Skaièiø knyga 7
Lithuanian
1Tą dieną, kai pabaigė statyti palapinę ir Mozė patepė ir pašventino ją ir visus jos reikmenis, taip pat aukurą ir visus jo daiktus, 2Izraelio giminių kunigaikščiai aukojo 3Viešpačiui šešis dengtus vežimus ir dvylika jaučių. (Po vežimą nuo dviejų kunigaikščių ir nuo kiekvieno po jautį.) Visa tai jie atgabeno prie palapinės. 4Viešpats sakė Mozei: 5“Imk tas aukas palapinės reikalams ir skirstyk levitams pagal jų pareigas”. 6Mozė paskirstė vežimus ir jaučius levitams. 7Du vežimus ir keturis jaučius jis davė Geršono sūnums. 8Keturis vežimus ir aštuonis jaučius davė Merario sūnums. Jų vyresnysis buvo kunigo Aarono sūnus Itamaras. 9Kehato sūnums nedavė vežimų nei jaučių, nes jiems patikėta Švenčiausioji turi būti nešama ant pečių.

10Aukuro patepimo dieną giminių kunigaikščiai aukojo aukuro reikalams. 11Viešpats tarė Mozei: “Kunigaikščiai kiekvienas savo dieną teaukoja aukuro pašventimui skirtas aukas”.

12Pirmą dieną aukojo Aminadabo sūnus Naasonas iš Judo giminės. 13Tai buvo sidabrinis dubuo, sveriąs šimtą trisdešimt šekelių, ir sidabrinė taurė, sverianti septyniasdešimt šekelių pagal šventyklos šekelį,­abu indai buvo pilni smulkių, aliejumi apšlakstytų miltų duonos aukai; 14be to, auksinis indelis, sveriąs dešimt šekelių, pilnas smilkalų; 15jautis, avinas ir metinis avinėlis deginamajai aukai; 16ožys aukai už nuodėmę; 17du jaučiai, penki avinai, penki ožiai ir penki metiniai avinėliai padėkos aukai. Tai buvo Aminadabo sūnaus Naasono auka.

18Antrą dieną aukojo Cuaro sūnus Netanelis, Isacharo giminės kunigaikštis: 19sidabrinį dubenį, sveriantį šimtą trisdešimt šekelių, sidabrinę taurę, sveriančią septyniasdešimt šekelių,­abu pilnus smulkių, aliejumi apšlakstytų miltų duonos aukai; 20auksinį indelį, sveriantį dešimt šekelių, pilną smilkalų; 21jautį, aviną ir metinį avinėlį deginamajai aukai; 22ožį aukai už nuodėmę; 23padėkos aukai du jaučius, penkis avinus, penkis ožius ir penkis metinius avinėlius. Tai buvo Cuaro sūnaus Netanelio auka.

24Trečią dieną aukojo Zabulono sūnų kunigaikštis, Helono sūnus Eliabas: 25sidabrinį dubenį, sveriantį šimtą trisdešimt šekelių, sidabrinę taurę, sveriančią septyniasdešimt šekelių,­abu pilnus smulkių, aliejumi apšlakstytų miltų duonos aukai; 26auksinį indelį, sveriantį dešimt šekelių, pilną smilkalų; 27jautį, aviną ir metinį avinėlį deginamajai aukai; 28ožį aukai už nuodėmę; 29padėkos aukai du jaučius, penkis avinus, penkis ožius, penkis metinius avinėlius. Tai buvo Helono sūnaus Eliabo auka.

30Ketvirtą dieną aukojo Rubeno sūnų kunigaikštis, Šedeūro sūnus Elicūras: 31sidabrinį dubenį, sveriantį šimtą trisdešimt šekelių, sidabrinę taurę, sveriančią septyniasdešimt šekelių,­abu pilnus smulkių, aliejumi apšlakstytų miltų duonos aukai; 32auksinį indelį, sveriantį dešimt šekelių, pilną smilkalų; 33jautį, aviną ir metinį avinėlį deginamajai aukai; 34ožį aukai už nuodėmę; 35padėkos aukai du jaučius, penkis avinus, penkis ožius ir penkis metinius avinėlius. Tai buvo Šedeūro sūnaus Elicūro auka.

36Penktą dieną aukojo Simeono sūnų kunigaikštis, Cūrišadajo sūnus Šelumielis: 37sidabrinį dubenį, sveriantį šimtą trisdešimt šekelių, sidabrinę taurę, sveriančią septyniasdešimt šekelių,­abu pilnus smulkių, aliejumi apšlakstytų miltų duonos aukai; 38auksinį indelį, sveriantį dešimt šekelių, pilną smilkalų; 39jautį, aviną ir metinį avinėlį deginamajai aukai; 40ožį aukai už nuodėmę; 41padėkos aukai du jaučius, penkis avinus, penkis ožius ir penkis metinius avinėlius. Tai buvo Cūrišadajo sūnaus Šelumielio auka.

42Šeštą dieną aukojo Gado sūnų kunigaikštis, Deuelio sūnus Elja-safas: 43sidabrinį dubenį, sveriantį šimtą trisdešimt šekelių, sidabrinę taurę, sveriančią septyniasdešimt šekelių,­abu pilnus smulkių, aliejumi apšlakstytų miltų duonos aukai; 44auksinį indelį, sveriantį dešimt šekelių, pilną smilkalų; 45jautį, aviną ir metinį avinėlį deginamajai aukai; 46ožį aukai už nuodėmę; 47padėkos aukai du jaučius, penkis avinus, penkis ožius ir penkis metinius avinėlius. Tai buvo Deuelio sūnaus Eljasafo auka.

