דברי הימים ב 14
Hebrew Bible OT and NT

1וישכב אביה עם אבתיו ויקברו אתו בעיר דויד וימלך אסא בנו תחתיו בימיו שקטה הארץ עשר שנים׃

2ויעש אסא הטוב והישר בעיני יהוה אלהיו׃ 3ויסר את מזבחות הנכר והבמות וישבר את המצבות ויגדע את האשרים׃ 4ויאמר ליהודה לדרוש את יהוה אלהי אבותיהם ולעשות התורה והמצוה׃ 5ויסר מכל ערי יהודה את הבמות ואת החמנים ותשקט הממלכה לפניו׃ 6ויבן ערי מצורה ביהודה כי שקטה הארץ ואין עמו מלחמה בשנים האלה כי הניח יהוה לו׃ 7ויאמר ליהודה נבנה את הערים האלה ונסב חומה ומגדלים דלתים ובריחים עודנו הארץ לפנינו כי דרשנו את יהוה אלהינו דרשנו וינח לנו מסביב ויבנו ויצליחו׃ 8ויהי לאסא חיל נשא צנה ורמח מיהודה שלש מאות אלף ומבנימן נשאי מגן ודרכי קשת מאתים ושמונים אלף כל אלה גבורי חיל׃

9ויצא אליהם זרח הכושי בחיל אלף אלפים ומרכבות שלש מאות ויבא עד מרשה׃ 10ויצא אסא לפניו ויערכו מלחמה בגיא צפתה למרשה׃ 11ויקרא אסא אל יהוה אלהיו ויאמר יהוה אין עמך לעזור בין רב לאין כח עזרנו יהוה אלהינו כי עליך נשענו ובשמך באנו על ההמון הזה יהוה אלהינו אתה אל יעצר עמך אנוש׃ 12ויגף יהוה את הכושים לפני אסא ולפני יהודה וינסו הכושים׃ 13וירדפם אסא והעם אשר עמו עד לגרר ויפל מכושים לאין להם מחיה כי נשברו לפני יהוה ולפני מחנהו וישאו שלל הרבה מאד׃ 14ויכו את כל הערים סביבות גרר כי היה פחד יהוה עליהם ויבזו את כל הערים כי בזה רבה היתה בהם׃ 15וגם אהלי מקנה הכו וישבו צאן לרב וגמלים וישבו ירושלם׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

2 Chronicles 13
Top of Page
Top of Page