3492. ναύτης (nautés)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3492. ναύτης (nautés) — 3 Occurrences

Acts 27:27 N-NMP
GRK: ὑπενόουν οἱ ναῦται προσάγειν τινὰ
NAS: midnight the sailors [began] to surmise
KJV: midnight the shipmen deemed
INT: supposed the sailors neared some

Acts 27:30 N-GMP
GRK: Τῶν δὲ ναυτῶν ζητούντων φυγεῖν
NAS: But as the sailors were trying
KJV: And as the shipmen were about to flee
INT: and [the] sailors seeking to flee

Revelation 18:17 N-NMP
GRK: πλέων καὶ ναῦται καὶ ὅσοι
NAS: passenger and sailor, and as many
KJV: ships, and sailors, and as many as
INT: sail and sailors and as many as

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page