הושע 9
Hebrew Bible OT and NT

1אל תשמח ישראל אל גיל כעמים כי זנית מעל אלהיך אהבת אתנן על כל גרנות דגן׃

2גרן ויקב לא ירעם ותירוש יכחש בה׃

3לא ישבו בארץ יהוה ושב אפרים מצרים ובאשור טמא יאכלו׃

4לא יסכו ליהוה יין ולא יערבו לו זבחיהם כלחם אונים להם כל אכליו יטמאו כי לחמם לנפשם לא יבוא בית יהוה׃

5מה תעשו ליום מועד וליום חג יהוה׃

6כי הנה הלכו משד מצרים תקבצם מף תקברם מחמד לכספם קמוש יירשם חוח באהליהם׃

7באו ימי הפקדה באו ימי השלם ידעו ישראל אויל הנביא משגע איש הרוח על רב עונך ורבה משטמה׃

8צפה אפרים עם אלהי נביא פח יקוש על כל דרכיו משטמה בבית אלהיו׃

9העמיקו שחתו כימי הגבעה יזכור עונם יפקוד חטאתם׃

10כענבים במדבר מצאתי ישראל כבכורה בתאנה בראשיתה ראיתי אבותיכם המה באו בעל פעור וינזרו לבשת ויהיו שקוצים כאהבם׃

11אפרים כעוף יתעופף כבודם מלדה ומבטן ומהריון׃

12כי אם יגדלו את בניהם ושכלתים מאדם כי גם אוי להם בשורי מהם׃

13אפרים כאשר ראיתי לצור שתולה בנוה ואפרים להוציא אל הורג בניו׃

14תן להם יהוה מה תתן תן להם רחם משכיל ושדים צמקים׃

15כל רעתם בגלגל כי שם שנאתים על רע מעלליהם מביתי אגרשם לא אוסף אהבתם כל שריהם סררים׃

16הכה אפרים שרשם יבש פרי בלי יעשון גם כי ילדון והמתי מחמדי בטנם׃

17ימאסם אלהי כי לא שמעו לו ויהיו נדדים בגוים׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Hosea 8
Top of Page
Top of Page