667. ἀποφέρω (apopheró)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 667. ἀποφέρω (apopheró) — 6 Occurrences

Mark 15:1 V-AIA-3P
GRK: τὸν Ἰησοῦν ἀπήνεγκαν καὶ παρέδωκαν
NAS: Jesus, they led Him away and delivered
KJV: Jesus, and carried [him] away, and
INT: Jesus carried [him] away and delivered [him]

Luke 16:22 V-ANP
GRK: πτωχὸν καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ
NAS: died and was carried away by the angels
KJV: died, and was carried by the angels
INT: poor man and was carried away he by

Acts 19:12 V-PNM/P
GRK: τοὺς ἀσθενοῦντας ἀποφέρεσθαι ἀπὸ τοῦ
NAS: were even carried from his body
INT: those being sick were brought from the

1 Corinthians 16:3 V-ANA
GRK: τούτους πέμψω ἀπενεγκεῖν τὴν χάριν
NAS: them with letters to carry your gift
KJV: will I send to bring your
INT: these I will send to carry the bounty

Revelation 17:3 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἀπήνεγκέν με εἰς
NAS: And he carried me away in the Spirit
KJV: he carried me away in the spirit
INT: And he carried away me to

Revelation 21:10 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἀπήνεγκέν με ἐν
NAS: And he carried me away in the Spirit
KJV: he carried me away in the spirit
INT: And he carried away me in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page