Nehemijo knyga 10
Lithuanian
1Užantspaudavo šie: Nehemijas, Hachalijos sūnus, tai yra Tiršata, Zedekija, 2Seraja, Azarija, Jeremija, 3Pašhūras, Amarija, Malkija, 4Hatušas, Šebanija, Maluchas, 5Harimas, Meremotas, Abdija, 6Danielius, Ginetonas, Baruchas, 7Mešulamas, Abija, Mijaminas, 8Maazija, Bilgajas ir Šemaja; jie visi yra kunigai. 9Levitai: Azanijos sūnus Ješūva, Binujas iš Henadado palikuonių, Kadmielis, 10Šebanija, Hodija, Kelita, Pelaja, Hananas, 11Michėjas, Rehobas, Hašabija, 12Zakūras, Šerebija, Šebanija, 13Hodija, Banis ir Beninuvas. 14Tautos kunigaikščiai: Parošas, Pahat Moabas, Elamas, Zatuvas, Banis, 15Būnis, Azgadas, Bebajas, 16Adonija, Bigvajas, Adinas, 17Ateras, Ezekijas, Azūras, 18Hodija, Hašumas, Becajas, 19Harifas, Anatotas, Nebajas, 20Magpiašas, Mešulamas, Hezyras, 21Mešezabelis, Cadokas, Jadūva, 22Pelatija, Hananas, Anaja, 23Ozėjas, Hananija, Hašubas, 24Ha Lohešas, Pilha, Šobekas, 25Rehumas, Hašabna, Maasėja, 26Ahija, Hananas, Ananas, 27Maluchas, Harimas, Baana.

28Visi kiti kunigai, levitai, vartininkai, giedotojai, šventyklos tarnai ir tie, kurie atsiskyrė nuo krašto tautų dėl Dievo įstatymo, jų žmonos, sūnūs ir dukterys, kurie suprato, 29prisijungė prie savo brolių, savo kilmingųjų, ir įsipareigojo vykdyti Dievo įstatymą, kuris buvo duotas per Dievo tarną Mozę, ir laikytis visų Viešpaties potvarkių bei nuostatų. 30Pasižadėjome neduoti savo dukterų krašto žmonėms ir neimti jų dukterų. 31Jei krašto žmonės sabato dieną atgabentų prekių ar grūdų parduoti, nieko iš jų nepirksime nei sabatą, nei šventadieniais. Taip pat pasižadėjome septintais metais nesėti ir atleisti visas skolas.

32Mes pasižadėjome kas metai duoti trečdalį šekelio Dievo namų reikalams: 33padėtinei duonai, nuolatinei duonos aukai, nuolatinei deginamajai aukai, sabatų aukoms, jauno mėnulio ir iškilmingų švenčių aukoms, šventiems daiktams, aukoms už nuodėmę Izraeliui sutaikinti ir kitiems Dievo namų reikalams.

34Kunigai, levitai ir žmonės burtų keliu nustatė malkų pristatymo Dievo namams eilę, kad būtų atnešama šeimomis, kas metai nustatytu laiku Viešpaties, mūsų Dievo, aukurui, kaip parašyta įstatyme. 35Taip pat įsipareigojome kas metai pristatyti Viešpaties namams mūsų laukų derliaus ir vaisių pirmavaisius; 36be to, mūsų sūnų pirmagimius ir galvijų bei avių pirmgimius pristatyti į Dievo namus kunigams, tarnaujantiems Dievo namuose, kaip parašyta įstatyme. 37Kas geriausia iš mūsų valgių, įvairių medžių pirmųjų vaisių, vyno ir aliejaus pasižadėjome pristatyti kunigams į Dievo namų sandėlius, o mūsų laukų dešimtinę­levitams; levitai patys ims dešimtines visuose mūsų miestuose. 38Aarono sūnus kunigas lydės levitus, jiems renkant dešimtinę, o levitai atiduos dešimtą dalį dešimtinės į Dievo namų sandėlius. 39Izraelitai ir levitai sugabens javus, vyną ir aliejų į sandėlius, kur yra šventyklos indai, tarnaujantys kunigai, vartininkai ir giedotojai, kad neapleistume Dievo namų.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Nehemiah 9
Top of Page
Top of Page