Titus 2
Hebrew Bible OT and NT

1ואתה דבר את הנאה ללקח הבריא׃ 2שיהיו הזקנים משלים ברוחם ומכבדים וצנועים ובריאים באמונה ובאהבה ובסבלנות׃

3וכן הזקנות תהי הנהגתן כאשר נאוה לקדש לא תהיינה מלשינות ולא נכבשות לסבוא יין כי אם מלמדות טוב׃ 4ומישרות את הצעירות לאהב את בעליהן ולאהב את בניהן׃ 5ולהיות צנועות וטהרות צופיות הליכות ביתן וטבות ונכנעות לבעליהן למען לא יחלל דבר האלהים׃

6ככה תזהיר גם את הבחורים שיהיו צנועים׃ 7ובכל דבר היה אתה למופת במעשים טובים בהוראה צרופה ונהדרה׃ 8ובדבר בריא ומום אין בו למען יבוש המתקומם ולא ימצא לדבר עליכם רע׃

9העבדים יכנעו לאדניהם ויתרצו להם בכל דבר ולא ימרו את דבריהם׃ 10ולא ימעלו מעל כי אם יראו כל אמונה טובה למען יפארו בכל את לקח אלהינו מושיענו׃

11כי הופיע חסד אלהים להושיע את כל בני האדם׃ 12וליסר אתנו אשר נתעב הרשע ותאות העולם ונחיה בעולם הזה בצניעות ובצדק ובחסידות׃ 13ונחכה לתקוה המאשרת ולהופעת כבוד אלהינו הגדול ומושיענו ישוע המשיח׃ 14אשר נתן את נפשו בעדנו לגאלנו מכל עול ולטהר לו עם סגלה הזריז במעשים טובים׃

15את אלה תדבר ותזהיר ותוכיח בכל חזקה ואיש אל יבוז לך׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Titus 1
Top of Page
Top of Page