במדבר 7
Hebrew Bible OT and NT

1ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן וימשח אתו ויקדש אתו ואת כל כליו ואת המזבח ואת כל כליו וימשחם ויקדש אתם׃ 2ויקריבו נשיאי ישראל ראשי בית אבתם הם נשיאי המטת הם העמדים על הפקדים׃ 3ויביאו את קרבנם לפני יהוה שש עגלת צב ושני עשר בקר עגלה על שני הנשאים ושור לאחד ויקריבו אותם לפני המשכן׃ 4ויאמר יהוה אל משה לאמר׃ 5קח מאתם והיו לעבד את עבדת אהל מועד ונתתה אותם אל הלוים איש כפי עבדתו׃ 6ויקח משה את העגלת ואת הבקר ויתן אותם אל הלוים׃ 7את שתי העגלת ואת ארבעת הבקר נתן לבני גרשון כפי עבדתם׃ 8ואת ארבע העגלת ואת שמנת הבקר נתן לבני מררי כפי עבדתם ביד איתמר בן אהרן הכהן׃ 9ולבני קהת לא נתן כי עבדת הקדש עלהם בכתף ישאו׃

10ויקריבו הנשאים את חנכת המזבח ביום המשח אתו ויקריבו הנשיאם את קרבנם לפני המזבח׃ 11ויאמר יהוה אל משה נשיא אחד ליום נשיא אחד ליום יקריבו את קרבנם לחנכת המזבח׃

12ויהי המקריב ביום הראשון את קרבנו נחשון בן עמינדב למטה יהודה׃ 13וקרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃ 14כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃ 15פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃ 16שעיר עזים אחד לחטאת׃ 17ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתודים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן נחשון בן עמינדב׃

18ביום השני הקריב נתנאל בן צוער נשיא יששכר׃ 19הקרב את קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃ 20כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃ 21פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃ 22שעיר עזים אחד לחטאת׃ 23ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתודים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן נתנאל בן צוער׃

24ביום השלישי נשיא לבני זבולן אליאב בן חלן׃ 25קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃ 26כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃ 27פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃ 28שעיר עזים אחד לחטאת׃ 29ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אליאב בן חלן׃

30ביום הרביעי נשיא לבני ראובן אליצור בן שדיאור׃ 31קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃ 32כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃ 33פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃ 34שעיר עזים אחד לחטאת׃ 35ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אליצור בן שדיאור׃

36ביום החמישי נשיא לבני שמעון שלמיאל בן צורישדי׃ 37קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃ 38כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃ 39פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃ 40שעיר עזים אחד לחטאת׃ 41ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן שלמיאל בן צורישדי׃

42ביום הששי נשיא לבני גד אליסף בן דעואל׃ 43קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃ 44כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃ 45פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃ 46שעיר עזים אחד לחטאת׃ 47ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אליסף בן דעואל׃

48ביום השביעי נשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד׃ 49קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃ 50כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃ 51פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃ 52שעיר עזים אחד לחטאת׃ 53ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אלישמע בן עמיהוד׃

54ביום השמיני נשיא לבני מנשה גמליאל בן פדהצור׃ 55קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃ 56כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃ 57פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃ 58שעיר עזים אחד לחטאת׃ 59ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן גמליאל בן פדהצור׃

60ביום התשיעי נשיא לבני בנימן אבידן בן גדעני׃ 61קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃ 62כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃ 63פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃ 64שעיר עזים אחד לחטאת׃ 65ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אבידן בן גדעני׃

66ביום העשירי נשיא לבני דן אחיעזר בן עמישדי׃ 67קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃ 68כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃ 69פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃ 70שעיר עזים אחד לחטאת׃ 71ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אחיעזר בן עמישדי׃

72ביום עשתי עשר יום נשיא לבני אשר פגעיאל בן עכרן׃ 73קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃ 74כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃ 75פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃ 76שעיר עזים אחד לחטאת׃ 77ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן פגעיאל בן עכרן׃

78ביום שנים עשר יום נשיא לבני נפתלי אחירע בן עינן׃ 79קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה׃ 80כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת׃ 81פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה׃ 82שעיר עזים אחד לחטאת׃ 83ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אחירע בן עינן׃

84זאת חנכת המזבח ביום המשח אתו מאת נשיאי ישראל קערת כסף שתים עשרה מזרקי כסף שנים עשר כפות זהב שתים עשרה׃ 85שלשים ומאה הקערה האחת כסף ושבעים המזרק האחד כל כסף הכלים אלפים וארבע מאות בשקל הקדש׃ 86כפות זהב שתים עשרה מלאת קטרת עשרה עשרה הכף בשקל הקדש כל זהב הכפות עשרים ומאה׃ 87כל הבקר לעלה שנים עשר פרים אילם שנים עשר כבשים בני שנה שנים עשר ומנחתם ושעירי עזים שנים עשר לחטאת׃ 88וכל בקר זבח השלמים עשרים וארבעה פרים אילם ששים עתדים ששים כבשים בני שנה ששים זאת חנכת המזבח אחרי המשח אתו׃

89ובבא משה אל אהל מועד לדבר אתו וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפרת אשר על ארן העדת מבין שני הכרבים וידבר אליו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Numbers 6
Top of Page
Top of Page