Θαρσεῖτε
Englishman's Concordance
Θαρσεῖτε (Tharseite) — 3 Occurrences

Matthew 14:27 V-PMA-2P
GRK: αὐτοῖς λέγων Θαρσεῖτε ἐγώ εἰμι
NAS: to them, saying, Take courage, it is I; do not be afraid.
KJV: saying, Be of good cheer; it is
INT: to them saying Take courage I It is

Mark 6:50 V-PMA-2P
GRK: λέγει αὐτοῖς Θαρσεῖτε ἐγώ εἰμι
NAS: with them and said to them, Take courage; it is I, do not be afraid.
KJV: unto them, Be of good cheer: it is
INT: says to them Take courage I am [he]

John 16:33 V-PMA-2P
GRK: ἔχετε ἀλλὰ θαρσεῖτε ἐγὼ νενίκηκα
NAS: tribulation, but take courage; I have overcome
KJV: but be of good cheer; I
INT: you have but be of good courage I have overcome

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page