2408. Ἱερεμίας (Ieremias)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2408. Ἱερεμίας (Ieremias) — 3 Occurrences

Matthew 2:17 N-GMS
GRK: ῥηθὲν διὰ Ἰερεμίου τοῦ προφήτου
NAS: through Jeremiah the prophet
KJV: by Jeremy the prophet,
INT: having been spoken by Jeremiah the prophet

Matthew 16:14 N-AMS
GRK: ἕτεροι δὲ Ἰερεμίαν ἢ ἕνα
NAS: but still others, Jeremiah, or
KJV: and others, Jeremias, or one
INT: others moreover Jeremiah or one

Matthew 27:9 N-GMS
GRK: ῥηθὲν διὰ Ἰερεμίου τοῦ προφήτου
NAS: through Jeremiah the prophet
KJV: by Jeremy the prophet,
INT: having been spoken by Jeremiah the prophet

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page