ū·ṣə·ḇā
Englishman's Concordance
ū·ṣə·ḇā — 1 Occurrence

Nehemiah 9:6
HEB: אֶת־ כֻּלָּ֑ם וּצְבָ֥א הַשָּׁמַ֖יִם לְךָ֥
NAS: of them And the heavenly host bows down
KJV: and all that [is] therein, and thou preservest them all; and the host of heaven
INT: give to all host and the heavenly bows

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 6635
486 Occurrences


baṣ·ṣā·ḇā — 4 Occ.
bə·ṣiḇ·’ō·w·ṯê·nū — 3 Occ.
haṣ·ṣā·ḇā — 33 Occ.
haṣ·ṣə·ḇā·’ō·wṯ — 5 Occ.
laṣ·ṣā·ḇā — 16 Occ.
lə·ṣiḇ·’ō·ṯām — 16 Occ.
liṣ·ḇā — 1 Occ.
liṣ·ḇā·’ă·ḵā — 1 Occ.
miṣ·ṣə·ḇā — 2 Occ.
ṣā·ḇā — 36 Occ.
ṣə·ḇā — 38 Occ.
ṣə·ḇā·’ă·ḵā — 1 Occ.
ṣə·ḇā·’āh — 2 Occ.
ṣə·ḇā·’ām — 7 Occ.
ṣə·ḇā·’āw — 2 Occ.
ṣə·ḇā·’î — 1 Occ.
ṣə·ḇā·’ōw — 11 Occ.
ṣə·ḇā·’ō·wṯ — 283 Occ.
ṣiḇ·’ō·wṯ — 3 Occ.
ṣiḇ·’ō·ṯay — 1 Occ.
ṣiḇ·’ō·ṯām — 2 Occ.
ṣiḇ·’ō·w·ṯê·ḵem — 1 Occ.
ū·ṣə·ḇā — 1 Occ.
ū·ṣə·ḇā·’ōw — 12 Occ.
wə·ṣā·ḇā — 4 Occ.
Additional Entries
ṣə·ḇā·’āh — 2 Occ.
ṣə·ḇā·’ām — 7 Occ.
ṣə·ḇā·’āw — 2 Occ.
ṣə·ḇā·’î — 1 Occ.
ṣə·ḇā·’ōw — 11 Occ.
ṣə·ḇā·’ō·wṯ — 283 Occ.
ṣiḇ·’ō·wṯ — 3 Occ.
ṣiḇ·’ō·ṯay — 1 Occ.
ṣiḇ·’ō·ṯām — 2 Occ.
ṣiḇ·’ō·w·ṯê·ḵem — 1 Occ.
ū·ṣə·ḇā·’ōw — 12 Occ.
wə·ṣā·ḇā — 4 Occ.
kiṣ·ḇō·yim — 1 Occ.
ṣə·ḇō·w·yîm — 2 Occ.
ū·ṣə·ḇō·yim — 2 Occ.
haṣ·ṣō·ḇê·ḇāh — 1 Occ.
laṣ·bō·wṯ — 1 Occ.
ṣā·ḇāh — 1 Occ.
wə·ṣā·ḇə·ṯāh — 1 Occ.
ṣə·ḇū — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page