4 Mózes 7
Hungarian: Karoli
1És lõn, hogy a mely napon elvégezé Mózes a sátor felállítását, és felkené azt, és megszentelé azt, minden edényével egybe, és az oltárt és annak minden edényét; és felkené és megszentelé azokat: 2Akkor elõjövének az Izráel fejedelmei, az õ atyjok házának fejei; ezek a törzsek fejedelmei, és ezek a megszámláltattak felügyelõi: 3És vivék az õ áldozatukat az Úr elé: hat borított szekeret, és tizenkét ökröt; egy-egy szekeret két-két fejedelemért, és mindenikért egy-egy ökröt; és odavivék azokat a sátor elébe. 4És szóla az Úr Mózesnek, mondván: 5Vedd el õ tõlök, és legyenek azok felhasználva a gyülekezet sátorának szolgálatában; és add azokat a lévitáknak, mindeniknek az õ szolgálata szerint. 6Elvevé azért Mózes a szekereket és ökröket, és adá azokat a lévitáknak. 7Két szekeret és négy ökröt ada a Gerson fiainak, az õ szolgálatuk szerint. 8Négy szekeret pedig és nyolcz ökröt ada a Mérári fiainak, az õ szolgálatuk szerint, Ithamárnak, Áron pap fiának keze alá. 9A Kéhát fiainak pedig [semmit] nem ada; mert a szentség szolgálata illette vala õket, a melyet vállon hordoznak vala.

10Vivének pedig a fejedelmek az oltár felszentelésére [valókat] azon napon, a melyen az felkenetett, és vivék a fejedelmek az õ áldozatukat az oltár elébe. 11És monda az Úr Mózesnek: Egyik napon egyik fejedelem, másik napon másik fejedelem vigye az õ áldozatát az oltár felszentelésére.

12És vivé elsõ napon az õ áldozatát Naasson, az Amminádáb fia, Júda nemzetségébõl. 13Vala pedig az õ áldozata, egy ezüst tál, száz és harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, és mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 14Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölõ szerekkel telve. 15Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs bárány egészen égõáldozatul. 16Egy kecskebak bûnért való áldozatul. 17Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt kecskebak, öt bárány, esztendõsök. Ez Naassonnak, Amminádáb fiának áldozata.

18Másodnapon vivé Néthanéel, Suárnak fia, Izsakhár [nemzetségének] fejedelme. 19Vive az õ áldozatául egy ezüst tálat, száz és harmincz siklus súlyút, egy ezüst medenczét, hetven siklus súlyút, a szent siklus szerint, mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 20Egy arany csészét, tíz [siklus súlyút], füstölõ szerekkel telve. 21Egy fiatal tulkot, egy kost, egy esztendõs bárányt egészen égõáldozatul. 22Egy kecskebakot bûnért való áldozatul. 23Hálaadó áldozatul pedig két ökröt, öt kost, öt bakot, öt bárányt, esztendõsöket. Ez Néthanéelnek a Suár fiának áldozata.

24Harmadik napon a Zebulon fiainak fejedelme: Eliáb, Hélon fia. 25Az õ áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 26Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú] füstölõ szerekkel telve. 27Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs bárány, egészen égõáldozatul. 28Egy kecskebak, bûnért való áldozatul. 29Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. Ez Eliábnak, Hélon fiának áldozata.

30Negyedik napon a Rúben fiainak fejedelme: Elisúr, Sedeúrnak fia. 31Az õ áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 32Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölõ szerekkel telve. 33Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs bárány, egészen égõáldozatul. 34Egy kecskebak bûnért való áldozatul. 35Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. Ez Elisúrnak, Sedeúr fiának áldozata.

36Ötödnapon a Simeon fiainak fejedelme: Selúmiel, Surisaddai fia. 37Az õ áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 38Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölõ szerekkel telve. 39Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs bárány, egészen égõáldozatul. 40Egy kecskebak, bûnért való áldozatul. 41Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. Ez Selúmielnek, Surisaddai fiának áldozata.

