4980. σχολάζω (scholazó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4980. σχολάζω (scholazó) — 3 Occurrences

Matthew 12:44 V-PPA-AMS
GRK: ἐλθὸν εὑρίσκει σχολάζοντα καὶ σεσαρωμένον
NAS: it finds [it] unoccupied, swept,
KJV: he findeth [it] empty, swept,
INT: having come it finds [it] unoccupied and swept

Luke 11:25 V-PPA-AMS
GRK: ἐλθὸν εὑρίσκει σχολάζοντα σεσαρωμένον καὶ
INT: having come it finds [it] empty swept and

1 Corinthians 7:5 V-ASA-2P
GRK: καιρὸν ἵνα σχολάσητε τῇ προσευχῇ
NAS: so that you may devote yourselves to prayer,
KJV: that ye may give yourselves to fasting
INT: a season that you might be at leisure for prayer

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page