1 Corinthians 14:5
New International Version
I would like every one of you to speak in tongues, but I would rather have you prophesy. The one who prophesies is greater than the one who speaks in tongues, unless someone interprets, so that the church may be edified.

New Living Translation
I wish you could all speak in tongues, but even more I wish you could all prophesy. For prophecy is greater than speaking in tongues, unless someone interprets what you are saying so that the whole church will be strengthened.

English Standard Version
Now I want you all to speak in tongues, but even more to prophesy. The one who prophesies is greater than the one who speaks in tongues, unless someone interprets, so that the church may be built up.

New American Standard Bible
Now I wish that you all spoke in tongues, but even more that you would prophesy; and greater is one who prophesies than one who speaks in tongues, unless he interprets, so that the church may receive edifying.

King James Bible
I would that ye all spake with tongues, but rather that ye prophesied: for greater is he that prophesieth than he that speaketh with tongues, except he interpret, that the church may receive edifying.

Holman Christian Standard Bible
I wish all of you spoke in other languages, but even more that you prophesied. The person who prophesies is greater than the person who speaks in languages, unless he interprets so that the church may be built up.

International Standard Version
Now I wish that all of you could speak in foreign languages, but especially that you could prophesy. The person who prophesies is more important than the person who speaks in a foreign language, unless he interprets it so that the church may be built up.

NET Bible
I wish you all spoke in tongues, but even more that you would prophesy. The one who prophesies is greater than the one who speaks in tongues, unless he interprets so that the church may be strengthened.

Aramaic Bible in Plain English
I wish that all of you might speak in languages, but all the more that you may prophesy, for he who prophesies is greater than he who speaks in languages, unless he translates; but if he translates, he edifies the church.

GOD'S WORD® Translation
I wish that all of you could speak in other languages, but especially that you could speak what God has revealed. The person who speaks what God has revealed is more important than the person who speaks in other languages. This is true unless he can interpret what he says to help the church grow.

Jubilee Bible 2000
I would that ye all spoke with tongues, but rather that ye prophesied, for greater is he that prophesies than he that speaks with tongues, unless he interprets, that the congregation {Gr. ekklesia – called out ones} may receive edifying.

King James 2000 Bible
I would that you all spoke with tongues, but rather that you prophesied: for greater is he that prophesies than he that speaks with tongues, except he interpret, that the church may receive edifying.

American King James Version
I would that you all spoke with tongues but rather that you prophesied: for greater is he that prophesies than he that speaks with tongues, except he interpret, that the church may receive edifying.

American Standard Version
Now I would have you all speak with tongues, but rather that ye should prophesy: and greater is he that prophesieth than he that speaketh with tongues, except he interpret, that the church may receive edifying.

Douay-Rheims Bible
And I would have you all to speak with tongues, but rather to prophesy. For greater is he that prophesieth, than he that speaketh with tongues: unless perhaps he interpret, that the church may receive edification.

Darby Bible Translation
Now I desire that ye should all speak with tongues, but rather that ye should prophesy. But greater is he that prophesies than he that speaks with tongues, unless he interpret, that the assembly may receive edification.

English Revised Version
Now I would have you all speak with tongues, but rather that ye should prophesy: and greater is he that prophesieth than he that speaketh with tongues, except he interpret, that the church may receive edifying.

Webster's Bible Translation
I would that ye all spoke in languages, but rather that ye prophesied: for greater is he that prophesieth than he that speaketh in languages, except he interpret, that the church may receive edifying.

Weymouth New Testament
I should be right glad were you all to speak in 'tongues,' but yet more glad were you all to prophesy. And, in fact, the man who prophesies is superior to him who speaks in 'tongues,' except when the latter can interpret in order that the Church may get a blessing.

World English Bible
Now I desire to have you all speak with other languages, but rather that you would prophesy. For he is greater who prophesies than he who speaks with other languages, unless he interprets, that the assembly may be built up.

