Galatians 1
Hebrew Bible OT and NT

1פולוס השליח לא מבני אדם ולא על ידי בן אדם כי אם על ידי ישוע המשיח ואלהים האב אשר העירו מן המתים׃ 2וכל האחים אשר עמדי אל הקהלות אשר בגלטיא׃

3חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ומאת אדנינו ישוע המשיח׃ 4אשר נתן את נפשו בעד חטאתינו לחלצנו מן העולם הרע הזה כרצון אלהינו אבינו׃ 5אשר לו הכבוד לעולמי עולמים אמן׃

6תמה אני כי סרתם מהר מאחרי הקרא אתכם בחסד המשיח אל בשורה זרה׃ 7והיא איננה אחרת רק שיש אנשים העכרים אתכם וחפצים להפך את בשורת המשיח׃ 8אבל גם אנחנו או מלאך מן השמים אם יבוא לבשר אתכם בשורה מבלעדי זאת אשר בשרנו אתכם חרם יהיה׃ 9כמו שאמרנו כבר כן אמר עתה עוד הפעם איש כי יבשר אתכם בשורה מבלעדי אשר קבלתם חרם יהיה׃

10ועתה המתרצה אנכי אל בני אדם אם אל האלהים או המבקש אנכי למצא חן בעיני בני אדם כי במצאי חן בעיני בני אדם לא אהיה עוד עבד המשיח׃

11אבל מודיע אני אתכם אחי כי הבשורה אשר בשרתי לא לפי דרך אדם היא׃ 12כי גם אנכי לא קבלתיה מאדם ולא למדוני אתה כי אם בחזיון ישוע המשיח׃

13כי הלא שמעתם את דרכי אשר התהלכתי מלפנים בין היהודים ואת אשר רדפתי על יתר את עדת אלהים ואבדתיה׃ 14ואהי הולך וחזק בדת היהודית על רבים מבני גילי בעמי בקנאתי הגדולה לקבלות אבותי׃ 15אך כאשר היה רצון האלהים אשר הבדיל אתי מרחם אמי ויקראני בחסדו׃ 16לגלות בי את בנו שאבשרנו בגוים מיד לא נועצתי עם בשר ודם׃ 17גם לא עליתי ירושלים אל אשר היו שליחים לפני כי אם הלכתי לערב ומשם שבתי אל דמשק׃

18אחרי כן מקץ שלש שנים עליתי ירושלים לראות את כיפא ואשב עמו חמשה עשר יום׃ 19ואחר מן השליחים לא ראיתי זולתי את יעקב אחי אדנינו׃ 20ואשר אני כתב אליכם הנה נגד האלהים כי לא אכזב׃ 21אחרי כן באתי אל גלילות סוריא וקיליקיא׃ 22אבל קהלות יהודה אשר במשיח הנה לא ידעו את פני׃ 23רק זאת בלבד שמעו כי האיש ההוא אשר היה רדף אתנו מאז עתה הוא מבשר את האמונה אשר האבידה מלפנים׃ 24ויהללו בי את האלהים׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

2 Corinthians 13
Top of Page
Top of Page