2012. ἐπίτροπος (epitropos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2012. ἐπίτροπος (epitropos) — 3 Occurrences

Matthew 20:8 N-DMS
GRK: ἀμπελῶνος τῷ ἐπιτρόπῳ αὐτοῦ Κάλεσον
NAS: said to his foreman, 'Call
KJV: unto his steward, Call
INT: vineyard to foreman of him Call

Luke 8:3 N-GMS
GRK: γυνὴ Χουζᾶ ἐπιτρόπου Ἡρῴδου καὶ
NAS: Herod's steward, and Susanna,
KJV: of Chuza Herod's steward, and Susanna,
INT: wife of Chuza a manager of Herod and

Galatians 4:2 N-AMP
GRK: ἀλλὰ ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐστὶν καὶ
NAS: but he is under guardians and managers
KJV: is under tutors and governors
INT: but under guardians he is and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page