Young's Literal Translation
and I wish you all to speak with tongues, and more that ye may prophecy, for greater is he who is prophesying than he who is speaking with tongues, except one may interpret, that the assembly may receive edification.

1 Korinthiërs 14:5 Afrikaans PWL
Ek wens dat julle almal in tale mag praat, maar meer nog dat julle profeteer, want hy wat profeteer, is groter as hy wat in tale praat, of anders moet hy dit vertaal. As hy vertaal, word die gemeente opgebou.

1 e Korintasve 14:5 Albanian
Unë dua që të gjithë ju të flisnit gjuhëra, por më tepër të profetizonit, sepse ai që profetizon është më i madh nga ai që flet gjuhëra, veçse në interpretoftë, që të marrë ndërtim kisha.

ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ ﺍﻻﻭﻝ 14:5 Arabic: Smith & Van Dyke
اني اريد ان جميعكم تتكلمون بألسنة ولكن بالأولى ان تتنبأوا . لان من يتنبأ اعظم ممن يتكلم بألسنة الا اذا ترجم حتى تنال الكنيسة بنيانا.

1 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 14:5 Armenian (Western): NT
Կ՚ուզեմ որ դուք բոլորդ լեզուներ խօսիք, մա՛նաւանդ՝ մարգարէանաք. որովհետեւ ա՛ն որ կը մարգարէանայ, աւելի մեծ է քան ա՛ն որ լեզուներ կը խօսի, բացի եթէ ինք թարգմանէ՝ որպէսզի եկեղեցին շինութիւն ստանայ:

1 Corinthianoetara. 14:5 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Nahi dut bada çuec gucioc lengoage diuersez minça çaitezten, baina nahiago prophetiza deçaçuen ecen handiago da prophetizatzen duena ecen ez lengoage diuersez minço dena, baldin interpretatzen ezpadu, Eliçác edificatione har deçançát.

De Krenter A 14:5 Bavarian
Wenntß non grad allsand in Zungenn rödetß, aber non bösser, wenntß non grad allsand weissagetß! Dyr Weissag bringt y meerer wie dyr Zungennrödner, men Sach, der löget s aau selbn aus, däß aau de Gmain öbbs dyrvon haat.

1 Коринтяни 14:5 Bulgarian
Желал бих всички вие да говорите езици, а повече да пророкувате; и който пророкува, е по-горен от този, който говори [разни] езици, освен ако тълкува, за да се назидава църквата.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
我雖然希望你們都說殊言,但更希望你們都做先知傳道。因為,除非說殊言的能把殊言翻譯出來使教會得到造就,否則那做先知傳道的就比說殊言的更大了。

中文标准译本 (CSB Simplified)
我虽然希望你们都说殊言,但更希望你们都做先知传道。因为,除非说殊言的能把殊言翻译出来使教会得到造就,否则那做先知传道的就比说殊言的更大了。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
我願意你們都說方言,更願意你們做先知講道;因為說方言的若不翻出來,使教會被造就,那做先知講道的就比他強了。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
我愿意你们都说方言,更愿意你们做先知讲道;因为说方言的若不翻出来,使教会被造就,那做先知讲道的就比他强了。

歌 林 多 前 書 14:5 Chinese Bible: Union (Traditional)
我 願 意 你 們 都 說 方 言 , 更 願 意 你 們 作 先 知 講 道 ; 因 為 說 方 言 的 , 若 不 繙 出 來 , 使 教 會 被 造 就 , 那 作 先 知 講 道 的 , 就 比 他 強 了 。

歌 林 多 前 書 14:5 Chinese Bible: Union (Simplified)
我 愿 意 你 们 都 说 方 言 , 更 愿 意 你 们 作 先 知 讲 道 ; 因 为 说 方 言 的 , 若 不 ? 出 来 , 使 教 会 被 造 就 , 那 作 先 知 讲 道 的 , 就 比 他 强 了 。

Prva poslanica Korinæanima 14:5 Croatian Bible
A htio bih da vi svi govorite drugim jezicima, ali većma da prorokujete. Jer veći je tko prorokuje, negoli tko govori drugim jezicima, osim ako protumači Crkvi radi izgrađivanja.

