Nehemijo knyga 11
Lithuanian
1Tautos kunigaikščiai gyveno Jeruzalėje, o kiti metė burtą, kad vienas dešimtadalis gyventų Jeruzalėje, šventajame mieste, o devyni dešimtadaliai liktų gyventi kituose miestuose. 2Tauta palaimino kiekvieną, kuris savanoriškai sutiko apsigyventi Jeruzalėje.

3Šie krašto valdytojai gyveno Jeruzalėje. Izraelitai, kunigai, levitai, šventyklos tarnai ir Saliamono tarnų palikuonys gyveno Judo miestuose, kiekvienas savo mieste prie savo nuosavybės. 4Jeruzalėje gyveno Judo ir Benjamino palikuonys. Judo sūnaus Faro palikuonys: Ataja, sūnus Uzijo, sūnaus Zacharijos, sūnaus Amarijo, sūnaus Šefatijos, sūnaus Mahalalelio, 5ir Maasėja, sūnus Barucho, sūnaus Kol Hozės, sūnaus Hazajos, sūnaus Adajos, sūnaus Jehojaribo, sūnaus Zacharijos, sūnaus Šilono. 6Iš viso Faro palikuonių, gyvenusių Jeruzalėje, buvo keturi šimtai šešiasdešimt aštuoni vyrai.

7Benjamino palikuonys: Saluvas, sūnus Mešulamo, sūnaus Joedo, sūnaus Pedajos, sūnaus Kolajos, sūnaus Maasėjos, sūnaus Itielio, sūnaus Jesajo. 8Po jo Gabajas ir Salajas­devyni šimtai dvidešimt aštuoni. 9Zichrio sūnus Joelis buvo jų viršininkas, o Ha Senūvos sūnus Judas buvo miesto viršininko padėjėjas.

10Kunigai: Jehojaribo sūnus Jedaja, Jachinas. 11Serajas, sūnus Hilkijos, sūnaus Mešulamo, sūnaus Cadoko, sūnaus Merajoto, sūnaus Ahitubo, buvo vyriausiasis Dievo namuose. 12Jų brolių, kurie dirbo šventykloje, buvo aštuoni šimtai dvidešimt du. Adaja, sūnus Jerohamo, sūnaus Pelalijo, sūnaus Amcio, sūnaus Zacharijos, sūnaus Pašhūro, sūnaus Malkijos. 13Jo brolių, šeimos vyresniųjų, buvo du šimtai keturiasdešimt du. Amašsajas­sūnus Azarelio, sūnaus Achzajo, sūnaus Mešilemoto, sūnaus Imero. 14Jų brolių, drąsių vyrų, buvo šimtas dvidešimt aštuoni. Jų viršininkas buvo Zabdielis, Ha Gedolimo sūnus.

15Levitai: Šemajas, sūnus Hašubo, sūnaus Azrikamo, sūnaus Hašabijos, sūnaus Būnio; 16Šabetajas ir Jehozabadas­levitų viršininkai, kurie prižiūrėjo Dievo namų išorinius darbus; 17Matanija, sūnus Michėjo, sūnaus Zabdžio, sūnaus Asafo, vadovavo padėkos maldoms, Bakbukija, antras tarp savo brolių, ir Abda, sūnus Šamūvos, sūnaus Galalo, sūnaus Jedutūno. 18Iš viso šventajame mieste levitų buvo du šimtai aštuoniasdešimt keturi.

19Vartininkai: Akubas, Talmonas ir jų broliai, kurie ėjo sargybą prie vartų, iš viso šimtas septyniasdešimt du.

20Likusieji izraelitai, kunigai ir levitai gyveno visuose Judo miestuose, kiekvienas savo pavelde. 21Šventyklos tarnai gyveno Ofelyje; Ciha ir Gišpa buvo šventyklos tarnų viršininkai.

22Levitų viršininkas Jeruzalėje buvo Uzis, sūnus Banio, sūnaus Hašabijos, sūnaus Matanijos, sūnaus Michėjo; Dievo namų giedotojai buvo Asafo palikuonys. 23Karaliaus įsakymu giedotojai gavo išlaikymą kiekvieną dieną. 24Mešezabelio sūnus Petachija iš Judo sūnaus Zaros palikuonių buvo karaliaus paskirtas visiems tautos reikalams.

25Kai kurie Judo palikuonys gyveno Kirjat Arboje, Dibone, Jekabceelyje, 26Ješūve, Moladoje, Bet Pelete, 27Hacar Šuale, Beer Šeboje, 28Ciklage, Mechonoje, 29En Rimone, Coroje, Jarmute, 30Zanoache, Adulame, Lachiše, Azekoje ir tų miestų kaimuose. Jie gyveno nuo Beer Šebos iki Hinomo slėnio. 31O benjaminitai gyveno Geboje, Michmaše, Ajoje, Betelyje, 32Anatote, Nobe, Ananijoje, 33Hacore, Ramoje, Gitaimuose, 34Hadide, Ceboime, Nebalate, 35Lode, Onojuje, jų kaimuose ir Amatininkų slėnyje. 36Kai kurie levitai buvo pasiskirstę Jude ir Benjamine.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Nehemiah 10
Top of Page
Top of Page