2013. ἐπιτυγχάνω (epitugchanó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2013. ἐπιτυγχάνω (epitugchanó) — 5 Occurrences

Romans 11:7 V-AIA-3S
GRK: τοῦτο οὐκ ἐπέτυχεν ἡ δὲ
NAS: is seeking, it has not obtained, but those who were chosen
KJV: hath not obtained that which
INT: this not it did obtain but

Romans 11:7 V-AIA-3S
GRK: δὲ ἐκλογὴ ἐπέτυχεν οἱ δὲ
NAS: but those who were chosen obtained it, and the rest
KJV: the election hath obtained it, and
INT: but [the] elect obtained [it] however

Hebrews 6:15 V-AIA-3S
GRK: οὕτως μακροθυμήσας ἐπέτυχεν τῆς ἐπαγγελίας
NAS: having patiently waited, he obtained the promise.
KJV: after he had patiently endured, he obtained the promise.
INT: thus having had patience he obtained the promise

Hebrews 11:33 V-AIA-2P
GRK: εἰργάσαντο δικαιοσύνην ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν ἔφραξαν
NAS: [acts of] righteousness, obtained promises,
KJV: righteousness, obtained promises,
INT: performed righteousness obtained promises stopped

James 4:2 V-ANA
GRK: οὐ δύνασθε ἐπιτυχεῖν μάχεσθε καὶ
NAS: and cannot obtain; [so] you fight
KJV: and cannot obtain: ye fight and
INT: not are able to obtain you fight and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page