5441. φύλαξ (phulax)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5441. φύλαξ (phulax) — 3 Occurrences

Acts 5:23 N-AMP
GRK: καὶ τοὺς φύλακας ἑστῶτας ἐπὶ
NAS: securely and the guards standing
KJV: and the keepers standing
INT: and the guards standing before

Acts 12:6 N-NMP
GRK: ἁλύσεσιν δυσίν φύλακές τε πρὸ
NAS: chains, and guards in front
KJV: and the keepers before
INT: with chains two guards also before

Acts 12:19 N-AMP
GRK: ἀνακρίνας τοὺς φύλακας ἐκέλευσεν ἀπαχθῆναι
NAS: him, he examined the guards and ordered
KJV: he examined the keepers, and commanded
INT: having examined the guards he commanded [them] to be led away [to death]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page