První Korintským 14:5 Czech BKR
Chtělť bych pak, abyste všickni jazyky rozličnými mluvili, ale však raději, abyste prorokovali. Nebo větší jest ten, jenž prorokuje, nežli ten, kdož jazyky cizími mluví, leč by také to, což mluví, vykládal, aby se vzdělávala církev.

1 Korinterne 14:5 Danish
Men jeg ønsker, at I alle maatte tale i Tunger, men endnu hellere, at I maatte profetere; den, som profeterer, er større end den, som taler i Tunger, med mindre han udlægger det, for at Menigheden kan faa Opbyggelse deraf.

1 Corinthiërs 14:5 Dutch Staten Vertaling
En ik wil wel, dat gij allen in vreemde talen spreekt, maar meer, dat gij profeteert; want die profeteert, is meerder dan die vreemde talen spreekt, tenzij dan, dat hij het uitlegge, opdat de Gemeente stichting moge ontvangen.

Nestle Greek New Testament 1904
θέλω δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε· μείζων δὲ ὁ προφητεύων ἢ ὁ λαλῶν γλώσσαις, ἐκτὸς εἰ μὴ διερμηνεύῃ, ἵνα ἡ ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβῃ.

Westcott and Hort 1881
θέλω δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε· μείζων δὲ ὁ προφητεύων ἢ ὁ λαλῶν γλώσσαις, ἐκτὸς εἰ μὴ διερμηνεύῃ, ἵνα ἡ ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβῃ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
θέλω δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε· μείζων δὲ ὁ προφητεύων ἢ ὁ λαλῶν γλώσσαις, ἐκτὸς εἰ μὴ διερμηνεύῃ, ἵνα ἡ ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβῃ.

RP Byzantine Majority Text 2005
Θέλω δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε· μείζων γὰρ ὁ προφητεύων ἢ ὁ λαλῶν γλώσσαις, ἐκτὸς εἰ μὴ διερμηνεύει, ἵνα ἡ ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβῃ.

Greek Orthodox Church 1904
θέλω δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε· μείζων γὰρ ὁ προφητεύων ἢ ὁ λαλῶν γλώσσαις, ἐκτὸς εἰ μὴ διερμηνεύῃ, ἵνα ἡ ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβῃ.

Tischendorf 8th Edition
θέλω δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε· μείζων δὲ ὁ προφητεύων ἢ ὁ λαλῶν γλώσσαις, ἐκτὸς εἰ μὴ διερμηνεύῃ, ἵνα ἡ ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβῃ.

Scrivener's Textus Receptus 1894
θέλω δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε· μείζων γὰρ ὁ προφητεύων ἢ ὁ λαλῶν γλώσσαις, ἐκτὸς εἰ μὴ διερμηνεύῃ, ἵνα ἡ ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβῃ.

Stephanus Textus Receptus 1550
θέλω δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε· μείζων γὰρ ὁ προφητεύων ἢ ὁ λαλῶν γλώσσαις ἐκτὸς εἰ μὴ διερμηνεύῃ ἵνα ἡ ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβῃ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
θελω δε παντας υμας λαλειν γλωσσαις μαλλον δε ινα προφητευητε μειζων δε ο προφητευων η ο λαλων γλωσσαις εκτος ει μη διερμηνευη ινα η εκκλησια οικοδομην λαβη

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
θελω δε παντας υμας λαλειν γλωσσαις μαλλον δε ινα προφητευητε μειζων δε ο προφητευων η ο λαλων γλωσσαις εκτος ει μη διερμηνευη ινα η εκκλησια οικοδομην λαβη

Stephanus Textus Receptus 1550
θελω δε παντας υμας λαλειν γλωσσαις μαλλον δε ινα προφητευητε μειζων γαρ ο προφητευων η ο λαλων γλωσσαις εκτος ει μη διερμηνευη ινα η εκκλησια οικοδομην λαβη

