4682. σπαράσσω (sparassó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4682. σπαράσσω (sparassó) — 3 Occurrences

Mark 1:26 V-APA-NNS
GRK: καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ
NAS: Throwing him into convulsions, the unclean
KJV: spirit had torn him,
INT: And having thrown into convulsions him the

Mark 9:26 V-APA-NMS
GRK: καὶ πολλὰ σπαράξας ἐξῆλθεν καὶ
NAS: After crying out and throwing him into terrible
KJV: [the spirit] cried, and rent him sore,
INT: and many having thrown him into convulsions it came out and

Luke 9:39 V-PIA-3S
GRK: κράζει καὶ σπαράσσει αὐτὸν μετὰ
NAS: screams, and it throws him into a convulsion with foaming
KJV: and it teareth him
INT: he cries out and it throws into convulsions him with

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page