νεανίσκος
Englishman's Concordance
νεανίσκος (neaniskos) — 3 Occurrences

Matthew 19:20 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ νεανίσκος Ταῦτα πάντα
NAS: The young man said to Him, All
KJV: The young man saith unto him,
INT: to him the young man things All these

Matthew 19:22 N-NMS
GRK: δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον
NAS: But when the young man heard this
KJV: But when the young man heard
INT: moreover the young man the statement

Mark 14:51 N-NMS
GRK: Καὶ νεανίσκος τις συνηκολούθει
NAS: A young man was following Him, wearing
KJV: certain young man, having a linen cloth
INT: And [a] young man certain was following

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page