2729. κατισχύω (katischuó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2729. κατισχύω (katischuó) — 3 Occurrences

Matthew 16:18 V-FIA-3P
GRK: ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς
NAS: of Hades will not overpower it.
KJV: shall not prevail against it.
INT: of hades not will prevail against it

Luke 21:36 V-PSA-2P
GRK: δεόμενοι ἵνα κατισχύσητε ἐκφυγεῖν ταῦτα
NAS: praying that you may have strength to escape
INT: praying that you might have strength to escape these things

Luke 23:23 V-IIA-3P
GRK: σταυρωθῆναι καὶ κατίσχυον αἱ φωναὶ
NAS: And their voices [began] to prevail.
KJV: and of the chief priests prevailed.
INT: to be crucified And prevailed the voices

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page