Pirmoji Kronikø knyga 4
Lithuanian
1Judo palikuonys: Perecas, Esromas, Karmis, Hūras ir Šobalas. 2Šobalo sūnus Reaja buvo Jahato tėvas, o Jahatas­Ahumajo ir Lahado tėvas. Tai coriečių giminės. 3Etamo sūnūs: Jezreelis, Išma, Idbašas, jų sesuo buvo vardu Haclelponė. 4Gedoro tėvas­Penuelis, Hušos­ Ezeras. Šitie buvo Efratos pirmagimio Hūro, Betliejaus tėvo, palikuonys. 5Tekojos tėvas Ašhūras turėjo dvi žmonas: Helą ir Naarą. 6Su Naara jis turėjo Ahuzamą, Heferą, Temaną ir Ahaštarą. 7Su Hela­Ceretą, Coharą ir Etnaną. 8Kocas buvo Anubo ir Hacobebo tėvas ir Harumo sūnaus Aharhelio giminės protėvis. 9Jabecas pasižymėjo tarp savo brolių. Jo motina jį praminė Jabecu, nes jo gimdymas buvo sunkus. 10Jabecas šaukėsi Izraelio Dievo: “Norėčiau, kad Tu mane laimintum ir praplėstum mano krašto sienas, kad būtum su manimi ir saugotum mane nuo pikto, kad nepatirčiau vargo”. Dievas suteikė jam tai, ko jis prašė.

11Šuho brolis Kelubas buvo Mehyro tėvas, Mehyras­Eštono tėvas, 12Eštonui gimė Bet Rafa, Paseachas ir Tehina, Ir Nahašo tėvas. Šitie vyrai gyveno Rechos mieste.

13Kenazo sūnūs: Otnielis ir Seraja. Otnielio sūnus­Hatatas. 14Meonotajas buvo Ofros tėvas. Seraja iš Amatininkų slėnio buvo Joabo tėvas; jie buvo amatininkai. 15Jefunės sūnaus Kalebo sūnūs: Iruvas, Ela ir Naamas. Elos sūnus buvo Kenazas. 16Jehalėlelio sūnūs: Zifa, Zifas, Tirija ir Asarelis. 17Ezro sūnūs: Jeteras, Meredas, Eferas ir Jalonas; be to, jam gimė Mirjama, Šamajas ir Išbachas, Eštemojos tėvas. 18Jo žmona Jahudija pagimdė Jaredą­Gedoro tėvą, Heberą­Sochojo tėvą ir Jekutielį­Zanoacho tėvą. Šitie yra sūnūs Bitijos, faraono dukters, kurią paėmė Meredas. 19Jo žmona Hodija buvo sesuo Nahamo, kuris buvo garmito Keilos ir maakatito Eštemojo tėvas. 20Šimono sūnūs: Amnonas, Rina, Ben Hananas ir Tilonas. Išio sūnūs: Zohetas ir Benzohetas. 21Judo sūnaus Šelos palikuonys: Lechos tėvas Eras, Marešos tėvas Lada, drobės audėjų giminė iš Bet Ašbėjos namų, 22Jokimas ir Kozebos gyventojai, taip pat Jehoašas ir Sarafas, kuris viešpatavo Moabe, ir Jasubilehemas (pagal senus užrašus). 23Jie buvo puodžiai, Netaimo bei Gederos gyventojai; jie gyveno pas karalių ir jam dirbo.

24Simeono palikuonys: Nemuelis, Jaminas, Jaribas, Zerachas ir Saulius. 25Jo sūnus­Šalumas, jo sūnus­ Mibsamas, jo sūnus­Mišma. 26Mišmos sūnūs: Hamuelis, jo sūnus­Zakūras, o jo sūnus­Šimis. 27Šimis turėjo šešiolika sūnų bei šešias dukteris; bet jo broliai neturėjo daug vaikų ir jų giminė nedaugėjo kaip Judo. 28Jie gyveno Beer Šeboje, Moladoje, Hazar Šuale, 29Baloje, Ezeme, Tolade, 30Betuelyje, Hormoje, Ciklage, 31Bet Markabote, Hazar Susime, Bet Biryje ir Šaaraime. Tai buvo jų miestai, iki pradėjo karaliauti Dovydas. 32Jų kaimai buvo: Etamas, Ainas, Rimonas, Tochenas ir Ašanas; 33jiems priklausė kaimai, esą prie šitų miestų, iki Baalo. Tai buvo jų gyvenvietės ir jų kilmė.

34Mešobabas, Jamlechas, Amacijos sūnus Joša, 35Joelis, Asielio sūnaus Serajos sūnaus Jošibijos sūnus Jehuvas, 36Eljoenajas, Jaakoba, Ješohaja, Asaja, Adielis, Jesimielis, Benaja 37ir Šemajos sūnaus Šimrio sūnaus Jedajos sūnaus Alono sūnaus Šifio sūnus Ziza. 38Čia paminėti kunigaikščių vardai, kurie buvo giminių vadai. Jų šeimos labai augo; 39jie su visa manta traukėsi į Gedoro apylinkes, į rytus nuo slėnio, norėdami susirasti ganyklų savo bandoms. 40Šalis buvo plati ir rami, jie susirado labai gerų ganyklų. Ten pirmiau gyveno chamitai. 41Visi čia išvardinti atsikėlė į tą kraštą Judo karaliaus Ezekijo laikais. Jie nugalėjo meunus, jų palapines sunaikino ir, juos visiškai pavergę, apsigyveno jų vietoje ir tebegyvena iki šių dienų, nes ten buvo geros ganyklos jų bandoms. 42Be to, dalis tų simeonitų, penki šimtai vyrų, nužygiavo, vadovaujant Pelatijai, Nearijai, Refajai ir Uzieliui, Išio sūnums, į Seyro aukštumas. 43Nugalėję ir išnaikinę amalekiečių likutį, ten apsigyveno ir tebegyvena iki šios dienos.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

1 Chronicles 3
Top of Page
Top of Page