2970. κῶμος (kómos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2970. κῶμος (kómos) — 3 Occurrences

Romans 13:13 N-DMP
GRK: περιπατήσωμεν μὴ κώμοις καὶ μέθαις
NAS: as in the day, not in carousing and drunkenness,
KJV: not in rioting and
INT: we should walk not in reveling and drinking

Galatians 5:21 N-NMP
GRK: φθόνοι μέθαι κῶμοι καὶ τὰ
NAS: drunkenness, carousing, and things like
KJV: drunkenness, revellings, and
INT: envyings drunkennesses carousing and things

1 Peter 4:3 N-DMP
GRK: ἐπιθυμίαις οἰνοφλυγίαις κώμοις πότοις καὶ
NAS: drunkenness, carousing, drinking parties
KJV: excess of wine, revellings, banquetings,
INT: lusts wine-drinking revels drinkings and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page