2993. Λαοδίκεια (Laodikeia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2993. Λαοδίκεια (Laodikeia) — 5 Occurrences

Colossians 2:1 N-DFS
GRK: τῶν ἐν Λαοδικείᾳ καὶ ὅσοι
NAS: who are at Laodicea, and for all those who
KJV: [for] them at Laodicea, and
INT: those in Laodicea and as many as

Colossians 4:15 N-DFS
GRK: τοὺς ἐν Λαοδικείᾳ ἀδελφοὺς καὶ
NAS: the brethren who are in Laodicea and also Nympha
KJV: which are in Laodicea, and
INT: the in Laodicea brothers and

Colossians 4:16 N-GFS
GRK: τὴν ἐκ Λαοδικείας ἵνα καὶ
NAS: and you, for your part read my letter [that is coming] from Laodicea.
KJV: read the [epistle] from Laodicea.
INT: that from Laodicea that also

Revelation 1:11 N-AFS
GRK: καὶ εἰς Λαοδίκειαν
NAS: and to Philadelphia and to Laodicea.
KJV: and unto Laodicea.
INT: and to Laodicea

Revelation 3:14 N-DFS
GRK: τῆς ἐν Λαοδικείᾳ ἐκκλησίας γράψον
NAS: of the church in Laodicea write:
INT: of the in Laodicea church write

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page