48Septintą dieną aukojo Efraimo sūnų kunigaikštis, Amihudo sūnus Elišama: 49sidabrinį dubenį, sveriantį šimtą trisdešimt šekelių, sidabrinę taurę, sveriančią septyniasdešimt šekelių,­abu pilnus smulkių, aliejumi apšlakstytų miltų duonos aukai; 50auksinį indelį, sveriantį dešimt šekelių, pilną smilkalų; 51jautį, aviną ir metinį avinėlį deginamajai aukai; 52ožį aukai už nuodėmę; 53padėkos aukai du jaučius, penkis avinus, penkis ožius ir penkis metinius avinėlius. Tai buvo Amihudo sūnaus Elišamos auka.

54Aštuntą dieną aukojo Manaso sūnų kunigaikštis, Pedacūro sūnus Gamelielis: 55sidabrinį dubenį, sveriantį šimtą trisdešimt šekelių, sidabrinę taurę, sveriančią septyniasdešimt šekelių,­abu pilnus smulkių, aliejumi apšlakstytų miltų duonos aukai; 56auksinį indelį, sveriantį dešimt šekelių, pilną smilkalų; 57jautį, aviną ir metinį avinėlį deginamajai aukai; 58ožį aukai už nuodėmę; 59padėkos aukai du jaučius, penkis avinus, penkis ožius ir penkis metinius avinėlius. Tai buvo Pedacūro sūnaus Gamelielio auka.

60Devintą dieną aukojo Benjamino sūnų kunigaikštis, Gideonio sūnus Abidanas: 61sidabrinį dubenį, sveriantį šimtą trisdešimt šekelių, sidabrinę taurę, sveriančią septyniasdešimt šekelių,­abu pilnus smulkių, aliejumi apšlakstytų miltų duonos aukai; 62auksinį indelį, sveriantį dešimt šekelių, pilną smilkalų; 63jautį, aviną ir metinį avinėlį deginamajai aukai; 64ožį aukai už nuodėmę; 65padėkos aukai du jaučius, penkis avinus, penkis ožius ir penkis metinius avinėlius. Tai buvo Gideonio sūnaus Abidano auka.

66Dešimtą dieną aukojo Dano sūnų kunigaikštis, Amišadajo sūnus Ahiezeras: 67sidabrinį dubenį, sveriantį šimtą trisdešimt šekelių, sidabrinę taurę, sveriančią septyniasdešimt šekelių,­abu pilnus smulkių, aliejumi apšlakstytų miltų duonos aukai; 68auksinį indelį, sveriantį dešimt šekelių, pilną smilkalų; 69jautį, aviną ir metinį avinėlį deginamajai aukai; 70ožį aukai už nuodėmę; 71padėkos aukai du jaučius, penkis avinus, penkis ožius ir penkis metinius avinėlius. Tai buvo Amišadajo sūnaus Ahiezero auka.

72Vienuoliktą dieną aukojo Ašero sūnų kunigaikštis, Ochrano sūnus Pagielis: 73sidabrinį dubenį, sveriantį šimtą trisdešimt šekelių, sidabrinę taurę, sveriančią septyniasdešimt šekelių,­abu pilnus smulkių, aliejumi apšlakstytų miltų duonos aukai; 74auksinį indelį, sveriantį dešimt šekelių, pilną smilkalų; 75jautį, aviną ir metinį avinėlį deginamajai aukai; 76ožį aukai už nuodėmę; 77padėkos aukai du jaučius, penkis avinus, penkis ožius ir penkis metinius avinėlius. Tai buvo Ochrano sūnaus Pagielio auka.

78Dvyliktą dieną aukojo Neftalio sūnų kunigaikštis, Enano sūnus Ahyra: 79sidabrinį dubenį, sveriantį šimtą trisdešimt šekelių, sidabrinę taurę, sveriančią septyniasdešimt šekelių,­abu pilnus smulkių, aliejumi apšlakstytų miltų duonos aukai; 80auksinį indelį, sveriantį dešimt šekelių, pilną smilkalų; 81jautį, aviną ir metinį avinėlį deginamajai aukai; 82ožį aukai už nuodėmę; 83padėkos aukai du jaučius, penkis avinus, penkis ožius ir penkis metinius avinėlius. Tai buvo Enano sūnaus Ahyros auka.

84Tos buvo Izraelio kunigaikščių aukos aukuro pašventinimo proga: dvylika sidabrinių dubenių, dvylika sidabrinių taurių, dvylika auksinių indelių. 85Kadangi dubuo svėrė šimtą trisdešimt šekelių sidabro ir kiekviena taurė septyniasdešimt šekelių, tai visi sidabriniai indai svėrė du tūkstančius keturis šimtus šekelių pagal šventyklos šekelį. 86Dvylika auksinių indelių, kurie buvo pilni smilkalų, kiekvienas svėrė po dešimt šekelių; viso aukso buvo šimtas dvidešimt šekelių. 87Jaučių deginamajai aukai buvo dvylika, avinų dvylika, metinių avinėlių dvylika kartu su duonos auka; aukai už nuodėmę buvo dvylika ožių. 88Padėkos aukai buvo dvidešimt keturi jaučiai, šešiasdešimt avinų, šešiasdešimt ožių ir šešiasdešimt metinių avinėlių. Tos aukos buvo duotos aukuro pašventinimui po to, kai jis buvo pateptas.

89Kai Mozė įėjo į Susitikimo palapinę kalbėtis su Dievu, jis girdėjo balsą nuo dangčio, kuris buvo ant Sandoros skrynios tarp dviejų cherubų. Iš ten Dievas kalbėjo su juo.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Numbers 6
Top of Page
Top of Page