ho me pisteuon to theo pseusten pepoieken auton, hoti ou pepisteuken eis ten martyrian hen memartyreken ho theos peri tou huiou autou.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 5:10 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
o pisteuōn eis ton uion tou theou echei tēn marturian en autō o mē pisteuōn tō theō pseustēn pepoiēken auton oti ou pepisteuken eis tēn marturian ēn memarturēken o theos peri tou uiou autou

o pisteuOn eis ton uion tou theou echei tEn marturian en autO o mE pisteuOn tO theO pseustEn pepoiEken auton oti ou pepisteuken eis tEn marturian En memarturEken o theos peri tou uiou autou

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 5:10 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
o pisteuōn eis ton uion tou theou echei tēn marturian en autō o mē pisteuōn tō theō pseustēn pepoiēken auton oti ou pepisteuken eis tēn marturian ēn memarturēken o theos peri tou uiou autou

o pisteuOn eis ton uion tou theou echei tEn marturian en autO o mE pisteuOn tO theO pseustEn pepoiEken auton oti ou pepisteuken eis tEn marturian En memarturEken o theos peri tou uiou autou

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 5:10 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
o pisteuōn eis ton uion tou theou echei tēn marturian en eautō o mē pisteuōn tō theō pseustēn pepoiēken auton oti ou pepisteuken eis tēn marturian ēn memarturēken o theos peri tou uiou autou

o pisteuOn eis ton uion tou theou echei tEn marturian en eautO o mE pisteuOn tO theO pseustEn pepoiEken auton oti ou pepisteuken eis tEn marturian En memarturEken o theos peri tou uiou autou

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 5:10 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
o pisteuōn eis ton uion tou theou echei tēn marturian en eautō o mē pisteuōn tō theō pseustēn pepoiēken auton oti ou pepisteuken eis tēn marturian ēn memarturēken o theos peri tou uiou autou

o pisteuOn eis ton uion tou theou echei tEn marturian en eautO o mE pisteuOn tO theO pseustEn pepoiEken auton oti ou pepisteuken eis tEn marturian En memarturEken o theos peri tou uiou autou

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 5:10 Westcott/Hort - Transliterated
o pisteuōn eis ton uion tou theou echei tēn marturian en autō o mē pisteuōn tō theō pseustēn pepoiēken auton oti ou pepisteuken eis tēn marturian ēn memarturēken o theos peri tou uiou autou

o pisteuOn eis ton uion tou theou echei tEn marturian en autO o mE pisteuOn tO theO pseustEn pepoiEken auton oti ou pepisteuken eis tEn marturian En memarturEken o theos peri tou uiou autou

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 5:10 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
o pisteuōn eis ton uion tou theou echei tēn marturian en {WH: autō } {UBS4: eautō } o mē pisteuōn tō theō pseustēn pepoiēken auton oti ou pepisteuken eis tēn marturian ēn memarturēken o theos peri tou uiou autou

o pisteuOn eis ton uion tou theou echei tEn marturian en {WH: autO} {UBS4: eautO} o mE pisteuOn tO theO pseustEn pepoiEken auton oti ou pepisteuken eis tEn marturian En memarturEken o theos peri tou uiou autou

1 János 5:10 Hungarian: Karoli
A ki hisz az Isten Fiában, bizonyságtétele van önmagában. A ki nem hisz az Istennek, hazuggá tette õt; mert nem hitt abban a bizonyságtételben, a melylyel bizonyságot tett Isten az õ Fiáról.

De Johano 1 5:10 Esperanto
Kiu kredas al la Filo de Dio, tiu havas en si la ateston; kiu ne kredas al Dio, tiu faris Lin mensoginto, pro tio, ke li ne kredis la ateston, kiun Dio atestis pri Sia Filo.

Toinen Johanneksen kirje 5:10 Finnish: Bible (1776)
Joka uskoo Jumalan Pojan päälle, hänellä on todistus itsessänsä: joka ei usko Jumalaa, hän tekee hänen valehteliaksi; sillä ei hän uskonut sitä todistusta, jonka Jumala on Pojastansa todistanut.

1 Jean 5:10 French: Darby
Celui qui croit au Fils de Dieu, a le temoignage au dedans de lui-meme; celui qui ne croit pas Dieu, l'a fait menteur, car il n'a pas cru au temoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils.

