929. βασανισμός (basanismos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 929. βασανισμός (basanismos) — 6 Occurrences

Revelation 9:5 N-NMS
GRK: καὶ ὁ βασανισμὸς αὐτῶν ὡς
NAS: months; and their torment was like
KJV: and their torment [was] as the torment
INT: and the torment of them as [the]

Revelation 9:5 N-NMS
GRK: αὐτῶν ὡς βασανισμὸς σκορπίου ὅταν
NAS: was like the torment of a scorpion
KJV: [was] as the torment of a scorpion,
INT: of them as [the] torment of a scorpion when

Revelation 14:11 N-GMS
GRK: καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ αὐτῶν εἰς
NAS: And the smoke of their torment goes
KJV: of their torment ascendeth up
INT: smoke of the torment of them to

Revelation 18:7 N-AMS
GRK: δότε αὐτῇ βασανισμὸν καὶ πένθος
NAS: give her torment and mourning;
KJV: so much torment and
INT: give to her torment and mourning

Revelation 18:10 N-GMS
GRK: φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς λέγοντες
NAS: of the fear of her torment, saying,
KJV: the fear of her torment, saying, Alas,
INT: fear of the torment of her saying

Revelation 18:15 N-GMS
GRK: φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς κλαίοντες
NAS: of the fear of her torment, weeping
KJV: the fear of her torment, weeping and
INT: fear of the torment of her weeping

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page