4437. πυκνός (puknos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4437. πυκνός (puknos) — 3 Occurrences

Luke 5:33 Adj-ANP
GRK: Ἰωάννου νηστεύουσιν πυκνὰ καὶ δεήσεις
NAS: of John often fast
KJV: of John fast often, and make
INT: of John fast often and prayers

Acts 24:26 Adj-ANS-C
GRK: διὸ καὶ πυκνότερον αὐτὸν μεταπεμπόμενος
NAS: used to send for him quite often and converse
KJV: him the oftener, and
INT: therefore also often him sending for

1 Timothy 5:23 Adj-AFP
GRK: καὶ τὰς πυκνάς σου ἀσθενείας
NAS: of your stomach and your frequent ailments.
KJV: and thine often infirmities.
INT: and the frequent of you ailments

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page