387. ἀναστατόω (anastatoó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 387. ἀναστατόω (anastatoó) — 3 Occurrences

Acts 17:6 V-APA-NMP
GRK: τὴν οἰκουμένην ἀναστατώσαντες οὗτοι καὶ
NAS: These men who have upset the world
KJV: the world upside down are come
INT: the habitable world have set in confusion these also

Acts 21:38 V-APA-NMS
GRK: τῶν ἡμερῶν ἀναστατώσας καὶ ἐξαγαγὼν
NAS: ago stirred up a revolt and led
KJV: days madest an uproar, and
INT: the days having led a revolt and having led out

Galatians 5:12 V-PPA-NMP
GRK: ἀποκόψονται οἱ ἀναστατοῦντες ὑμᾶς
NAS: that those who are troubling you would even
KJV: even cut off which trouble you.
INT: they would cut themselves off who throw into confusion you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page