2619. κατακαλύπτω (katakaluptó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2619. κατακαλύπτω (katakaluptó) — 3 Occurrences

1 Corinthians 11:6 V-PIM/P-3S
GRK: γὰρ οὐ κατακαλύπτεται γυνή καὶ
NAS: a woman does not cover her head, let her also
KJV: be not covered, let her also
INT: indeed not be concealed a woman also

1 Corinthians 11:6 V-PMM/P-3S
GRK: ἢ ξυρᾶσθαι κατακαλυπτέσθω
NAS: her head shaved, let her cover her head.
KJV: or shaven, let her be covered.
INT: or to be shaven let her be concealed

1 Corinthians 11:7 V-PNM/P
GRK: οὐκ ὀφείλει κατακαλύπτεσθαι τὴν κεφαλήν
NAS: not to have his head covered, since he is the image
KJV: not to cover [his] head,
INT: not ought to have concealed the head

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page