3117. μακρός (makros)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3117. μακρός (makros) — 6 Occurrences

Matthew 23:14 Adj-ANP
GRK: καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι διὰ
KJV: make long prayer:
INT: and as a pretext at great length praying Because of

Mark 12:40 Adj-ANP
GRK: καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι οὗτοι
NAS: offer long prayers;
KJV: make long prayers:
INT: and as a pretext at great length pray These

Luke 15:13 Adj-AFS
GRK: εἰς χώραν μακράν καὶ ἐκεῖ
NAS: and went on a journey into a distant country,
KJV: into a far country,
INT: into a country distant and there

Luke 19:12 Adj-AFS
GRK: εἰς χώραν μακρὰν λαβεῖν ἑαυτῷ
NAS: went to a distant country
KJV: went into a far country to receive
INT: to a country distant to receive for himself

Luke 20:47 Adj-ANP
GRK: καὶ προφάσει μακρὰ προσεύχονται οὗτοι
NAS: offer long prayers.
KJV: for a shew make long prayers: the same
INT: and as a pretext at great length pray These

Acts 2:39 Adv
GRK: τοῖς εἰς μακρὰν ὅσους ἂν
INT: those at a distance as many as anyhow

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page