42Hatodnapon a Gád fiainak fejedelme: Éliásáf, a Dehuél fia. 43Az õ áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 44Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölõ szerekkel telve. 45Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs bárány, egészen égõáldozatul. 46Egy kecskebak bûnért való áldozatul. 47Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. Ez Eliásáfnak, Dehuél fiának áldozata.

48Hetednapon az Efraim fiainak fejedelme: Elisáma, az Ammihúd fia. 49Az õ áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 50Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölõ szerekkel telve. 51Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs bárány, egészen égõáldozatul. 52Egy kecskebak bûnért való áldozatul. 53Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. Ez Elisámának, Ammihúd fiának áldozata.

54Nyolczadnapon a Manasse fiainak fejedelme: Gamliél, Pédasúr fia. 55Az õ áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 56Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölõ szerekkel telve. 57Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs bárány egészen égõáldozatul. 58Egy kecskebak bûnért való áldozatul. 59Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. Ez Gámliélnek, a Pédasúr fiának áldozata.

60Kilenczednapon a Benjámin fiainak fejedelme: Abidán, a Gideóni fia. 61Az õ áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 62Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölõ szerekkel telve. 63Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs bárány egészen égõáldozatul. 64Egy kecskebak bûnért való áldozatul. 65Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. Ez Abidánnak, Gideóni fiának áldozata.

66Tizedik napon a Dán fiainak fejedelme: Ahiézer, az Ammisaddai fia. 67Az õ áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 68Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölõ szerekkel telve. 69Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs bárány egészen égõáldozatul. 70Egy kecskebak bûnért való áldozatul. 71Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. Ez Ahiézernek, az Ammisaddai fiának áldozata.

72Tizenegyedik napon az Áser fiainak fejedelme: Págiel, Okrán fia. 73Az õ áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 74Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölõ szerekkel telve. 75Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs bárány egészen égõáldozatul. 76Egy kecskebak bûnért való áldozatul. 77Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. Ez Págielnek, Okrán fiának áldozata.

78Tizenkettedik napon a Nafthali fiainak fejedelme: Ahira, Enán fia. 79Az õ áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettõ telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 80Egy arany csésze, tíz [siklus súlyú], füstölõ szerekkel telve. 81Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs bárány egészen égõáldozatul. 82Egy kecskebak bûnért való áldozatul. 83Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. Ez Ahirának, az Enán fiának áldozata.

84Ez volt [az áldozat] az oltár felszentelésére, a napon, a melyen felkenetett, az Izráelnek fejedelmeitõl. Tizenkét ezüst tál, tizenkét ezüst medencze, tizenkét arany csésze. 85Száz és harmincz siklus súlyú vala egy ezüst tál, egy ezüst medencze pedig hetven siklus súlyú; az edények minden ezüstje: kétezer négyszáz [siklus], a szent siklus szerint; 86Tizenkét arany csésze, füstölõ szerekkel, tíz-tíz [siklus súlyú] vala egy-egy csésze, a szent siklus szerint: A csészéknek minden aranya: száz húsz siklus. 87Az egészen égõáldozatra való minden barom: tizenkét tulok, tizenkét kos, esztendõs bárány tizenkettõ, a hozzájok való ételáldozatokkal, és tizenkét kecskebak bûnért való áldozatul. 88A hálaadó áldozatra való minden barom pedig: huszonnégy tulok, hatvan kos, hatvan bak, esztendõs bárány hatvan. Ez volt az oltár felszentelésére [való áldozat], minekutána felkenetett volt.

89Mikor pedig bemegy vala Mózes a gyülekezet sátorába, hogy szóljon õ vele, hallja vala annak szavát, a ki szól vala vele a fedél felõl, amely van a bizonyság ládáján, a két Kérub közûl; és szól vala vele.Hungarian: Karoli

Bible Hub

Numbers 6
Top of Page
Top of Page