2394. Ἰάσων (Iasón)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2394. Ἰάσων (Iasón) — 5 Occurrences

Acts 17:5 N-GMS
GRK: τῇ οἰκίᾳ Ἰάσονος ἐζήτουν αὐτοὺς
NAS: the house of Jason, they were seeking
KJV: the house of Jason, and sought
INT: the house of Jason they sought them

Acts 17:6 N-AMS
GRK: αὐτοὺς ἔσυρον Ἰάσονα καί τινας
NAS: them, they [began] dragging Jason and some
KJV: not, they drew Jason and certain
INT: them they dragged Jason and certain

Acts 17:7 N-NMS
GRK: οὓς ὑποδέδεκται Ἰάσων καὶ οὗτοι
NAS: and Jason has welcomed
KJV: Whom Jason hath received: and
INT: whom has received Jason and these

Acts 17:9 N-GMS
GRK: παρὰ τοῦ Ἰάσονος καὶ τῶν
NAS: a pledge from Jason and the others,
KJV: security of Jason, and of the other,
INT: from Jason and the

Romans 16:21 N-NMS
GRK: Λούκιος καὶ Ἰάσων καὶ Σωσίπατρος
NAS: you, and [so] [do] Lucius and Jason and Sosipater,
KJV: Lucius, and Jason, and Sosipater,
INT: Lucius and Jason and Sosipater

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page