ἐπέσπειρεν
Englishman's Concordance
ἐπέσπειρεν (epespeiren) — 1 Occurrence

Matthew 13:25 V-IIA-3S
GRK: ἐχθρὸς καὶ ἐπέσπειρεν ζιζάνια ἀνὰ
KJV: came and sowed tares among
INT: enemy and sowed weeds in [the]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page