σπείρης
Englishman's Concordance
σπείρης (speirēs) — 3 Occurrences

Acts 10:1 N-GFS
GRK: ἑκατοντάρχης ἐκ σπείρης τῆς καλουμένης
NAS: of what was called the Italian cohort,
KJV: of the band called
INT: a centurion of a cohort which is called

Acts 21:31 N-GFS
GRK: χιλιάρχῳ τῆς σπείρης ὅτι ὅλη
NAS: up to the commander of the [Roman] cohort that all
KJV: unto the chief captain of the band, that
INT: chief captain of the band that all

Acts 27:1 N-GFS
GRK: ὀνόματι Ἰουλίῳ σπείρης Σεβαστῆς
NAS: of the Augustan cohort named
KJV: a centurion of Augustus' band.
INT: by name Julius of the cohort of Augustus

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page