1 Jean 5:10 French: Louis Segond (1910)
Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même; celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils.

1 Jean 5:10 French: Martin (1744)
Celui qui croit au Fils de Dieu, il a au-dedans de lui-même le témoignage de Dieu; mais celui qui ne croit point Dieu, il l'a fait menteur; car il n'a point cru au témoignage que Dieu a rendu de son Fils.

1 Johannes 5:10 German: Modernized
Wer da glaubet an den Sohn Gottes, der hat solch Zeugnis bei sich. Wer Gott nicht glaubet, der macht ihn zum Lügner; denn er glaubet nicht dem Zeugnis, das Gott zeuget von seinem Sohn.

1 Johannes 5:10 German: Luther (1912)
Wer da glaubt an den Sohn Gottes, der hat solches Zeugnis bei sich. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner; denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott zeugt von seinem Sohn.

1 Johannes 5:10 German: Textbibel (1899)
Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis durch ihn; wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht geglaubt hat an das Zeugnis, welches Gott gezeugt hat über seinen Sohn.

1 Giovanni 5:10 Italian: Riveduta Bible (1927)
Chi crede nel Figliuol di Dio ha quella testimonianza in sé; chi non crede a Dio l’ha fatto bugiardo, perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha reso circa il proprio Figliuolo.

1 Giovanni 5:10 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Chi crede nel Figliuol di Dio, ha quella testimonianza in sè stesso; chi non crede a Dio, lo fa bugiardo; poichè non ha creduto alla testimonianza, che Iddio ha testimoniata intorno al suo Figliuolo.

1 YOH 5:10 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka orang yang percaya akan Anak Allah ada kesaksian di dalam dirinya; maka orang yang tiada percaya akan Allah, menjadikan Dia pendusta, sebab orang itu tiada percaya akan kesaksian yang disaksikan Allah dari hal Anak-Nya.

1 John 5:10 Kabyle: NT
Win yumnen s Mmi-s n Ṛebbi, yesɛa țbut deg wul-is, ma d win ur numin ara, yerra Sidi Ṛebbi d akeddab imi ur yumin ara s wayen i d-iched Ṛebbi ɣef Mmi-s.

요한일서 5:10 Korean
하나님의 아들을 믿는 자는 자기 안에 증거가 있고 하나님을 믿지 아니하는 자는 하나님을 거짓말하는 자로 만드나니 이는 하나님께서 그 아들에 관하여 증거하신 증거를 믿지 아니하였음이라

I Ioannis 5:10 Latin: Vulgata Clementina
Qui credit in Filium Dei, habet testimonium Dei in se. Qui non credit Filio, mendacem facit eum : quia non credit in testimonium quod testificatus est Deus de Filio suo.

Jāņa 1 vēstule 5:10 Latvian New Testament
Kas tic uz Dieva Dēlu, tam ir Dieva liecība sevī. Kas netic Dēlam, tas dara Viņu par meli, tāpēc ka tas netic liecībai, ko Dievs liecinājis par savu Dēlu.

Pirmasis Jono laiðkas 5:10 Lithuanian
Kas tiki Dievo Sūnų, tas turi liudijimą savyje. Kas netiki Dievu, tas Jį melagiu laiko, nes nepatikėjo liudijimu, kuriuo Dievas paliudijo apie savo Sūnų.

1 John 5:10 Maori
Ko te tangata e whakapono ana ki te Tama a te Atua, kei roto i a ia te whakaatu: ko te tangata kahore e whakapono ki te Atua, he whakateka tana ki a ia; no te mea kahore ia i whakapono ki te whakaatu i whakaaturia mai nei e te Atua mo tana Tama.

1 Johannes 5:10 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Den som tror på Guds Sønn, har vidnesbyrdet i sig selv; den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner; for han har ikke trodd på det vidnesbyrd som Gud har vidnet om sin Sønn.

1 Juan 5:10 Spanish: La Biblia de las Américas
El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo; el que no cree a Dios, ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo.

1 Juan 5:10 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a Su Hijo.

1 Juan 5:10 Spanish: Reina Valera Gómez
El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo; el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso; porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo.

1 Juan 5:10 Spanish: Reina Valera 1909
El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo: el que no cree á Dios, le ha hecho mentiroso; porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo.

