משלי 14
Hebrew Bible OT and NT

1חכמות נשים בנתה ביתה ואולת בידיה תהרסנו׃

2הולך בישרו ירא יהוה ונלוז דרכיו בוזהו׃

3בפי אויל חטר גאוה ושפתי חכמים תשמורם׃

4באין אלפים אבוס בר ורב תבואות בכח שור׃

5עד אמונים לא יכזב ויפיח כזבים עד שקר׃

6בקש לץ חכמה ואין ודעת לנבון נקל׃

7לך מנגד לאיש כסיל ובל ידעת שפתי דעת׃

8חכמת ערום הבין דרכו ואולת כסילים מרמה׃

9אולים יליץ אשם ובין ישרים רצון׃

10לב יודע מרת נפשו ובשמחתו לא יתערב זר׃

11בית רשעים ישמד ואהל ישרים יפריח׃

12יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות׃

13גם בשחוק יכאב לב ואחריתה שמחה תוגה׃

14מדרכיו ישבע סוג לב ומעליו איש טוב׃

15פתי יאמין לכל דבר וערום יבין לאשרו׃

16חכם ירא וסר מרע וכסיל מתעבר ובוטח׃

17קצר אפים יעשה אולת ואיש מזמות ישנא׃

18נחלו פתאים אולת וערומים יכתרו דעת׃

19שחו רעים לפני טובים ורשעים על שערי צדיק׃

20גם לרעהו ישנא רש ואהבי עשיר רבים׃

21בז לרעהו חוטא ומחונן עניים אשריו׃

22הלוא יתעו חרשי רע וחסד ואמת חרשי טוב׃

23בכל עצב יהיה מותר ודבר שפתים אך למחסור׃

24עטרת חכמים עשרם אולת כסילים אולת׃

25מציל נפשות עד אמת ויפח כזבים מרמה׃

26ביראת יהוה מבטח עז ולבניו יהיה מחסה׃

27יראת יהוה מקור חיים לסור ממקשי מות׃

28ברב עם הדרת מלך ובאפס לאם מחתת רזון׃

29ארך אפים רב תבונה וקצר רוח מרים אולת׃

30חיי בשרים לב מרפא ורקב עצמות קנאה׃

31עשק דל חרף עשהו ומכבדו חנן אביון׃

32ברעתו ידחה רשע וחסה במותו צדיק׃

33בלב נבון תנוח חכמה ובקרב כסילים תודע׃

34צדקה תרומם גוי וחסד לאמים חטאת׃

35רצון מלך לעבד משכיל ועברתו תהיה מביש׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Proverbs 13
Top of Page
Top of Page