ṣə·ḇā·’āh
Englishman's Concordance
ṣə·ḇā·’āh — 2 Occurrences

Isaiah 40:2
HEB: כִּ֤י מָֽלְאָה֙ צְבָאָ֔הּ כִּ֥י נִרְצָ֖ה
NAS: And call out to her, that her warfare has ended,
KJV: and cry unto her, that her warfare is accomplished,
INT: for has ended her warfare for has been removed

Jeremiah 51:3
HEB: הַחֲרִ֖ימוּ כָּל־ צְבָאָֽהּ׃
NAS: Devote all her army to destruction.
KJV: destroy ye utterly all her host.
INT: Devote all her army

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 6635
486 Occurrences


baṣ·ṣā·ḇā — 4 Occ.
bə·ṣiḇ·’ō·w·ṯê·nū — 3 Occ.
haṣ·ṣā·ḇā — 33 Occ.
haṣ·ṣə·ḇā·’ō·wṯ — 5 Occ.
laṣ·ṣā·ḇā — 16 Occ.
lə·ṣiḇ·’ō·ṯām — 16 Occ.
liṣ·ḇā — 1 Occ.
liṣ·ḇā·’ă·ḵā — 1 Occ.
miṣ·ṣə·ḇā — 2 Occ.
ṣā·ḇā — 36 Occ.
ṣə·ḇā — 38 Occ.
ṣə·ḇā·’ă·ḵā — 1 Occ.
ṣə·ḇā·’āh — 2 Occ.
ṣə·ḇā·’ām — 7 Occ.
ṣə·ḇā·’āw — 2 Occ.
ṣə·ḇā·’î — 1 Occ.
ṣə·ḇā·’ōw — 11 Occ.
ṣə·ḇā·’ō·wṯ — 283 Occ.
ṣiḇ·’ō·wṯ — 3 Occ.
ṣiḇ·’ō·ṯay — 1 Occ.
ṣiḇ·’ō·ṯām — 2 Occ.
ṣiḇ·’ō·w·ṯê·ḵem — 1 Occ.
ū·ṣə·ḇā — 1 Occ.
ū·ṣə·ḇā·’ōw — 12 Occ.
wə·ṣā·ḇā — 4 Occ.
Additional Entries
haṣ·ṣā·ḇā — 33 Occ.
haṣ·ṣə·ḇā·’ō·wṯ — 5 Occ.
laṣ·ṣā·ḇā — 16 Occ.
lə·ṣiḇ·’ō·ṯām — 16 Occ.
liṣ·ḇā — 1 Occ.
liṣ·ḇā·’ă·ḵā — 1 Occ.
miṣ·ṣə·ḇā — 2 Occ.
ṣā·ḇā — 36 Occ.
ṣə·ḇā — 38 Occ.
ṣə·ḇā·’ă·ḵā — 1 Occ.
ṣə·ḇā·’ām — 7 Occ.
ṣə·ḇā·’āw — 2 Occ.
ṣə·ḇā·’î — 1 Occ.
ṣə·ḇā·’ōw — 11 Occ.
ṣə·ḇā·’ō·wṯ — 283 Occ.
ṣiḇ·’ō·wṯ — 3 Occ.
ṣiḇ·’ō·ṯay — 1 Occ.
ṣiḇ·’ō·ṯām — 2 Occ.
ṣiḇ·’ō·w·ṯê·ḵem — 1 Occ.
ū·ṣə·ḇā — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page