1 Timóteushoz 3
Hungarian: Karoli
1Igaz ez a beszéd: Ha valaki püspökséget kiván, jó dolgot kíván. 2Szükséges annakokáért, hogy a püspök feddhetetlen legyen, egy feleségû férfiú, józan, mértékletes illedelmes, vendégszeretõ, a tanításra alkalmatos; 3Nem borozó, nem verekedõ, nem rút nyereségre vágyó; hanem szelíd, versengéstõl ment, nem pénzsóvárgó; 4Ki a maga házát jól igazgatja, gyermekeit engedelmességben tartja, minden tisztességgel; 5(Mert ha valaki az õ tulajdon házát nem tudja igazgatni, mimódon visel gondot az Isten egyházára?) 6Ne legyen új ember, nehogy felfuvalkodván, az ördög kárhozatába essék. 7Szükséges pedig, hogy jó bizonysága is legyen a kívülvalóktól; hogy gyalázatba és az ördög tõribe ne essék.

8Hasonlóképpen a diakónusok tisztességesek legyenek, nem kétnyelvûek, nem sok borivásba merültek, nem rút nyereségre vágyók; 9Kiknél megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel. 10És ezek is elõször megpróbáltassanak, azután szolgáljanak, ha feddhetetlenek. 11Feleségeik hasonlóképen tisztességesek, nem patvarkodók, józanok, mindenben hívek legyenek. 12A diakónusok egy feleségû férfiak legyenek, a kik gyermekeiket és tulajdon házaikat jól igazgatják. 13Mert a kik jól szolgálnak, szép tisztességet szereznek magoknak, és sok bizodalmat a Jézus Krisztusban való hitben.

14Ezeket írom néked, remélvén, hogy nem sokára hozzád megyek; 15De ha késném, hogy tudd meg, mimódon kell forgolódni az Isten házában, mely az élõ Istennek egyháza, az igazságnak oszlopa és erõssége.

16És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben, megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsõségbe.Hungarian: Karoli

Bible Hub

1 Timothy 2
Top of Page
Top of Page