דברי הימים א 27
Hebrew Bible OT and NT

1ובני ישראל למספרם ראשי האבות ושרי האלפים והמאות ושטריהם המשרתים את המלך לכל דבר המחלקות הבאה והיצאת חדש בחדש לכל חדשי השנה המחלקת האחת עשרים וארבעה אלף׃

2על המחלקת הראשונה לחדש הראשון ישבעם בן זבדיאל ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃ 3מן בני פרץ הראש לכל שרי הצבאות לחדש הראשון׃ 4ועל מחלקת החדש השני דודי האחוחי ומחלקתו ומקלות הנגיד ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃ 5שר הצבא השלישי לחדש השלישי בניהו בן יהוידע הכהן ראש ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃ 6הוא בניהו גבור השלשים ועל השלשים ומחלקתו עמיזבד בנו׃ 7הרביעי לחדש הרביעי עשה אל אחי יואב וזבדיה בנו אחריו ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃ 8החמישי לחדש החמישי השר שמהות היזרח ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃ 9הששי לחדש הששי עירא בן עקש התקועי ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃ 10השביעי לחדש השביעי חלץ הפלוני מן בני אפרים ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃ 11השמיני לחדש השמיני סבכי החשתי לזרחי ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃ 12התשיעי לחדש התשיעי אביעזר הענתתי לבנימיני ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃ 13העשירי לחדש העשירי מהרי הנטופתי לזרחי ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃ 14עשתי עשר לעשתי עשר החדש בניה הפרעתוני מן בני אפרים ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃ 15השנים עשר לשנים עשר החדש חלדי הנטופתי לעתניאל ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃

16ועל שבטי ישראל לראובני נגיד אליעזר בן זכרי לשמעוני שפטיהו בן מעכה׃ 17ללוי חשביה בן קמואל לאהרן צדוק׃ 18ליהודה אליהו מאחי דויד ליששכר עמרי בן מיכאל׃ 19לזבולן ישמעיהו בן עבדיהו לנפתלי ירימות בן עזריאל׃ 20לבני אפרים הושע בן עזזיהו לחצי שבט מנשה יואל בן פדיהו׃ 21לחצי המנשה גלעדה ידו בן זכריהו לבנימן יעשיאל בן אבנר׃ 22לדן עזראל בן ירחם אלה שרי שבטי ישראל׃ 23ולא נשא דויד מספרם למבן עשרים שנה ולמטה כי אמר יהוה להרבות את ישראל ככוכבי השמים׃ 24יואב בן צרויה החל למנות ולא כלה ויהי בזאת קצף על ישראל ולא עלה המספר במספר דברי הימים למלך דויד׃

25ועל אצרות המלך עזמות בן עדיאל ועל האצרות בשדה בערים ובכפרים ובמגדלות יהונתן בן עזיהו׃ 26ועל עשי מלאכת השדה לעבדת האדמה עזרי בן כלוב׃ 27ועל הכרמים שמעי הרמתי ועל שבכרמים לאצרות היין זבדי השפמי׃ 28ועל הזיתים והשקמים אשר בשפלה בעל חנן הגדרי ועל אצרות השמן יועש׃ 29ועל הבקר הרעים בשרון שטרי השרוני ועל הבקר בעמקים שפט בן עדלי׃ 30ועל הגמלים אוביל הישמעלי ועל האתנות יחדיהו המרנתי׃ 31ועל הצאן יזיז ההגרי כל אלה שרי הרכוש אשר למלך דויד׃

32ויהונתן דוד דויד יועץ איש מבין וסופר הוא ויחיאל בן חכמוני עם בני המלך׃ 33ואחיתפל יועץ למלך וחושי הארכי רע המלך׃ 34ואחרי אחיתפל יהוידע בן בניהו ואביתר ושר צבא למלך יואב׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

1 Chronicles 26
Top of Page
Top of Page