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
θελω δε παντας υμας λαλειν γλωσσαις, μαλλον δε ινα προφητευητε· μειζων γαρ ο προφητευων η ο λαλων γλωσσαις, εκτος ει μη διερμηνευη, ινα η εκκλησια οικοδομην λαβη.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
θελω δε παντας υμας λαλειν γλωσσαις μαλλον δε ινα προφητευητε μειζων γαρ ο προφητευων η ο λαλων γλωσσαις εκτος ει μη διερμηνευει ινα η εκκλησια οικοδομην λαβη

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
θελω δε παντας υμας λαλειν γλωσσαις μαλλον δε ινα προφητευητε μειζων δε ο προφητευων η ο λαλων γλωσσαις εκτος ει μη διερμηνευη ινα η εκκλησια οικοδομην λαβη

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
thelō de pantas hymas lalein glōssais, mallon de hina prophēteuēte; meizōn de ho prophēteuōn ē ho lalōn glōssais, ektos ei mē diermēneuē, hina hē ekklēsia oikodomēn labē.

thelo de pantas hymas lalein glossais, mallon de hina propheteuete; meizon de ho propheteuon e ho lalon glossais, ektos ei me diermeneue, hina he ekklesia oikodomen labe.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
thelō de pantas hymas lalein glōssais, mallon de hina prophēteuēte; meizōn de ho prophēteuōn ē ho lalōn glōssais, ektos ei mē diermēneuē, hina hē ekklēsia oikodomēn labē.

thelo de pantas hymas lalein glossais, mallon de hina propheteuete; meizon de ho propheteuon e ho lalon glossais, ektos ei me diermeneue, hina he ekklesia oikodomen labe.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:5 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
thelō de pantas umas lalein glōssais mallon de ina prophēteuēte meizōn de o prophēteuōn ē o lalōn glōssais ektos ei mē diermēneuē ina ē ekklēsia oikodomēn labē

thelO de pantas umas lalein glOssais mallon de ina prophEteuEte meizOn de o prophEteuOn E o lalOn glOssais ektos ei mE diermEneuE ina E ekklEsia oikodomEn labE

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:5 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
thelō de pantas umas lalein glōssais mallon de ina prophēteuēte meizōn gar o prophēteuōn ē o lalōn glōssais ektos ei mē diermēneuei ina ē ekklēsia oikodomēn labē

thelO de pantas umas lalein glOssais mallon de ina prophEteuEte meizOn gar o prophEteuOn E o lalOn glOssais ektos ei mE diermEneuei ina E ekklEsia oikodomEn labE

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:5 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
thelō de pantas umas lalein glōssais mallon de ina prophēteuēte meizōn gar o prophēteuōn ē o lalōn glōssais ektos ei mē diermēneuē ina ē ekklēsia oikodomēn labē

thelO de pantas umas lalein glOssais mallon de ina prophEteuEte meizOn gar o prophEteuOn E o lalOn glOssais ektos ei mE diermEneuE ina E ekklEsia oikodomEn labE

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:5 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
thelō de pantas umas lalein glōssais mallon de ina prophēteuēte meizōn gar o prophēteuōn ē o lalōn glōssais ektos ei mē diermēneuē ina ē ekklēsia oikodomēn labē

thelO de pantas umas lalein glOssais mallon de ina prophEteuEte meizOn gar o prophEteuOn E o lalOn glOssais ektos ei mE diermEneuE ina E ekklEsia oikodomEn labE

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:5 Westcott/Hort - Transliterated
thelō de pantas umas lalein glōssais mallon de ina prophēteuēte meizōn de o prophēteuōn ē o lalōn glōssais ektos ei mē diermēneuē ina ē ekklēsia oikodomēn labē

thelO de pantas umas lalein glOssais mallon de ina prophEteuEte meizOn de o prophEteuOn E o lalOn glOssais ektos ei mE diermEneuE ina E ekklEsia oikodomEn labE

