2634. κατακυριεύω (katakurieuo)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2634. κατακυριεύω (katakurieuo) — 4 Occurrences

Matthew 20:25 V-PIA-3P
GRK: τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ
NAS: of the Gentiles lord it over them, and [their] great men
KJV: of the Gentiles exercise dominion over them,
INT: of the Gentiles exercise lordship over them and

Mark 10:42 V-PIA-3P
GRK: τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ
NAS: of the Gentiles lord it over them; and their great men
KJV: over the Gentiles exercise lordship over them;
INT: the Gentiles exercise lordship over them and

Acts 19:16 V-APA-NMS
GRK: τὸ πονηρὸν κατακυριεύσας ἀμφοτέρων ἴσχυσεν
NAS: leaped on them and subdued all
KJV: them, and overcame them, and prevailed
INT: evil having overpowered them all prevailed

1 Peter 5:3 V-PPA-NMP
GRK: μηδ' ὡς κατακυριεύοντες τῶν κλήρων
NAS: nor yet as lording it over those
KJV: as being lords over [God's] heritage,
INT: not as exercising lordship over those in your charge

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page