650. ἀποστερέω (apostereó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 650. ἀποστερέω (apostereó) — 6 Occurrences

Mark 10:19 V-ASA-2S
GRK: ψευδομαρτυρήσῃς Μὴ ἀποστερήσῃς Τίμα τὸν
NAS: DO NOT BEAR FALSE WITNESS, Do not defraud, HONOR
KJV: bear false witness, Defraud not,
INT: Do bear false witness not Do defraud honor the

1 Corinthians 6:7 V-PIM/P-2P
GRK: οὐχὶ μᾶλλον ἀποστερεῖσθε
NAS: Why not rather be defrauded?
KJV: rather [suffer yourselves to] be defrauded?
INT: not rather be defrauded

1 Corinthians 6:8 V-PIA-2P
GRK: ἀδικεῖτε καὶ ἀποστερεῖτε καὶ τοῦτο
NAS: wrong and defraud. [You do] this
KJV: do wrong, and defraud, and that
INT: do wrong and defraud and these things

1 Corinthians 7:5 V-PMA-2P
GRK: μὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους εἰ
NAS: Stop depriving one another, except
KJV: Defraud ye not one the other,
INT: Not deprive one another if

1 Timothy 6:5 V-RPM/P-GMP
GRK: νοῦν καὶ ἀπεστερημένων τῆς ἀληθείας
NAS: mind and deprived of the truth,
KJV: and destitute of the truth,
INT: in mind and destitute of the truth

James 5:4 V-RPM/P-NMS
GRK: ὑμῶν ὁ ἀπεστερημένος ἀφ' ὑμῶν
KJV: you kept back by fraud, crieth:
INT: of you which has been kept back by you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page