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:5 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
thelō de pantas umas lalein glōssais mallon de ina prophēteuēte meizōn de o prophēteuōn ē o lalōn glōssais ektos ei mē diermēneuē ina ē ekklēsia oikodomēn labē

thelO de pantas umas lalein glOssais mallon de ina prophEteuEte meizOn de o prophEteuOn E o lalOn glOssais ektos ei mE diermEneuE ina E ekklEsia oikodomEn labE

1 Korintusi 14:5 Hungarian: Karoli
Szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, de inkább, hogy prófétálnátok; mert nagyobb a próféta, mint nyelveken szóló, kivévén, ha megmagyarázza, hogy a gyülekezet épüljön.

Al la korintanoj 1 14:5 Esperanto
Mi volas, ke vi cxiuj parolu per lingvoj, sed prefere, ke vi profetadu; kaj pli granda estas la profetanto, ol la per lingvoj parolanta, krom se li ankaux interpretas, por ke la eklezio ricevu edifon.

Ensimmäinen kirje korinttilaisille 14:5 Finnish: Bible (1776)
Mutta minä tahtoisin, että te kaikki kielillä puhuisitte, mutta paljoa enemmin, että te propheteeraisitte; sillä se, joka propheteeraa, on suurempi kuin se, joka kielillä puhuu, paitsi sitä jos hän sen selittää, että seurakunta sais siitä parannuksen.

1 Corinthiens 14:5 French: Darby
Or je desire que tous vous parliez en langues, mais surtout que vous prophetisiez; mais celui qui prophetise est plus grand que celui qui parle en langues, à moins qu'il n'interprete, afin que l'assemblee reçoive de l'edification.

1 Corinthiens 14:5 French: Louis Segond (1910)
Je désire que vous parliez tous en langues, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langues, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Eglise en reçoive de l'édification.

1 Corinthiens 14:5 French: Martin (1744)
Je désire bien que vous parliez tous [diverses] Langues, mais beaucoup plus que vous prophétisiez, car celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle [diverses] Langues, si ce n'est qu'il interprète, afin que l'Eglise en reçoive de l'édification.

1 Korinther 14:5 German: Modernized
Ich wollte, daß ihr alle mit Zungen reden könntet, aber viel mehr, daß ihr weissagetet. Denn der da weissaget, ist größer, denn der mit Zungen redet, es sei denn, daß er es auch auslege, daß die Gemeinde davon gebessert werde.

1 Korinther 14:5 German: Luther (1912)
Ich wollte, daß ihr alle mit Zungen reden könntet; aber viel mehr, daß ihr weissagt. Denn der da weissagt, ist größer, als der mit Zungen redet; es sei denn, daß er's auch auslege, daß die Gemeinde davon gebessert werde.

1 Korinther 14:5 German: Textbibel (1899)
Ich gönne euch, daß ihr alle Zungen redet: viel mehr wünsche ich, daß ihr weissagtet. Der weissagt, ist mehr, als der Zungen redet, es sei denn daß dieser es übersetze, damit die Gemeinde ihre Erbauung habe.

1 Corinzi 14:5 Italian: Riveduta Bible (1927)
Or io ben vorrei che tutti parlaste in altre lingue; ma molto più che profetaste; chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno ch’egli interpreti, affinché la chiesa ne riceva edificazione.

1 Corinzi 14:5 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Or io voglio bene che voi tutti parliate linguaggi; ma molto più che profetizziate; perciocchè maggiore è chi profetizza che chi parla linguaggi, se non ch’egli interpreti, acciocchè la chiesa ne riceva edificazione.

1 KOR 14:5 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Aku suka jikalau kamu sekalian berkata-kata dengan karunia lidah, tetapi lebih lagi jikalau kamu bernubuat. Maka orang yang bernubuat itu lebih besar daripada orang yang berkata-kata dengan karunia lidah, kecuali jikalau yang berkata-kata dengan karunia lidah itu tahu mengartikan makna lidah itu, supaya sidang jemaat itu beroleh keteguhan iman.

