IOANNOU A΄ 5
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1pas o pisteuōn oti iēsous estin o christos ek tou theou gegennētai kai pas o agapōn ton gennēsanta agapa kai ton gegennēmenon ex autou 2en toutō ginōskomen oti agapōmen ta tekna tou theou otan ton theon agapōmen kai tas entolas autou poiōmen 3autē gar estin ē agapē tou theou ina tas entolas autou tērōmen kai ai entolai autou bareiai ouk eisin 4oti pan to gegennēmenon ek tou theou nika ton kosmon kai autē estin ē nikē ē nikēsasa ton kosmon ē pistis ēmōn

5tis estin o nikōn ton kosmon ei mē o pisteuōn oti iēsous estin o uios tou theou 6outos estin o elthōn di udatos kai aimatos iēsous christos ouk en tō udati monon all en tō udati kai en tō aimati kai to pneuma estin to marturoun oti to pneuma estin ē alētheia 7oti treis eisin oi marturountes 8to pneuma kai to udōr kai to aima kai oi treis eis to en eisin

9ei tēn marturian tōn anthrōpōn lambanomen ē marturia tou theou meizōn estin oti autē estin ē marturia tou theou oti memarturēken peri tou uiou autou 10o pisteuōn eis ton uion tou theou echei tēn marturian en autō o mē pisteuōn tō theō pseustēn pepoiēken auton oti ou pepisteuken eis tēn marturian ēn memarturēken o theos peri tou uiou autou 11kai autē estin ē marturia oti zōēn aiōnion edōken ēmin o theos kai autē ē zōē en tō uiō autou estin 12o echōn ton uion echei tēn zōēn o mē echōn ton uion tou theou tēn zōēn ouk echei

13tauta egrapsa umin ina eidēte oti zōēn echete aiōnion tois pisteuousin eis to onoma tou uiou tou theou 14kai autē estin ē parrēsia ēn echomen pros auton oti ean ti aitōmetha kata to thelēma autou akouei ēmōn 15kai ean oidamen oti akouei ēmōn o ean aitōmetha oidamen oti echomen ta aitēmata a ētēkamen ap autou

16ean tis idē ton adelphon autou amartanonta amartian mē pros thanaton aitēsei kai dōsei autō zōēn tois amartanousin mē pros thanaton estin amartia pros thanaton ou peri ekeinēs legō ina erōtēsē 17pasa adikia amartia estin kai estin amartia ou pros thanaton

18oidamen oti pas o gegennēmenos ek tou theou ouch amartanei all o gennētheis ek tou theou tērei auton kai o ponēros ouch aptetai autou 19oidamen oti ek tou theou esmen kai o kosmos olos en tō ponērō keitai 20oidamen de oti o uios tou theou ēkei kai dedōken ēmin dianoian ina ginōskomen ton alēthinon kai esmen en tō alēthinō en tō uiō autou iēsou christō outos estin o alēthinos theos kai zōē aiōnios

21teknia phulaxate eauta apo tōn eidōlōnkai tautēn tēn entolēn echomen ap autou ina o agapōn ton theon agapa kai ton adelphon autou

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

1 John 4
Top of Page
Top of Page