4765. στρουθίον (strouthion)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4765. στρουθίον (strouthion) — 4 Occurrences

Matthew 10:29 N-NNP
GRK: οὐχὶ δύο στρουθία ἀσσαρίου πωλεῖται
NAS: Are not two sparrows sold for a cent?
KJV: not two sparrows sold for a farthing?
INT: Not two sparrows for an assarion are sold

Matthew 10:31 N-GNP
GRK: φοβεῖσθε πολλῶν στρουθίων διαφέρετε ὑμεῖς
NAS: than many sparrows.
KJV: are of more value than many sparrows.
INT: you should fear than many sparrows are worth more you

Luke 12:6 N-NNP
GRK: οὐχὶ πέντε στρουθία πωλοῦνται ἀσσαρίων
NAS: Are not five sparrows sold for two
KJV: not five sparrows sold for two
INT: Not five sparrows are sold for assarion

Luke 12:7 N-GNP
GRK: φοβεῖσθε πολλῶν στρουθίων διαφέρετε
NAS: than many sparrows.
KJV: than many sparrows.
INT: fear than many sparrows you are more valuable

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page