1 Corinthians 14:5 Kabyle: NT
Bɣiɣ aț-țemmeslayem meṛṛa s tutlayin ur nețwassen ara, lameɛna bɣiɣ axiṛ ma tețxebbiṛem s ɣuṛ Sidi Ṛebbi. Win yețxebbiṛen s ɣuṛ Sidi Ṛebbi yenfeɛ akteṛ n win yețmeslayen tutlayin-agi, anagar ma yella izmer a d-yessefhem ayen i d-yenna, iwakken tajmaɛt meṛṛa aț-țestenfeɛ.

고린도전서 14:5 Korean
나는 너희가 다 방언 말하기를 원하나 특별히 예언하기를 원하노라 방언을 말하는 자가 만일 교회의 덕을 세우기 위하여 통역하지 아니하면 예언하는 자만 못하니라

I Corinthios 14:5 Latin: Vulgata Clementina
Volo autem omnes vos loqui linguis : magis autem prophetare. Nam major est qui prophetat, quam qui loquitur linguis ; nisi forte interpretetur ut ecclesia ædificationem accipiat.

Korintiešiem 1 14:5 Latvian New Testament
Bet es vēlos, ka jūs visi runātu valodās, bet vēl vairāk, lai jūs pravietotu; jo lielāks ir tas, kas pravieto, nekā tas, kas runā valodās, ja viņš to nepaskaidro, lai draudze tiktu stiprināta.

Pirmasis laiðkas korintieèiams 14:5 Lithuanian
Aš norėčiau, kad jūs visi kalbėtumėte kalbomis, bet būtų geriau, jei pranašautumėte, nes kas pranašauja, yra didesnis už tą, kuris kalba kalbomis, nebent pastarasis ir aiškintų, kad būtų ugdoma bažnyčia.

1 Corinthians 14:5 Maori
He pai tonu ki ahau me i korero koutou i nga reo ke, erangi ia kia poropiti koutou: nui atu hoki te poropiti i te tangata korero i nga reo, ki te kore ia e whakamaori, hei hanga mo te whare, ara mo te hahi.

1 Korintierne 14:5 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Allikevel ønsker jeg at I alle talte med tunger, men heller at I talte profetisk; den som taler profetisk, er større enn den som taler med tunger, medmindre han tyder det, så at menigheten kan få opbyggelse av det.

1 Corintios 14:5 Spanish: La Biblia de las Américas
Yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más, que profetizarais; pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación.

1 Corintios 14:5 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más, que profetizaran. Porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación.

1 Corintios 14:5 Spanish: Reina Valera Gómez
Yo quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis; porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación.

1 Corintios 14:5 Spanish: Reina Valera 1909
Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas, empero más que profetizaseis: porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, si también no interpretare, para que la iglesia tome edificación.

1 Corintios 14:5 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas, pero quisiera más que profetizaceis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, a no ser que interpretare, para que la Iglesia tome edificación.

1 Coríntios 14:5 Bíblia King James Atualizada Português
Gostaria que todos vós falásseis em línguas, todavia, muito mais que profetizásseis. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que toda a comunidade receba a palavra que edifica.

1 Coríntios 14:5 Portugese Bible
Ora, quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, pois quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que também intercede para que a igreja receba edificação.   

1 Corinteni 14:5 Romanian: Cornilescu
Aş dori ca toţi să vorbiţi în alte limbi, dar mai ales să proorociţi. Cine prooroceşte, este mai mare decît cine vorbeşte în alte limbi; afară numai dacă tîlmăceşte aceste limbi, pentruca să capete Biserica zidire sufletească.

1-е Коринфянам 14:5 Russian: Synodal Translation (1876)
Желаю, чтобы вы все говорили языками; но лучше, чтобы вы пророчествовали; ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве он притом будет иизъяснять, чтобы церковь получила назидание.

