4820. συμβάλλω (sumballó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4820. συμβάλλω (sumballó) — 6 Occurrences

Luke 2:19 V-PPA-NFS
GRK: ῥήματα ταῦτα συμβάλλουσα ἐν τῇ
NAS: things, pondering them in her heart.
KJV: these things, and pondered [them] in
INT: sayings these pondering [them] in the

Luke 14:31 V-ANA
GRK: ἑτέρῳ βασιλεῖ συνβαλεῖν εἰς πόλεμον
NAS: when he sets out to meet another
KJV: king, going to make war against
INT: with another king to engage in war

Acts 4:15 V-IIA-3P
GRK: συνεδρίου ἀπελθεῖν συνέβαλλον πρὸς ἀλλήλους
NAS: the Council, they [began] to confer with one another,
KJV: the council, they conferred among
INT: Council to go they conferred with one another

Acts 17:18 V-IIA-3P
GRK: Στοϊκῶν φιλοσόφων συνέβαλλον αὐτῷ καί
NAS: philosophers were conversing with him. Some
KJV: of the Stoicks, encountered him.
INT: Stoics philosophers encountered him And

Acts 18:27 V-AIM-3S
GRK: ὃς παραγενόμενος συνεβάλετο πολὺ τοῖς
NAS: he greatly helped those
KJV: when he was come, helped them much
INT: who having arrived helped much those who

Acts 20:14 V-IIA-3S
GRK: ὡς δὲ συνέβαλλεν ἡμῖν εἰς
NAS: And when he met us at Assos,
KJV: And when he met with us at
INT: when moreover he met with us at

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page