42. ἁγιωσύνη (hagiósuné)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 42. ἁγιωσύνη (hagiósuné) — 3 Occurrences

Romans 1:4 N-GFS
GRK: κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης ἐξ ἀναστάσεως
NAS: to the Spirit of holiness, Jesus
KJV: to the spirit of holiness, by
INT: according to [the] Spirit of holiness by resurrection

2 Corinthians 7:1 N-AFS
GRK: πνεύματος ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ
NAS: perfecting holiness in the fear
KJV: perfecting holiness in
INT: spirit perfecting holiness in fear

1 Thessalonians 3:13 N-DFS
GRK: ἀμέμπτους ἐν ἁγιωσύνῃ ἔμπροσθεν τοῦ
NAS: without blame in holiness before
KJV: unblameable in holiness before God,
INT: blameless in holiness before the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page