1-е Коринфянам 14:5 Russian koi8r
Желаю, чтобы вы все говорили языками; но лучше, чтобы вы пророчествовали; ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание.

1 Corinthians 14:5 Shuar New Testament
Atumsha Ashφ mash Niishßa chichamjai chichastinian wakerajrume. T·rasha nuna nankaamas Yus-Chicham etserkatniun wakerajrume. Aya chichastinjainkia ju Imiß pΘnkerchakait. Kame chichasma Jintφakmeka maak. Nujai Yus-shuar tsakarartatui.

1 Korinthierbrevet 14:5 Swedish (1917)
Jag skulle väl vilja att I alla taladen tungomål, men ännu hellre ville jag att I profeteraden. Den som profeterar är förmer än den som talar tungomål, om nämligen den senare icke därjämte uttyder sitt tal, så att församlingen får någon uppbyggelse.

1 Wakorintho 14:5 Swahili NT
Basi, ningependa ninyi nyote mseme kwa lugha ngeni lakini ningependelea hasa muwe na kipaji cha kutangaza ujumbe wa Mungu, maana mtu mwenye kipaji cha kutangaza ujumbe wa Mungu, ni wa maana zaidi kuliko yule mwenye kusema lugha ngeni, isipokuwa tu kama yupo hapo mtu awezaye kuyafafanua hayo mambo asemayo, ili kanisa lipate kujengwa.

1 Mga Taga-Corinto 14:5 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ibig ko sanang kayong lahat ay mangagsalita ng mga wika, datapuwa't lalo na ang kayo'y magsipanghula: at lalong dakila ang nanghuhula kay sa nagsasalita ng mga wika, maliban na kung siya'y magpapaliwanag upang ang iglesia ay mapagtibay.

1 โครินธ์ 14:5 Thai: from KJV
ข้าพเจ้าใคร่ให้ท่านทั้งหลายพูดภาษาแปลกๆได้ แต่ยิ่งกว่านั้นอีกข้าพเจ้าปรารถนาจะให้ท่านทั้งหลายพยากรณ์ได้ เพราะว่าผู้ที่พยากรณ์ได้นั้นก็ใหญ่กว่าคนที่พูดภาษาแปลกๆได้ เว้นแต่เขาสามารถแปลภาษานั้นๆออก เพื่อคริสตจักรจะได้รับความจำเริญขึ้น

1 Korintliler 14:5 Turkish
Hepinizin dillerle konuşmasını isterim, ama peygamberlikte bulunmanızı yeğlerim. Diller inanlılar topluluğunun gelişmesi için çevrilmedikçe peygamberlikte bulunan, dillerle konuşandan üstündür.

1 Коринтяни 14:5 Ukrainian: NT
Хочу ж, щоб усї ви говорили мовами, та раднїщ, щоб пророкували; більший бо хто пророкує, ніж хто говорить мовами, хиба що й вияснює, щоб церква збудованнє прийняла.

1 Corinthians 14:5 Uma New Testament
Konoa-ku ompi', bona hawe'ea-ni ma'ala mololita hante basa to ngkai Inoha' Tomoroli'. Aga meliu kalompe' -na ane mpohowa' -koi lolita Alata'ala. Apa' tauna to mpohowa' lolita Alata'ala hi doo, meliu kamokalaua-na ngkai tauna to mololita hante basa to ngkai Inoha' Tomoroli'. Sampale ane ria to mpotoli basa-na toe bona rapaha doo, pai' lako' terohoi nono doo to mogampara dohe-na.

1 Coâ-rinh-toâ 14:5 Vietnamese (1934)
Tôi ước ao anh em đều nói tiếng lạ cả, song tôi còn ước ao hơn nữa là anh em nói tiên tri. Người nói tiên tri là trọng hơn kẻ nói tiếng lạ mà không giải nghĩa để cho Hội thánh được gây dựng.

1 Corinthians 14:4
Top of Page
Top of Page