2322. θεραπεία (therapeia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2322. θεραπεία (therapeia) — 3 Occurrences

Luke 9:11 N-GFS
GRK: χρείαν ἔχοντας θεραπείας ἰᾶτο
NAS: who had need of healing.
KJV: them that had need of healing.
INT: need having of healing he cured

Luke 12:42 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ τοῦ
NAS: will put in charge of his servants, to give
KJV: his household, to give
INT: over the servants of him

Revelation 22:2 N-AFS
GRK: ξύλου εἰς θεραπείαν τῶν ἐθνῶν
NAS: of the tree were for the healing of the nations.
KJV: [were] for the healing of the nations.
INT: tree for healing of the nations

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page