1 Juan 5:10 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio de Dios en sí mismo; el que no cree a Dios, ha hecho mentiroso a Dios, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo.

1 João 5:10 Bíblia King James Atualizada Português
Ora, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Todavia, todo aquele que não deposita fé em Deus o faz mentiroso, porquanto não crê no testemunho que Deus proclama acerca do seu Filho.

1 João 5:10 Portugese Bible
Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho; quem a Deus não crê, mentiroso o fez; porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. -   

1 Ioan 5:10 Romanian: Cornilescu
Cine crede în Fiul lui Dumnezeu, are mărturisirea aceasta în el; cine nu crede pe Dumnezeu, Îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea, pe care a făcut -o Dumnezeu despre Fiul Său.

1-e Иоанна 5:10 Russian: Synodal Translation (1876)
Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом; не верующий Богу представляет Его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем.

1-e Иоанна 5:10 Russian koi8r
Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом; не верующий Богу представляет Его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем.

1 John 5:10 Shuar New Testament
Yusa Uchirin Enentßimtana N· shuar ni Enentßincha nΘkawai. Antsu Yus ni Uchirin timian Enentßimtatsna N· shuar Y·san Enentßimtachu asa Y·san "Wßitriniaiti" tawai.

1 Johannesbrevet 5:10 Swedish (1917)
Den som tror på Guds Son, han har vittnesbördet inom sig själv; den som icke tror Gud, han har gjort honom till en ljugare, eftersom han icke har trott på Guds vittnesbörd om sin Son.

1 Yohana 5:10 Swahili NT
Anayemwamini mwana wa Mungu anao ushahidi huo ndani yake; lakini asiyemwamini Mungu, anamfanya yeye kuwa mwongo, maana hakuamini ushahidi alioutoa Mungu juu ya Mwanae.

1 Juan 5:10 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ang nananampalataya sa Anak ng Dios ay may patotoo sa kaniya: ang hindi nananampalataya sa Dios ay ginagawang isang sinungaling ang Dios: sapagka't hindi sumampalataya sa patotoo na ibinigay ng Dios tungkol sa kaniyang Anak.

Širawt ta tazzarat iktab Yaxya 5:10 Tawallamat Tamajaq NT
Wa izzǝgzanan ǝs Barar ǝn Mǝššina, ǝnta da tǝha tǝgǝyya ta iman-net. Wa wǝr nǝzzǝgzan ǝs Mǝššina wǝdi ǝsǝbbǝhǝw a t-iga, fǝlas ǝzǝgzan a wǝr iga tǝgǝyya ta iga Mǝššina fǝl Barar-net.

1 ยอห์น 5:10 Thai: from KJV
ผู้ที่เชื่อในพระบุตรของพระเจ้าก็มีพยานอยู่ในตัว ผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็ได้กระทำให้พระองค์เป็นผู้ตรัสมุสา เพราะเขามิได้เชื่อพยานหลักฐานที่พระเจ้าได้ทรงเป็นพยานอ้างถึงพระบุตรของพระองค์

1 Yuhanna 5:10 Turkish
Tanrının Oğluna inanan, yüreğinde Tanrının tanıklığına sahiptir. Tanrıya inanmayansa Onu yalancı durumuna düşürmüş olur. Çünkü Tanrının Oğluyla ilgili tanıklığına inanmamıştır.

1 Йоаново 5:10 Ukrainian: NT
Хто вірує в Сина Божого, має сьвідченнє в собі; хто не вірує Богу, ложником зробив Його, бо не увірував у сьвідченнє, котрим сьвідкував Бог про Сина свого.

1 John 5:10 Uma New Testament
Tauna to mepangala' hi Ana' Alata'ala, ra'inca-mi hi rala nono-ra kamakono-na posabi' Alata'ala toe. Hema to uma mpangala' Alata'ala, mpakiboa' Alata'ala lau-ramo, apa' uma rapangalai' posabi' Alata'ala to mpotompo'wiwi Ana' -na.

1 Giaêng 5:10 Vietnamese (1934)
Ai tin đến Con Ðức Chúa Trời, thì có chứng ấy trong mình; còn ai không tin Ðức Chúa Trời, thì cho Ngài là nói dối, vì chẳng tin đến chứng Ðức Chúa Trời đã làm về Con Ngài.

1 John 5:9
Top of Page
Top of Page