משלי 16
Hebrew Bible OT and NT

1לאדם מערכי לב ומיהוה מענה לשון׃

2כל דרכי איש זך בעיניו ותכן רוחות יהוה׃

3גל אל יהוה מעשיך ויכנו מחשבתיך׃

4כל פעל יהוה למענהו וגם רשע ליום רעה׃

5תועבת יהוה כל גבה לב יד ליד לא ינקה׃

6בחסד ואמת יכפר עון וביראת יהוה סור מרע׃

7ברצות יהוה דרכי איש גם אויביו ישלם אתו׃

8טוב מעט בצדקה מרב תבואות בלא משפט׃

9לב אדם יחשב דרכו ויהוה יכין צעדו׃

10קסם על שפתי מלך במשפט לא ימעל פיו׃

11פלס ומאזני משפט ליהוה מעשהו כל אבני כיס׃

12תועבת מלכים עשות רשע כי בצדקה יכון כסא׃

13רצון מלכים שפתי צדק ודבר ישרים יאהב׃

14חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה׃

15באור פני מלך חיים ורצונו כעב מלקוש׃

16קנה חכמה מה טוב מחרוץ וקנות בינה נבחר מכסף׃

17מסלת ישרים סור מרע שמר נפשו נצר דרכו׃

18לפני שבר גאון ולפני כשלון גבה רוח׃

19טוב שפל רוח את עניים מחלק שלל את גאים׃

20משכיל על דבר ימצא טוב ובוטח ביהוה אשריו׃

21לחכם לב יקרא נבון ומתק שפתים יסיף לקח׃

22מקור חיים שכל בעליו ומוסר אולים אולת׃

23לב חכם ישכיל פיהו ועל שפתיו יסיף לקח׃

24צוף דבש אמרי נעם מתוק לנפש ומרפא לעצם׃

25יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות׃

26נפש עמל עמלה לו כי אכף עליו פיהו׃

27איש בליעל כרה רעה ועל שפתיו כאש צרבת׃

28איש תהפכות ישלח מדון ונרגן מפריד אלוף׃

29איש חמס יפתה רעהו והוליכו בדרך לא טוב׃

30עצה עיניו לחשב תהפכות קרץ שפתיו כלה רעה׃

31עטרת תפארת שיבה בדרך צדקה תמצא׃

32טוב ארך אפים מגבור ומשל ברוחו מלכד עיר׃

33בחיק יוטל את הגורל ומיהוה כל משפטו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Proverbs 15
Top of Page
Top of Page